ਗਾਰੰਟੀਡ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ | ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਾਈਫ ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਪਲੈਨਰ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਪਲਾਨਰ

UIN: 111N101V02

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 1R

null

ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਹੈ।

 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ, ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ
 • ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ
 • ਸਧਾਰਨ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਲਾਭ ਏਂਡੋਵਮੈਂਟ ਔਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ

ਕੀ ਤਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ?
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਨਾਲ-ਲਾਭ ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ -
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਰਾਹੀਂ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ – ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ
 • ਲਚਕਤਾ – ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਕਰੋ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਲਾਭ ਏਂਡੋਵਮੈਂਟ ਔਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ
 • ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਚਾਰ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ
 • ਸੀਮਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹਨ
ਲਚਕਤਾ
 • ਚਾਰ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ
 • ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
ਮੌਤ ਲਾਭ:

ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ,ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ:

ਅਤੇ B ਦੀ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ, ਜਿੱਥੇ:
 • ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ (ਐਸਏ) + ਪੱਕੇ ਸਰਲ ਪਰਤਵੇਂ ਬੋਨਸ + ਅੰਤਿਮ ਬੋਨਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।
  ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸਏ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ:
  • • ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ (ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ), ਜਾਂ
  • • ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਮਾ ਰਕਮ, ਜੋ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ (ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦਾ 20% ਜਾਂ 10% ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਵਿਕਸਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ
  • • ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ/ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਜਿਥੇ ਸੀਮਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਗੁਣਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
   ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
   10 7


   ਜਿਥੇ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਗੁਣਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
   ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
   1.25 1.10
 • ਮੋਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105%
ਉੱਤਰਜੀਵਤਾ ਬੈਨੀਫਿੱਟ:

ਲਾਭ ਅਦਾਇਗੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਤਰਜੀਵੀਤਾ ਲਾਭ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲਾਨ 1 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੂਲ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ 20% ਅਤੇ ਪਲਾਨ 2 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੂਲ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ 10% ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ:

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ ਉਤਰਜੀਵੀਤਾ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਸਟਿਡ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਲਾਭ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਮਾ ਰਕਮ। ਜਿੱਥੇ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੂਲ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ 10% ਜਾਂ 20% ਹੋਵੇਗਾ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਇਹ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖੇਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
^ਉਮਰ ਦੇ ਸਭ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
# 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲਿਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ECS) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ (SSS), 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ

1R.ver.03-10/17 WEB PUN

**4% ਅਤੇ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ । ਬੋਨਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੋਨਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in