ਮਾਈਕਰੋ ਟਰਮ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲੈਨ | ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੁਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੁਪਰ ਸੁਰਕਸ਼ਾ

UIN: 111N039V03

null

ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ।

 • ਕਿਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ
 • ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਗਰੁੱਪ ਪਿਊਰ ਟਰਮ ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਪਲਾਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ?

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੁਪਰ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੁਪਰ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ
 • ਲਚਕਤਾ – ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਸਰਲਤਾ – ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ
 • ਸਮਰੱਥਾਯੋਗਤਾ – ਬਾਜਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਓ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ, ਗਰੁੱਪ ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ, ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੁਪਰ ਸੁਰਕਸ਼ਾ, ਗਰੁੱਪ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
 • ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
 • ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
 • ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਲਾਭ

ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ
ਲਚਕਤਾ
 • ਉਹ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
 • ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਐਨੁਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ
ਸਰਲਤਾ
 • ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ
 • ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਲਾਭ
ਮੌਤ ਲਾਭ:
ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ:
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸ ਮਿਆਦੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
 • ਸਮਰਪਣ
  ਸਮਰਪਣ ਲਾਭ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਮਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ
  ਨਿਯਮਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ
  ਨਿਯਮਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ, ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਅਣਭਰਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
 • ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ
  ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ (ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ)/ਮੁੱਖ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਪਾਲਸੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
 • ਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾ
  ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਬਾਈਕਾਟ
  • ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ
   ਜੇਕਰ ਬੀਮਿਤ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਲਾ, ਜੋਖਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ (ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ) ਦਾ 80% ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੁਪਰ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
**ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
^ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸਮੂਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ 2,00,000 ਕੈਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

96.ver.01-09/17 WEB PUN

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in