ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ - ਸਰਲ ਸਵਧਨ ਪਲੱਸ | ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਸਵਾਧਨ+

UIN: 111N092V02

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 1J

null

ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਫਿਕਸਡ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ
 • ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ
 • ਅਸਾਨ ਦਾਖ਼ਲਾ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਟਰਮ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼– ਸਰਲ ਸਵਾਧਨ+ ਇੱਕ ਟਰਮ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਲਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ – ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
 • ਲਚਕਤਾ – ਦੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁਣੋ
 • ਸਰਲਤਾ – ਅਸਾਨ ਦਾਖ਼ਲਾ

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਿਊਂ ਬਣਾਓ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਟਰਮ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਵਿਨਿਤ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਫਾਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਸਵਾਧਨ+ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Name:

DOB:

Gender :

Male Female Third Gender

Kerala Resident:

Yes No

Let's finalize the policy duration you are comfortable with...

Policy Term

Premium Payment Mode


A little information about the premium options...

Premium Amount

1500 5000

Reset

Basic Sum Assured


Premium frequency

Premium amount
(excluding taxes)


Premium Payment Term


Policy Term


Maturity Benefit

Give a Missed Call
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ
 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 100% ਜਾਂ 115% ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ
 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਵਿਕਲਪ - 10 ਸਾਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ
 • ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
 • ਸਰਲੀਕਿਰਤ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਰਮ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ
ਲਚਕਤਾ
 • ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਸਰਲਤਾ
 • ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ-ਰੁਕਾਵਟ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ:
ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ,
 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ - ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 100%
 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ - ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 115%

ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰੇ ਗਏ ਹੋਣ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:

ਸੈਕਸ਼ਨ 80(C) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦੇ 10% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ/ਕਟੌਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਮੌਤ ਲਾਭ:

ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪੇਡ ਅੱਪ ਵੈਲਿਯੂ:

ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੈਪਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਮਾਪਤ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ:
 • ਪੇਡ ਅੱਪ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ:
  10 ਸਾਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁੱਲ ਭਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100% ਅਤੇ 115% ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਪੇਡ ਅੱਪ ਮੌਤ ਲਾਭ:
  ਲਾਭ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਸਵਾਧਨ+ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

^ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

1J.ver.02-06/17 WEB PUN

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in