ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാനുകൾ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാനുകൾ

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – റിൻ രക്ഷ

111N078V03

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – RiNn രക്ഷയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആകുലതകൾ ഒഴിവാക്കൂ. പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ വായ്‌പക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുകയും സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള കടങ്ങൾ കൊടുത്തുതീർക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ

    • മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം
    • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റ്
    • നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  • ഗ്രൂപ്പ് ലോൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാൻ|
  • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – RiNn രക്ഷ|
  • ഡിക്രീസിംഗ് ടേം അഷ്വറൻസ്‌|
  • ക്രെഡിറ്റ് ലൈഫ്

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്,പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.
റൈഡറുകൾ,നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്റൈഡർബ്രോഷർവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾആദായനികുതിനിയമങ്ങൾക്ക്വിധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായിരിക്കും.വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

#പ്രീമിയം പേയ്മെന്റ് തവണയുടെ/അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രീമിയം തരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രീമിയം നിര മാറിയേക്കാം. പ്രീമിയങ്ങൾ അണ്ടർറൈറ്റിംഗിന് വിധേയമാണ്.