ਮਨੀ ਬੈਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ | ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਬੈਕ ਗੋਲਡ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਬੈਕ ਗੋਲਡ

UIN: 111N096V02

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 1N

null

ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

 • ਮਨੀ ਬੈਕ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ
 • ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦਾ 110% ਦੇ ਕੁੱਲ ਉੱਤਜੀਵਿਤਾ ਲਾਭ
 • ਚਾਰ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਬੈਕ ਗੋਲਡ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮਨੀ ਬੈਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕਵਰ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ।

ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ – ਨਿਯਮਿਤਾ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸੀ
 • ਲਚਕਤਾ – ਆਪਣਾ ਮਨੀ ਬੈਕ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ
 • ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ – ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਰਾਈਡਰ ਲਾਭਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ।
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਲਾਭ ਏਂਡੋਵਮੈਂਟ ਔਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਉੱਤਰਜੀਵਿਤਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦਾ 110% ਦਾ ਕੁੱਲ ਉੱਤਰਜੀਵਿਤਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਖਾਸ ਮਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਵੱਖਰੀ ਲਾਭ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰਜੀਵਿਤਾ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ
 • ਚਾਰ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਛੋਟ

ਲਾਭ

ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਗਦੀ ਬਹਾਅ
ਲਚਕਤਾ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਮਨੀ ਬੈਕ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ
ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ
 • ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਚਾਰ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਓ
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟਰਮ ਰਾਈਡਰ
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼-ਕ੍ਰਿਟੀ ਕੇਅਰ 13 ਨਾਨ-ਲਿੰਕਡ ਰਾਈਡਰ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*

ਉੱਤਰਜੀਵਤਾ 'ਤੇ:

 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:
ਮੂਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਉੱਤਰਜੀਵੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵਕਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ: ਆਖਰੀ ਉੱਤਰਜੀਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ + ਵੇਸਟਿਡ ਸਿੰਪਲ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ, ਜੇਕਰ ਹੈ।
 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ:
ਆਖਰੀ ਉੱਤਰਜੀਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ + ਵੇਸਟਿਡ ਸਿੰਪਲ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ, ਜੇਕਰ ਹੈ।

ਮੌਤ 'ਤੇ:

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਾਲਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ:

 • ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ A ਜਾਂ B ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ:

A = ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ + ਵੇਸਟਿਡ ਸਿੰਪਲ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ + ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ।
ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੂਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ:
  ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 10 7

B = ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਭ, ਜੋ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ 105% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਲਾਭ

ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਕ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ: -

 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟਰਮ ਰਾਈਡਰ (UIN:111B014V02): ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟਰਮ ਰਾਈਡਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ (UIN: 111B015V02): ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ (UIN 111B016V02)ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਈਡਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼-ਕ੍ਰਿਟੀ ਕੇਅਰ 13 ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ ਰਾਈਡਰ (UIN: 111B025V02): ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਈਡਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ।

ਟੈਕਸ ਲਾਭ*:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਬੈਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

^ਉਮਰ ਦੇ ਸਭ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
*ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
# ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਡ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਗਾਊਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਵਲ ਇਲਕਟ੍ਰੈਨਿਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ECS) ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੈਲਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (SSS) ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈ

1N.ver.03-10/17 WEB PUN

**4% ਅਤੇ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ । ਬੋਨਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੋਨਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।.

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in