മൈക്രോ ട്രരം അഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ | എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഗ്രാമീൺ സൂപ്പർ സുരക്ഷ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ഗ്രാമീൺ സൂപ്പർ സുരക്ഷ

UIN: 111N039V03

null

ഒരു ഗ്രൂപ്പ്‌ മൈക്രോ ടേം അഷ്വറൻസ്‌ പ്ലാൻ.

 • താങ്ങാനാവുന്ന പ്രീമിയങ്ങൾ
 • പരിരക്ഷാ തുകയുടെയും പേയ്‌മെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌
 • എളുപ്പത്തിലുള്ള എൻറോൾമെന്റ്‌ പ്രക്രിയ
ഗ്രൂപ്പ്‌ പ്യൂർ ടേം മൈക്രോ ഇൻഷ്വറൻസ്‌, നോൺ ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്

നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ്‌ അംഗങ്ങൾക്ക്‌ താങ്ങാവുന്ന പ്രീമിയത്തിൽ ലൈഫ്‌ ഇൻഷ്വറൻസിന്റെ പരിരക്ഷ നൽകാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവാണോ?

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ - ഗ്രാമീൺ സൂപ്പർ സുരക്ഷ ഉപയോഗിച്ച്‌ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ്‌ അംഗങ്ങൾക്ക്‌ സാമ്പത്തികമായി താങ്ങാവുന്ന പ്രീമിയങ്ങളിൽ ഇൻഷ്വറൻസ്‌ പരിരക്ഷ നൽകാം. ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഈ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ്‌ അംഗങ്ങളെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നു.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ - ഗ്രാമീൺ സൂപ്പർ സുരക്ഷ പ്ലാൻ ഇനിപ്പറയുന്നവ നൽകുന്നു -
 • സുരക്ഷ - ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾക്ക്‌ പരിരക്ഷ നൽകുകയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി - പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ
 • അനായാസത‌ - ചേരുന്നതിനുള്ളഅവസരം ലളിതമായ നടപടിക്രമം വഴി
 • സാമ്പത്തികമായി താങ്ങാനാവുന്നത്‌ - മിതമായ പ്രീമിയങ്ങളോടെ

നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ്‌ അംഗങ്ങൾക്ക്‌ സുരക്ഷ സമ്മാനിക്കൂ.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

മൈക്രോ ഇൻഷ്വറൻസ്‌ പ്ലാൻ, ഗ്രൂപ്പ്‌ മൈക്രോ ഇൻഷ്വറൻസ്‌ പ്ലാൻ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ ഗ്രാമീൺ സൂപ്പർ സുരക്ഷ, ഗ്രൂപ്പ്‌ ടേം അഷ്വറൻസ്‌

സവിശേഷതകൾ

 • നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ്‌ അംഗങ്ങളുടെ ടേം ഇൻഷ്വറൻസ്‌
 • ഒരുതവണ അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികമായി പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ
 • വൈദ്യ പരിശോധന ആവശ്യമില്ല
 • മിതമായ പ്രീമിയങ്ങളിൽ അഞ്ചുവർഷത്തെ ടേം പരിരക്ഷ

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ്‌ അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾക്ക്‌ നൽകാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന സം അഷ്വേർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ
 • സിംഗിൾ പ്രീമിയമോ അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക പ്രീമിയമോ അടയ്‌ക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
അനായാസത
 • വൈദ്യ പരിശോധനയൊന്നും ആവശ്യമില്ല, അംഗീകാരം തൃപ്‌തികരമായ ആരോഗ്യ പ്രസ്‌താവനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്‌
താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ്
 • നിസ്സാരമായ പ്രീമിയങ്ങളിലുള്ള പ്ലാൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
മരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ:
പോളിസി ടേമിൽ ലൈഫ് അഷ്വേർഡ് മരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പ്രകാരമുള്ള സം അഷ്വേർഡ് നൽകും.
മെച്യൂരിറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങൾ
ഇത്‌ പ്യൂർ ടേം അഷ്വറൻസ്‌ ഉൽപ്പന്നമായതിനാൽ, ഈ പ്ലാനിനുകീഴിൽ മെച്യൂരിറ്റി ആനുകൂല്യമൊന്നും ലഭ്യമാവില്ല
മറ്റു വിവരം
 • സറണ്ടർ
  മാസ്‌റ്റർ പോളിസി ഹോൾഡറോ വ്യക്തിഗത പരിരക്ഷയെടുത്ത അംഗമോ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാവും.ഒറ്റത്തവണയിൽ അടയ്‌ക്കുന്ന ഒരു പോളിസിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം നൽകൂ.
 • ഗ്രേസ് പിരീഡ്
  ക്രമമായി അടയ്‌ക്കുന്ന പോളിസികളിൽ, പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കാനുള്ള തീയതി മുതൽ 30 ദിവസം ഗ്രേസ് പിരീഡ്അനുവദിക്കും.
 • റിവൈവൽ
  പതിവായി അടയ്‌ക്കുന്ന പോളിസിയുടെ കാര്യത്തിൽ, അംഗത്തിന്‌ ആദ്യത്തെ പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കാൻ‌ ബാക്കിയുള്ള തീയതി മുതൽ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജീവിത പരിരക്ഷ പുതുക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷനുണ്ടാവും.
 • ഫ്രീ ലുക്ക് പിരീഡ്
  ഗ്രൂപ്പ് അംഗത്തിൻ (വോളന്റളറി സ്കീമുകളുടെ കാര്യത്തിൽ)/ മാസ്റ്റർ പോളിസിധാരകൻ പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും തൃപ്തികരമായില്ലെങ്കിൽ, കരാർ റദ്ദാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിവെങ്കിൽ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻഷൂറൻസ്/മാസ്റ്റർ പോളിസി ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം റദ്ദാക്കുവാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനാ പത്രം സഹിതം പോളിസി കമ്പനിക്ക് തിരികെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അംഗങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ചെലവ് കിഴിച്ച ശേഷം അടച്ച പ്രീമിയം തിരികെ നൽകപ്പെടും.
 • വായ്പാ സൗകര്യം
  ഈ പ്ലാനിനു കീഴിൽ വായ്പാ സൗകര്യം ലഭ്യമല്ല.
 • ഉൾപ്പെടാത്തവ
  • ആത്മഹത്യ
   ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ് അംഗം റിസ്ക്ക് ആരംഭിച്ചതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷയുടെ റിവൈവൽ തീയതി മുതൽ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്വബോധത്തോടെയോ അല്ലാതെയോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കുള്ള ഇൻഷ്വറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ട അംഗം പോളിസിക്കു കീഴിൽ അടച്ച പ്രീമിയങ്ങളുടെ 80% (നികുതികൾ കഴിച്ച്) മടക്കി നൽകാം.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ - ഗ്രാമീൺ സൂപ്പർ സുരക്ഷയുടെ അപകടസാദ്ധ്യതകൾ, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക.

* വയസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിനത്തിൽ തികഞ്ഞ വയസ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്‌
**പ്രീമിയം തുകകൾ ബാധകമായ നികുതികൾ ഒഴികെയുള്ളതാണ്‌.
^എല്ലാ എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് ഗ്രൂപ്പ് മൈക്രോ ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സുനിശ്ചിത തുകയുടെ മൊത്തം തുക വ്യക്തിക്ക് 2,00,000 എന്ന രീതിയിൽ പരിമിതപെടുത്തും.

96.ver.01-09/17 WEB MAL

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in