ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ | ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ - ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਗਰੁੱਪ ਪਲਾਨ

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤਿ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

111G102V01

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤਿ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ਼ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ'ਤੇ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਮੁੱਖ ਲਾਭ

  • ਪਰਿਪੱਕਤਾ/ਸਮਰਪਣ ਲਾਭ
  • ਟੈਕਸ ਲਾਭ*
 • ਮਿਆਦੀ ਪਲਾਨ|
 • ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਲਾਨ|
 • ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ|
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤਿ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ|
 • ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸੰਪੂਰਣ ਸੁਰਕਸ਼ਾ

111N040V04

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਹੋਣਯੋਗ ਸਮੂਹ ਮਿਆਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਲ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਭ ਪੇਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਲਾਭ

  • ਮੌਤ ਲਾਭ
  • ਰਾਈਡਰ ਲਾਭ
  • *ਟੈਕਸ ਲਾਭ
 • ਗਰੁੱਪ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ|
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ|
 • ਇੰਪਲੋਇਰ-ਇੰਪਲੋਈ|
 • ਨੌਨ ਇੰਪਲੋਇਰ-ਇੰਪਲੋਈ

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਵਰਨ ਜੀਵਨ

111N049V04

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਵਰਨ ਜੀਵਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਲਾਭ

  • ਸਿੰਗਲ ਐਨੁਇਟੀ
  • ਜੁਆਇੰਟ ਐਨੁਇਟੀ
 • ਗਰੁੱਪ ਐਨੁਇਟੀ ਪਲਾਨ|
 • ਤੁਰੰਤ ਐਨੁਇਟੀ ਪਲਾਨ|
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਵਰਨ ਜੀਵਨ|
 • ਗਰੁੱਪ ਪੈਂਸ਼ਨ

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

#ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਡੀ ਹਾਮੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।