ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ | ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

WE ARE HERE FOR YOU !

ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਸਤੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਕੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਤਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਜਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਬੱਚਤ ਆਦਤ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਧਨ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਖਮ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ

ਪਿਛਲੇ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ, ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਜਾਂ ਘਰ ਲੋਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ

 

1 Security for parents/dependents

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

 

2 Buying A House

ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ

 

3 Marriage-related expenses

ਵਿਆਹ-ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ

 

4 Paying off Your Debts

ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।