ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷ്വറൻസ് പോളിസി | കോർപ്പറേറ്റ് ആരോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് - എസ്ബിഐ ലൈഫ്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാനുകൾ

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – പ്രധാൻ മന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമ യോജന

111G102V01

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – പ്രധാൻ മന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമ യോജനയ്‌ക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കുക. 2 ലക്ഷത്തിന്റെ ജീവിത പരിരക്ഷ പ്രതിവർഷം 330-യ്‌ക്ക് നേടുക.

പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ

  • മെച്യൂരിറ്റി/വെസ്‌റ്റിംഗ് ആനുകൂല്യം
  • നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ
 • ടേം പ്ലാൻ|
 • ട്രെഡീഷണൽ പ്ലാൻ|
 • ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാൻ|
 • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – പ്രധാൻ മന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമ യോജന|
 • ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് സ്‌കീം

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്വർണ്ണ ജീവൻ

111N049V04

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ – സ്വർണ ജീവൻ, ലയബിലിറ്റിയുടെ കൈമാറ്റത്തിലൂടെ ജീവനക്കാർക്കുള്ള പെൻഷൻ പദ്ധതി നിയന്ത്രിക്കാൻ തൊഴിലുടമകളെ സഹായിക്കുന്നു.

പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ

  • സിംഗിൾ ആന്വിറ്റി
  • ജോയിന്റ് ആന്വിറ്റി
 • ഗ്രൂപ്പ് ആന്വിറ്റി പ്ലാൻ|
 • ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റി പ്ലാൻ|
 • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - സ്വർണ്ണ ജീവൻ|
 • ഗ്രൂപ്പ് പെൻഷൻ

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്,പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.
റൈഡറുകൾ,നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്റൈഡർബ്രോഷർവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾആദായനികുതിനിയമങ്ങൾക്ക്വിധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായിരിക്കും.വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

#പ്രീമിയം പേയ്മെന്റ് തവണയുടെ/അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രീമിയം തരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രീമിയം നിര മാറിയേക്കാം. പ്രീമിയങ്ങൾ അണ്ടർറൈറ്റിംഗിന് വിധേയമാണ്.