ਚਾਈਲਡ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ - ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ - ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

Filters

Plan Type

Entry Age

Kind of Investor

Policy Term

Premium Payment Frequencies

Riders

Flexibity ULIPS

Other Options

Online

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਸਮਾਰਟ ਚੈਂਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ

111N098V02

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਸਮਾਰਟ ਚੈਂਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਚਾਈਲਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ


ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਂਜ#

6,000 onwards

ਦਾਖਲਾ ਉਮਰ

Child : 0 years
Proposer: 21 years

ਮੁੱਖ ਲਾਭ

  • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ
  • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਛੋਟ ਲਾਭ
 • ਚਾਈਲਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ|
 • ਰਿਵਾਇਤੀ|
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਸਮਾਰਟ ਚੈਂਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ|
 • ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ|
 • ਸੁਰੱਖਿਆ

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਸਕੋਲਰ

111L073V02

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਸਮਾਰਟ ਸਕੋਲਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ-ਲਿੰਕਡ ਵਾਪਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓਇਹ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –

ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ


ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਂਜ#

24,000 ਰੁ. ਤੋਂ 50,000 ਰੁ. ਤੱਕ

ਦਾਖਲਾ ਉਮਰ

Child : 0 years
Proposer: 18 years

ਮੁੱਖ ਲਾਭ

  • ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ
  • ਮੌਤ ਲਾਭ
  • *ਟੈਕਸ ਲਾਭ
 • ਚਾਈਲਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ|
 • ULIP|
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ –ਸਮਾਰਟ ਸਕੋਲਰ|
 • ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ|
 • ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

#ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਡੀ ਹਾਮੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।