ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦੋ - ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

Filters

Plan Type

Entry Age

Kind of Investor

Policy Term

Premium Payment Frequencies

Riders

Flexibity ULIPS

Other Options

Online

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਈ-ਸ਼ੀਲਡ

111N089V04

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਈ-ਸ਼ੀਲਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ


ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਂਜ#

2,779 ਰੁ. ਤੋਂ ਵੱਧ

ਦਾਖਲਾ ਉਮਰ

18 ਸਾਲ

ਮੁੱਖ ਲਾਭ

  • ਦੋ ਲਾਭ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪ
  • ਇਨਬਿਲਟ ਐਕਸਲਰੇਟੇਡ ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਲਨੈਸ ਲਾਭ
 • ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਲਾਨ|
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲਾਨ|
 • ਮਿਆਦੀ ਪਲਾਨ|
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਈ-ਸ਼ੀਲਡ|
 • ਔਨਲਾਈਨ ਪਲਾਨ

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਪੂਰਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾ

111N110V02

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਪੂਰਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਪਲਾਨ, ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਟੋ-ਰੀਬੈਲੰਸ ਲਾਈਫ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ।

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ


ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਂਜ#

RS 3000 to Rs 9,32,000

ਦਾਖਲਾ ਉਮਰ

18 years

ਮੁੱਖ ਲਾਭ

  • ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ
  • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੇਵਰ ਲਾਭ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਤੇ
 • ਰਵਾਇਤੀ ਪਲਾਨ|
 • ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ|
 • ਟਰਮ ਪਲਾਨ|
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਪੂਰਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾ|
 • ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

#ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਡੀ ਹਾਮੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।