ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

SERVICES FOR EXISTING CUSTOMERS

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸਰਲ ਪਹੁੰਚ ਐਪ ਨਾਲ

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਓ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

Quick SMS Servicessss

ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਐਸਐਮਐਸ 56161 ਜਾਂ 9250001848 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਐਸਐਮਐਸ

add_circle_outline

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

A) ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

1. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ
2. ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
3. ਵਿਜ਼ਾ ਬਿੱਲ-ਭੁਗਤਾਨ
4. ‘ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
5. ਈ-ਵਾਲੇਟ
6. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼

B) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਕਰੋ

7. ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਣਾ
8. ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ
9. ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਅਧੀਕ੍ਰਿਤ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ
10. NACH ਰਾਹੀਂ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ
11. ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ
12. ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ATM
13. ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ POS ਟਰਮੀਨਲ

A) ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਸਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਰ (ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ www.billdesk.comਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਕਾਇਆ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਗਇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੱਸੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਮ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ

2. ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੰਜੀਕਰਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ www.sbilife.co.in ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂਮਿਆਦ
ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰਸੀਦ
ਹਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ / ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਮ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ

3. ਵਿਜ਼ਾ ਬਿੱਲ-ਭੁਗਤਾਨ (www.visabillpay.com)
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਾ ਬਿੱਲ-ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ www.visabillpay.com ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ,ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ। ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4. 'ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ।
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ 'ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ,ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

5. ਈ-ਵਾਲੇਟ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਈ-ਵਾਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

a) ਐਸਬੀਆਈ ਬੱਡੀ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਪੜਾਅ 1 ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ 'ਬੱਡੀ' ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਪੜਾਅ 2 ‘ਰਿਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ’ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ‘ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ’ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ
ਪੜਾਅ 3 ਬਿੱਲਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ‘ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ’ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਬਿੱਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼’ ਚੁਣੋ
ਪੜਾਅ 4 ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਬੀਆਈ ਬੱਡੀ ਵਾਲੇਟ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

b) ਜੀਓ ਮਨੀ ਵਾਲੇਟ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਪੜਾਅ 1 ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ 'ਜੀਓ ਮਨੀ' ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਪੜਾਅ 2 ‘ਰਿਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ’ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ‘ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ’ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਜਾਓ
ਪੜਾਅ 3 ਬਿੱਲਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ‘ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ’ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਬਿੱਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ’ ਚੁਣੋ
ਪੜਾਅ 4 ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਓ ਮਨੀ ਵਾਲੇਟ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ (SI) ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲਡੈਸਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ - >ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ - > "ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ + ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼" ਚੁਣੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣਾ ਅਗਲੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

7. ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ. ਤੇ ਚੈੱਕ/ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਚੈੱਕ/ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ “ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ – ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ " ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ/ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ।
8. ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਆਫਿਸਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

9. ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਅਧੀਕ੍ਰਿਤ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ
ਇਹ ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਗਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ -

a) ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSCs)* 'ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSC)* 'ਤੇ ਨਗਦ (49,999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ www.csc.gov.in
*ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲਾਨ (NeGP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

b) ਕਰੂਰਵਿਆਸਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ
ਕਰੂਰਵਿਆਸਾ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਨਕਦ (50,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ www.kvb.co.in

c) AP ਔਨਲਾਈਨ/MP ਔਨਲਾਈਨ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ AP ਔਨਲਾਈਨ/MP ਔਨਲਾਈਨ ਆਉਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ (50,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸ਼ਾਖਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ http://www.aponline.gov.in/ ਅਤੇ http://www.mponline.gov.in/'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

10. NACH ਰਾਹੀਂ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ

ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ (NACH) ਰਾਹੀਂ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਆਫਿਸ'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:
• ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਡੇਟ ਫਾਰਮ
• ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ/ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ)

ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋ. ਲਿਮਟਿਡ
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋ. ਲਿਮਟਿਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, 8ਵਾਂ ਲੇਵਲ, ਸੀਵੂਡਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੈਂਟਰਲ,
ਟਾਵਰ 2, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ : ਆਰ-1. ਸੈਕਟਰ 40, ਸੀਵੂਡਜ਼, ਨੇਰੂਲ ਨੋਡ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ-400706

NACH ਬਾਰੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੂੰ "ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ (NACH)" ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੰਟਰਬੈਂਕ, ਹਾਈ ਵਾਲੀਅਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੈੱਬ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਹੈ।
*ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੈਂਕ NPCI ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਨੁਸਾਰ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ NACH ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ NACH ਨੂੰ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ECS (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟ) ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

11. ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ. ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਸੀਆਈਟੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ, ਯੂਨਿਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡਿਆ, ਇੰਡਸਲੈਂਡ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਡੇਟ ਫਾਰਮ
• ਇੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ

12. ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ATMs
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ATMsਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ATM 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਪੜਾਅ 1 – ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
ਪੜਾਅ 2– ਸੇਵਾਵਾਂ >>ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ >>ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚੁਣੋ
ਪੜਾਅ 3 – ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਪੜਾਅ 4 – ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

13. ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲਸ (POS)
ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ POS (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲਸ) ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ (ਮਾਸਟੀਰਿਓ) / ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 204 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲਸ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800 22 9090 'ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ info@sbilife.co.in ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 'ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪਤੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸੰਚਾਰ ਪਤਾ
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋ. ਲਿਮਟਿਡ
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋ. ਲਿਮਟਿਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, 8ਵਾਂ ਲੇਵਲ, ਸੀਵੂਡਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੈਂਟਰਲ,
ਟਾਵਰ 2, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ : ਆਰ-1. ਸੈਕਟਰ 40, ਸੀਵੂਡਜ਼, ਨੇਰੂਲ ਨੋਡ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ-400706
add_circle_outline

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੋ

1. ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ "ਮਾਈ ਪਾਲਿਸੀ" ਖਾਤਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ
2. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ

1. ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ'ਤੇ ਜਾਓ
2. ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ

022-27599904 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
add_circle_outline

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੋ

• ਗਾਹਕ ਸਵੈ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ “ਮਾਈਪਾਲਿਸੀ” ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।

• ‘ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਖੋ’'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਫੰਡ ਮੁੱਲ” ਟੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡ ਮੁੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ

ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ

022-27599901 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ

ਆਪਣੇ ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 56161 ਜਾਂ 9250001848 'ਤੇ ਇਹ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜੋ
FV<< space >>(ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ) ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ
add_circle_outline

Policy Payout Requests

Submit policy payout request at your nearest SBI Life Branch

1. Visit your nearest SBI Life Branch
2.Submit the relevant policy payout request form along with the required documents

FAQs about Policy Surrender and Partial Withdrawal – Individual Plans

What does surrendering a life insurance policy mean?
Surrendering a life insurance policy means exiting from the policy before its maturity. It is the voluntary termination of the insurance contract by the policyholder.

What do I (the policy holder) stand to lose if I surrender the policy before maturity?
If you surrender the policy before its maturity, you stand to lose all the benefits associated with the policy; i.e. death benefits and maturity benefits.
Insurance policies are typically designed to give you financial benefits in the long-term. For maximizing your returns from the insurance investment, it is advisable to stay invested for the entire term. Moreover, surrendering a policy now and purchasing a new life insurance policy later is costly.
An alternative to surrendering the policy is partial withdrawal.

What do I receive when I surrender my policy?
On surrendering your policy, you will be paid a Surrender Value. Surrender Value will be as per the surrender clause mentioned in your policy schedule.
For instance, if you surrender your Unit Linked Insurance Plan (ULIP), the Surrender Value will be equal to your Fund Value (after deduction of charges for surrender and TDS as applicable) on the date of surrender.

Can I surrender my Unit Linked Insurance Plan (ULIP) at any time during the policy term and receive a surrender payout?
As per IRDAI guidelines, lock-in period of five years needs to be completed before any payout can be made to the policyholder.

How can I surrender my policy?
To surrender your policy, please visit the nearest SBI Life Branch and submit the duly filled Surrender Request Form.

What are the documents required for surrendering the policy?
You will need to submit the following documents to surrender your policy:
• Surrender Request Form with a recent photograph of the policyholder.
• Original Policy document. In the absence of the original policy document, you will need to get an indemnity bond executed.
• Original Photo ID and Address Proof with one self-attested photocopy.
• Original Bank Passbook / Account Statement which shows recent transactions not older than 1 month, along with one self-attested photocopy or original cancelled cheque with pre-printed name.
• Copy of the policyholder’s Pan Card.
• NRE Remittance letter, if payout needs to be processed into the NRE account.
• If you are an NRI, you can check with the SBI Life office about documents required for taxation purpose.

What is Partial Withdrawal?
Partial Withdrawal is an option that allows you to withdraw a part of your fund value. The rules applicable for partial withdrawal may differ from product to product.

What is the benefit of Partial withdrawal?
If need for liquidity arises, partial withdrawal enables you to fulfil your financial requirement without exiting from the policy. By availing the partial withdrawal facility, you can continue to enjoy the life cover that your insurance policy offers.

What are the documents required for Partial withdrawal?
Documents required for partial withdrawal are the same as those listed under Surrender Request.

What is Free look Cancellation?
Free Look Cancellation is a facility provided to the policyholder to review the terms and conditions of the policy. If the policy holder disagrees with any of those terms and conditions, he or she can return the policy for cancellation, stating the reasons for objection, within the stipulated period from the date of receipt of the policy document.

When does the free look period begin and end?
The Free Look period lasts for 15 days from receipt of the policy document, for policies sourced through any channel other than Distance Marketing. For policies sourced through Distance Marketing, the Free Look period lasts for 30 days from receipt of the policy document.

Are intermittent holidays and non-working days excluded under the stipulated calculation of free look period?
No

If the last day of the Free Look period is a Sunday or a public holiday, will the cancellation request be accepted on the next working day? If yes, how will the NAV be determined?
Yes, the cancellation request will be accepted on the next working day, if the last day of the Free Look period happens to be a Sunday or a public holiday. The NAV of the next working day will be applicable.

What are the documents required for initiating Free Look Cancellation?
You will need to submit the following documents to initiate Free Look Cancellation:

1. Free Look Cancellation Request form.
2. Original Policy Document.
3. Direct Credit mandate. NRE Remittance letter to be submitted, if payout needs to be processed into the NRE account.
4. Cancelled cheque leaf with the name pre-printed name or self-attested pre-printed pass book copy with transaction details not more than six months old.
5. Original First Premium Receipt.

FAQs about Policy Surrender and Partial Withdrawal – Group Plans

What are creditor protection products?
Creditor protection products are products which are taken on the life of a member who has availed of a loan. In case of death of the member, the insurer will pay benefits as defined in the policy terms and conditions.

When can Dhan Raksha and Rinn Raksha Policies be surrendered?
These policies can be surrendered any time after one year from the start date of the insurance cover, till expiry of policy term.

What are the documents required for surrender/foreclosure of Group Plans?
You will need to submit the following documents to surrender your Group Plan:
1. Surrender Form.
2. Recommendation from Master Policy Holder.
3. Original COI.
4. Direct Credit Mandate and cancelled cheque with pre-printed name. NRE Remittance letter to be submitted, if payout needs to be processed into the NRE account.

What are the documents required for initiating Group Free Look Cancellation?
You will need to submit the following documents to initiate Group Free Look Cancellation:
1. Free Look Cancellation Form
2. Recommendation from Master Policy Holder.
3. Original COI.
4. Direct Credit Mandate and cancelled cheque with pre-printed name. NRE Remittance letter to be submitted, if payout needs to be processed into the NRE account.

What are the documents required for Group Cover Cancellation?
1. Cover cancellation form.
2. Recommendation from Master Policy Holder with loan status (can be done only if loan is not availed or closed within 90 days).
3. Original COI.
4. Direct Credit Mandate and cancelled cheque with pre-printed name. NRE Remittance letter to be submitted, if payout needs to be processed into the NRE account.

When can Super Suraksha policies be foreclosed?
Super Suraksha policies can be foreclosed upon submission of surrender documents, once the loan is foreclosed.

For Rinn Raksha policies, are Free Look Cancellation and Cover Cancellation the same?
Free Look Cancellation and Cover Cancellation are not the same for Rinn Raksha policies.
• Free Look Cancellation can be done within 15 days from receipt of policy in case you are not satisfied with the terms and conditions of the policy.
Recommendation from Master Policy Holder is required, along with other necessary documents mentioned here. • Cover cancellation can be done on receipt of request from a member within 90 days from issuance of policy, stating that the loan is not availed or that it is closed within 90 days. Recommendation from Master Policy Holder is required, along with other necessary documents mentioned here.

Where can I submit the request for Surrender/Foreclosure/Free Look and Cover Cancellation?
All the above requests can be submitted at the nearest SBI Life Branch, along with the required documents.

Can members continue with their Dhan Raksha or Rinn Raksha policy even if they have closed their loan account?
Yes, they can continue with their policy.

Is closure of loan account mandatory in order to surrender the Dhan Raksha or Rinn Raksha policy?
No, you can surrender your Dhan Raksha or Rinn Raksha policy even without closure of your loan account.
add_circle_outline

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੋ

1. ਗਾਹਕ ਸਵੈ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ “ਮਾਈਪਾਲਿਸੀ” ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ
2. 'ਪਤਾ ਬਦਲੋ' ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ
3. ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
4. ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਬੂਤ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।
5. ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ& ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ

1. ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ'ਤੇ ਜਾਓ।
2. ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ:
a. ਪਤਾ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ
b. ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਪਤਾ ਸਬੂਤ
c. ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ
add_circle_outline

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੋ

1. ਗਾਹਕ ਸਵੈ ਸੇਵਾਪੋਰਟਲਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ “ਮਾਈਪਾਲਿਸੀ” ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।
2. ਫੰਡ ਬਦਲਣਾ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ.

ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ

1. ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਜਾਓ
2. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸਪੁਰਦ ਕਰੋ
add_circle_outline

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੋ

1. ਗਾਹਕ ਸਵੈ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ
2. ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ।.

ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ

1. ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਜਾਓ
2. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ
add_circle_outline

ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੋ

1. ਗਾਹਕ ਸਵੈ ਸੇਵਾਪੋਰਟਲਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ “ਮਾਈਪਾਲਿਸੀ” ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ
2. ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ' ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
3. ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
4. ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ:
a. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ
ਜਾਂ
b. ਹਾਲੀਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ '6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ' ਨਾਲ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ
5. ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ

1. ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਜਾਓ
2. ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ Request_for_E-statement_Contact_Details_PAN_Bank_Account_Details" ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ:
a. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ
ਜਾਂ
b. ਹਾਲੀਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ' ਨਾਲ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ

ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੋ

1. ਗਾਹਕ ਸਵੈ ਸੇਵਾਪੋਰਟਲਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ “ਮਾਈਪਾਲਿਸੀ” ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ
2. 'ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ' ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ
3. ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ

ਐਸਐਮਐਸ ਦੁਆਰਾ

ਆਪਣੇ ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ,

PAN<< space >>(ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ)<< space >>(ਪੈਨ ਨੰਬਰ) ਲਿਖ ਕੇ)

56161 ਜਾਂ 9250001848 'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ

1. ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਜਾਓ
2. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ

ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੋ

1. ਗਾਹਕ ਸਵੈ ਸੇਵਾਪੋਰਟਲਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ
2. ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ
3. ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ

ਐਸਐਮਐਸ ਦੁਆਰਾ

ਆਪਣੇ ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ,

MYEMAIL<< space >>(ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ)<< space >>(ਨਵੀਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ) ਲਿਖ ਕੇ

56161 ਜਾਂ 9250001848 ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ

1. ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਜਾਓ
1. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੋ

1. ਗਾਹਕ ਸਵੈ ਸੇਵਾਪੋਰਟਲਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ
2. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ
3. ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
4. ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ

1. ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਜਾਓ
2. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ,ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ
add_circle_outline

ਪਾਲਿਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ CSS ਪੋਰਟਲ ਐਸਐਮਐਸ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਫੰਡ ਬਦਲਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ। ਫੰਡ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਟੀ-ਪਿਨ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ NA ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ
ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ। ਪੁਨਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਟੀ-ਪਿਨ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ NA ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ
ਪਤਾ ਬਦਲੋ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਬਦਲੋ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਸਬੂਤ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ। NA ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ, ਪਤਾ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ, ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਪਤਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ
ਬੈਂਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ। ਬੈਂਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਸਬੂਤ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ। NA ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ ਪੂਰਵ-ਛਾਪੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹਾਲੀਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ।
ਪੈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ। ਪੈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ PAN<<space>> (ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ)<<space>> <<ਪੈਨ ਨੰਬਰ >>ਨੂੰ 56161 ਜਾਂ 9250001848 'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰੋ। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ।
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ। ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ MYEMAIL<<space>> (ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ)<<space>> <<ਨਵੀਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ >>ਨੂੰ 56161 ਜਾਂ 9250001848 'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰੋ। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ।
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ NA ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ
add_circle_outline

Unclaimed Amount Disclosure

Please enter the following information to see any unclaimed amount against your policy:*mandatory fields

add_circle_outline
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੋਨਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ:

FY 2018 - 19

FY 2017 - 18


FY 2016 - 17

FY 2015 - 16


FY 2014 - 15

FY 2013 - 14


FY 2012 - 13

FY 2011 - 12


FY 2010 - 11


ਲਾਭ ਪਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਪਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਗਾਈਡ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
add_circle_outline

ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

022-27599901 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਵੈਲਯੂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦਿਓ.

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 022-27599904 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓ.

Please give a missed call from the mobile number registered against the policy.

You shall receive the Premium paid certificate on your register email ID within 24 hours.
add_circle_outline

Dematerialization of Policy Document

CONVERT YOUR INSURANCE POLICIES INTO DEMAT FORM AND DE-STRESS YOUR LIFE!!

Why should I dematerialize???

Reduced Risk : No risk of loss or damage to policy document.

Easy Tracking of Policies : Track all policies* held with multiple insurers (life/non-life) under a single account.

*Request to dematerialize and credit policy/ies into the eIA to be provided to each insurer separately or through chosen insurance repository.

It’s FREE** : No charge to be borne by the customers for opening or maintaining the account and for conversion of physical policies to demat policies.

**Only for Basic Services


How to go about it???

It’s Simple!!! Just open an e-Insurance Account (eIA) with any of the Insurance Repositories (mentioned below) licensed by IRDAI and fill up the demat request form at SBI Life.

Alternatively, you can also submit the eInsurance Account opening form along with the demat request form at your nearest SBI Life branch.


Documents required for opening e-Insurance Account
 
  • Proof of Identity ( PAN or Aadhar only)
  • Proof of Address#
  • Date of Birth Proof#
  • Recent passport size color photograph
  • Original cancelled cheque


Insurance Repositories empanelled with SBI Life

1. CDSL Insurance Repository Ltd
http://www.cirl.co.in/

2. CAMS Insurance Repository Services Limited
https://www.camsrepository.com/

3. KARVY Insurance Repository Ltd
http://www.kinrep.com/

4. NSDL National Insurance Repository
https://nir.ndml.in/

#Acceptable list available at the reverse of the account opening form of the insurance repositories
add_circle_outline

Re-materialization of Policy Document

What is Re-materialization ??
Re-materialization is conversion of the dematerialized policy into physical policy document.

Need of Re-materialization :
The policyholder wishes to assign the policy.
The policyholder wishes to close the eIA.
The policyholder wishes to hold his policies in physical form

How to proceed for Re-materialization ?
The policy holder must submit Re-mat request form at any SBI Life branch stating the reason(s) for re-materialization. Physical Policy document will be dispatched to customer’s registered correspondence address. SBI Life may charge for re-materialization i.e. issuance of physical policy document.
add_circle_outline

Revival Of Lapsed Policies

Click for a Quick Revival Quotation OR Place a Revival Request Online.

ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ (ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ) ਅਤੇ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਆਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ:
• ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ 30 ਜਾਂ 91 ਜਾਂ 106 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ (2010 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਯੂਲਿਪਸ ਲਈ 91 ਜਾਂ 106 ਦਿਨ)
• ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ 15 ਜਾਂ 76 ਜਾਂ 91 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ (2010 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਯੂਲਿਪਸ ਲਈ 76 ਜਾਂ 91 ਦਿਨ)

ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਅਣ-ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੈਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (FUP)।

ਕੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ FUP ਦੀ ਮਿਤੀ/ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅਣ-ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (FUP) ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ (FUP) ਦੀ ਮਿਤੀ/ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ (ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ 2010 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਯੂਲਿਪਸ ਲਈ ਹੈ) ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਆਪਣੇ (ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ) ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
2010 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਯੂਲਿਪਸ ਲਈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚਕਾਰ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਮੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
add_circle_outline

List of Withdrawn Product

add_circle_outline

List of Withdrawn Riders


Any Questions ?

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090

SMS Services

Sms SOLVE to 56161

SMS Services