എംപ്ലോയീ റെറ്റിയെമെൻറ് ബെനെഫിറ്സ് ഇൻഷുറൻസ് | ക്യാപ്അശ്ശൂരെ ഗോൾഡ്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – ക്യാപ്അഷ്വേർഡ് ഗോൾഡ്

UIN: 111N091V01

null

ഫണ്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്‌ ഇൻഷ്വറൻസ്‌ ഉൽപ്പന്നം

 • എംപ്ലോയീ ബെനഫിറ്റ് സൊല്യൂഷനുകൾ
 • ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ സേവനങ്ങൾ
 • പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സേവന സംഘം

ഫണ്ട്‌ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്‌ നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക്‌ സ്ഥിരമായ ആദായത്തിന്റെ കൂടെ ഗ്രൂപ്പ്‌ പരിരക്ഷയും നൽകണമോ?
ജീവനക്കാരുടെ ഗ്രാറ്റ്വിറ്റി, ലീവ്‌ എൻകാഷ്‌മെന്റ്‌, സൂപ്പർആന്വേഷൻ എന്നീ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യ പദ്ധതികൾക്ക് പണം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൊഴിൽദാതാക്കൾ/ ട്രസ്‌റ്റികൾ/ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ/ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുകൾ/ PSU-കൾ എന്നിവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ -കാപ്അഷ്വർ ഗോൾഡ്‌ പ്ലാൻ നിറവേറ്റുന്നു.

ഈ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് –
 • സുരക്ഷ – പ്രൊഫഷണലായതും പൂൾ ചെയ്‌തതുമായ ഫണ്ട്‌ മാനേജ്‌മെന്റിലൂടെ സ്ഥിരമായ ആദായം
 • വിശ്വാസ്യത – പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സേവന സംഘം
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – സ്കീം നിയമങ്ങളുടെ വിശാലമായ നിര നിയന്ത്രിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമവും സാമ്പത്തിക ഭാവിയും സുരക്ഷിതമാക്കുക.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

ഒരു വേരിയബിൾ, നോൺ ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, ഫണ്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ.

സവിശേഷതകൾ

 • ജീവനക്കാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യ പദ്ധതികൾക്ക് അനുഭവസമ്പത്തും പ്രൊഫഷണലുമായ ഫണ്ട്‌ മാനേജ്‌മെന്റ്‌
 • എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഏക കേന്ദ്രമായ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സേവനസംഘം
 • സ്കീം നിയമങ്ങളുടെ വിശാലമായ നിര; നിശ്ചയിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ, നിശ്ചയിച്ച സംഭാവനകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ്‌
 • ഒന്നിലധികം പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • നിങ്ങൾ നൽകുന്ന തുകയിൽ സ്ഥിരമായുള്ള അദായം
വിശ്വാസ്യത
 • നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സേവനങ്ങൾ
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
സ്‌കീം ആനുകൂല്യങ്ങൾ
പദ്ധതി നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, റിട്ടയർമെന്റ്, രാജിവെയ്‌ക്കൽ, പിൻവലിക്കൽ എന്നിവ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ പുറത്തുകടക്കുകയാണെങ്കിൽ പദ്ധതി നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും. അത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാസ്‌റ്റർ പോളിസി ഹോൾഡറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അംഗത്തിന്റെ പോളിസി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബാധകമായത് പ്രകാരം നൽകും.
ഇൻഷ്വറൻസ് ആനുകൂല്യം
അംഗത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാസ്‌റ്റർ പോളിസി ഹോൾഡറിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സം അഷ്വേർഡ്, നോമിനിക്ക് നൽകുന്നതാണ്. ഗ്രാറ്റ്വിവിറ്റി, ലീവ് എൻകാഷ്‌മെന്റ് പദ്ധതികൾക്ക് ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ നിർബന്ധമാണ്. പെൻഷൻ പറ്റുമ്പോഴുള്ള ആനുകൂല്യ പദ്ധതികൾക്ക് ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ കമ്പനി നൽകുന്നതാണ്

*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ: ഇന്ത്യയിലെ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾ ബാധകമായ ആദായ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ/ഒഴിവാക്കലുകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – കാപ്അഷ്വർ ഗോൾഡിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക

73.ver.02-06/17 WEB MAL

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1800-103-4294(8.30 am മുതൽ 9.30 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY

56161