ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਾਈਫ - ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਬੀਮਾ | ਪਰਿਵਾਰ ਟਰਮ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੀਮਾ

UIN: 111N087V01

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 1F

null

ਕਿਫਾਇਟੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ।

 • ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
 • ਸਧਾਰਨ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ
ਕੀ ਉੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ?

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਪਿਊਰ ਟਰਮ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ
 • ਸਰਲਤਾ – ਅਸਾਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ
 • ਸਮਰੱਥਾਯੋਗਤਾ – ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਲਾਭਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਅਜ਼ਮਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਪਿਊਰ ਟਰਮ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ
 • ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • 100 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਲਾਭ

ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ
ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ
 • ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭ
ਸਰਲਤਾ
 • ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਦਾਖਲਾ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*

ਮੌਤ ਲਾਭ

ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ

ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਮਰਪਣ ਲਾਭ

 • ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
 • ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰਪਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
  ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
  ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) x 50% x ਅਣਪੁੱਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ / ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ
  1 ਮਿਆਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  2 ਅਣਪੁੱਗੀ ਮਿਆਦ ਕੁੱਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੀਮਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
*ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
**ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਟੈਕਸ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ/ਸੈੱਸ/GST(ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ) ਅਤੇ/ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਵੀ/ਡਿਊਟੀ/ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
^ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸਮੂਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ 50,000 ਰੁ. ਕੈਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1F.ver.03-06/17 WEB PUN

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in