പ്രധാൻ മന്ത്രി ജീവന്‍ ജ്യോതി ബീമാ യോജന | ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് @ 330 രൂപ / വർഷം
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – പ്രധാൻ മന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമ യോജന

UIN: 111G102V01

null

സുരക്ഷാ ജീവൻ കീ, ജ്യോതി ഭവിഷ്യാ കീ

 • ജീവിത പരിരക്ഷയുടെ വ്യവസ്ഥ
 • എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലുമുള്ള അംഗത്വം ചേർക്കൽ നടപടി
 • വൈദ്യ പരിശോധന ആവശ്യമില്ല
 • താങ്ങാനാവുന്ന പ്രീമിയങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ജീവിത സുരക്ഷയ്‌ക്കായി ഇൻഷ്വറൻസ് എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പ്രീമിയങ്ങൾ നിങ്ങളെ പുറകോട്ടാക്കുന്നുണ്ടോ?
എസ്ബിഐ ലൈഫ് - പ്രധാൻ മന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമ യോജനയ്ക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കുക. തീരെ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിൽ 2 ലക്ഷത്തിന്റെു ജീവിത പരിരക്ഷ നേടുക.

ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നു -
 • സുരക്ഷ – പ്രതികൂലമായൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പരിരക്ഷ നേടുന്നതിന്
 • അനായാസം – മെഡിക്കൽ പരീക്ഷ ഇല്ലാതെതന്നെ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലുമുള്ള അംഗത്വം ചേർക്കൽ നടപടി
 • താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ് – പോളിസി ടേമിലുടനീളം നാമമാത്രമായ പ്രീമിയങ്ങളിലൂടെ

നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി ഇന്ന് ഇൻഷ്വർ ചെയ്യുക.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

നോൺ-ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, ഒരു വർഷത്തിൽ പുതുക്കാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ടേം ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ

 • പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുക
 • അംഗത്വം ചേർക്കലിന് ലളിതമായ പ്രൊപ്പോസൽ ഫോം
 • മിതമായ ചിലവിൽ ₹2 ലക്ഷത്തിന്റെ പരിരക്ഷ

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നും കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുക
അനായാസത
 • വേഗത്തിലുമുള്ള അംഗത്വം ചേർക്കലും എളുപ്പത്തിലുള്ള നടപടിയും
 • വൈദ്യ പരിശോധന ആവശ്യമില്ല, സമ്മത പത്രത്തിലെ തൃപ്തികരമായ ആരോഗ്യ പ്രസ്‌താവനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും അംഗീകാരം നൽകുന്നത്
താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ്
 • എസ്ബിഐ ലൈഫ് - പ്രധാൻ മന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമ യോജനയ്ക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കുക. തീരെ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് 2 ലക്ഷത്തിന്റെ് ജീവിത പരിരക്ഷ നേടുക.

നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*

മെച്യൂരിറ്റി/വെസ്‌റ്റിംഗ് ആനുകൂല്യം:
ഈ പ്ലാനിന് കീഴിൽ മെച്യൂരിറ്റിയോ സറണ്ടർ ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഇല്ല.
അംഗത്വം ചേർക്കൽ:
ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗത്തിന്റെയ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സ്കീമിൽ ചേരുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രീമിയം കിഴിക്കപ്പെടുന്ന തീയതി ആയിരിക്കും. ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ അടുത്ത വർഷം 31 മെയ് വരെ ആയിരിക്കും. അതിനു ശേഷം ഓരോ വർഷവും ജൂൺ 1-ാം തീയതി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും പ്രീമിയം കിഴിക്കുന്നതിലൂടെ പരിരക്ഷ പുതുക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ പ്രീമിയം സമയാ സമയങ്ങളിൽ ഗവണ്മെന്റ്ൂ‌ നിർവ്വചിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റത്തിനു വിധേയമാണ്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗം ജൂൺ 1ന് ശേഷം സ്കീമിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ/അവർ പൂർണ്ണ വർഷത്തെ/അംഗമായി ചേരുന്ന മാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആനുപാതിക പ്രീമിയം അടയ്ക്കുകയും സ്കീമിൽ നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള രേഖകൾ/സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അംഗമായി ചേരുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഗവണ്മെന്റ്ക‌ നിർവ്വചിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റത്തിനു വിധേയമാണ്. സ്കീമിനു കീഴിൽ പിന്നീട് പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണ വർഷത്തെ പ്രീമിയം രൂ.330/- അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്, ആനുപാതിക പ്രീമിയം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

ഉൾപ്പെടാത്തവ:
സ്‌കീമിൽ ചേരുന്ന പുതിയ അംഗങ്ങൾക്ക്, സ്‌കീമിൽ ചേർന്ന തീയതി മുതൽ ആദ്യ 45 ദിവസങ്ങളിൽ നഷ്‌ടസാധ്യത പരിഗണിക്കില്ല (കൈവശാവകാശ കാലയളവ്), കൈവശാവകാശ കാലയളവിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ (അപകടമല്ലാതെ മറ്റുള്ളവ) ക്ലെയിം സ്വീകാര്യമാകില്ല

*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ: ഇന്ത്യയിലെ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾ ബാധകമായ ആദായ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ/ഒഴിവാക്കലുകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക

ഇവ പ്ലാനിന്റെ ചുരുക്കം ചില സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണ്. അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – പ്രധാൻ മന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമ യോജനയുടെ അപകട സാദ്ധ്യതകളേയും വ്യവസ്ഥകളേയും നിബന്ധനകളേയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക

*സേവന നികുതി./ സമയാസമയം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നികുതി നിയമങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അറിയിപ്പുപ്രകാരമുള്ള, സെസ്സ്/ GST (നിലവിൽ ജമ്മു&കാശ്‌മീർ നിവാസികൾക്ക് മാത്രം), അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള മറ്റ് കരം/ ചുങ്കം/ സർചാർജ് എന്നിവ നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയത്തിൽ ബാധകമായിരിക്കും.

76.ver.04-08-18 WEB MAL

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1800-103-4294(8.30 am മുതൽ 9.30 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY

56161