ਮਨੀ ਬੈਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ | ਸਮਾਰਟ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ

UIN: 111N085V03

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 1B

null

ਨਿਯਮਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ

 • ਨਿਯਮਿਤ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ
 • ਨਿਯਮਿਤ ਸਧਾਰਨ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ
 • ਚਾਰ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਨਗਦੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਸਮਾਰਟ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪਟਿੰਗ ਬੱਚਤ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜੋ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਗਦੀ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੱਚਤ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ – ਨਿਯਮਿਤ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ
 • ਲਚਕਤਾ – ਚਾਰ ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ
 • ਵੇਸਟਿਡ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸਾਂ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸਾਂ ਦਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸਮੇਂ ਉੱਕੇ-ਪੁੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ
 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦੀ15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ 11% ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • 7, 12 ਜਾਂ15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ
 • ਚਾਰ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪ

ਲਾਭ

ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਉੱਕੇ-ਪੁੱਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ
ਲਚਕਤਾ
 • ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 • ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਚਾਰ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਓ
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟਰਮ ਰਾਈਡਰ
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼-ਕ੍ਰਿਟੀ ਕੇਅਰ 13 ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ ਰਾਈਡਰ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*

ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ:

 • ਉੱਕਾ-ਪੁਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ: ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਸਟਿਡ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ।
 • ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ: ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ 11% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਸਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਇਗੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਾਇਗੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟਿਡ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ ਪਲਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ ਦਾ 110% ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ।

ਮੌਤ 'ਤੇ:

 • ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ (A,B) ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਥੇ::
 

A. ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ + ਪੱਕੇ ਸਰਲ ਪਰਤਵੇਂ ਬੋਨਸ + ਅੰਤਿਮ ਬੋਨਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।

ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੂਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ@ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ@@; ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ:

ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
7 ਸਾਲ 5 5
12 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ 10 7
 

B. ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105% ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

@ਮੌਤ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ 'ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ' ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਮੂਲ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦੀ 110% ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

@@ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮਅਮ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਡਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ, ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ।

ਆਦਾਇਗੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਲਾਭ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
^ ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
# 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਗਾਊਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਵਲ ਇਲਕਟ੍ਰੈਨਿਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ECS) ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ। ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (SSS) ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦੀ ਮਜਜ਼ੂਰੀ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈ

1B.ver.03-10/17 WEB PUN

**4% ਅਤੇ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ । ਬੋਨਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੋਨਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।.

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in