ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦੋ - ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ - ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

Filters

Plan Type

Entry Age

Kind of Investor

Policy Term

Premium Payment Frequencies

Riders

Flexibity ULIPS

Other Options

Online

Our individual claim settlement ratio is 95.03%**

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਈ-ਸ਼ੀਲਡ

111N089V04

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਈ-ਸ਼ੀਲਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ


ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਂਜ#

2,779 ਰੁ. ਤੋਂ ਵੱਧ

ਦਾਖਲਾ ਉਮਰ

18 ਸਾਲ

ਮੁੱਖ ਲਾਭ

  • ਦੋ ਲਾਭ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪ
  • ਇਨਬਿਲਟ ਐਕਸਲਰੇਟੇਡ ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਲਨੈਸ ਲਾਭ
 • ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਲਾਨ|
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲਾਨ|
 • ਮਿਆਦੀ ਪਲਾਨ|
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਈ-ਸ਼ੀਲਡ|
 • ਔਨਲਾਈਨ ਪਲਾਨ

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਈ-ਵੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ

111L100V03 ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ, 3-ਪੜਾਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ULIP ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਈ-ਵੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕਡ ਵਾਪਸੀਆਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ।

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ


ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਂਜ#

Rs.10,000 onwards

ਦਾਖਲਾ ਉਮਰ

5 ਸਾਲ

ਮੁੱਖ ਲਾਭ

  • ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ
  • ਮੌਤ ਲਾਭ
  • *ਟੈਕਸ ਲਾਭ
 • ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਪਲਾਨ|
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਈ-ਵੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ|
 • ਔਨਲਾਈਨ|
 • ਸੁਰੱਖਿਆ|
 • ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਸਿਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ

Calculated for the financial year 2018-19


ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

#ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਡੀ ਹਾਮੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।