ഗ്രൂപ്പ് ട്രരം ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ | സമ്പൂർണ സുരക്ഷ - എസ്ബിഐ ലൈഫ്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷ

UIN: 111N040V04

null

വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ടേം ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ.

 • സമഗ്ര ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ
 • ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • റൈഡറുകളുടെ വിപുലമായ നിര
വൺ ഇയർ റിന്യൂവബിൾ ഗ്രൂപ്പ് ടേം അഷ്വറൻസ്‌ (OYRGTA)

ജീവനക്കാർക്ക്/അംഗങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മതിയായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?
എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ - സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷ എന്നത് വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ടേം ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാനാണ്‌, ഇത് ഔദ്യോഗികവും അനൗദ്യോഗികവുമായ വ്യത്യസ്‌ത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതാണ്‌. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സമഗ്ര ഇൻഷ്വറൻസ് ആനുകൂല്യ പാക്കേജാണിത്‌.

ഈ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് –
 • സുരക്ഷ – ആവശ്യം വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ ആശ്രിതർക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിലൂടെ
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിർവ്വചിക്കാൻ കഴിയുന്നു
 • അനായാസത – എളുപ്പത്തിലുള്ള ചേരൽ നടപടിക്രമം മുഖേന

ഏറ്റവും മികച്ച നിരക്കുകളിൽ നിങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

വൺ ഇയർ റിന്യൂവബിൾ ഗ്രൂപ്പ് ടേം അഷ്വറൻസ്‌ (OYRGTA)

സവിശേഷതകൾ
 
 • ഔദ്യോഗികവും അനൗദ്യോഗികവുമായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള ജീവിത പരിരക്ഷാ ആനുകൂല്യം
 • നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിർവ്വചിക്കുക
 • റൈഡറുകളുടെ വിപുലമായ നിരയും ഓപ്‌ഷണലായ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാവുന്നു
 • ലളിതമായ എൻറോൾമെന്റ് പ്രോസസ്സ്
പ്രയോജനങ്ങൾ
സുരക്ഷ
 • ആവശ്യം വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ ആശ്രിതർക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകുന്നു
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • എംപ്ലോയർ- എംപ്ലോയി, ബോറോവർ-ഡെപ്പോസിറ്റർ, പ്രൊഫഷണലുകൾ, അഫിനിറ്റി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിപുലമായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
 • മാസ്‌റ്റർ പോളിസി ഉടമയുടെ മുൻഗണനകൾ അനുസരിച്ച് അംഗങ്ങളുടെ സം അഷ്വേർഡ് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സൗകര്യം
 • അപകട മരണം, രോഗം, ശാശ്വതമായ വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതര രോഗം എന്നിവ ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആക്‌സിലറേറ്റു ചെയ്‌തതോ കൂടുതലായോ ഉള്ള പരിരക്ഷ നൽകുന്ന എട്ട് റൈഡറുകൾ
 • പരിവർത്തനക്ഷമത, പങ്കാളിക്കുള്ള പരിരക്ഷ, മരണാനന്തര ആനുകൂല്യത്തിന്റെ തീർപ്പാക്കൽ, ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചാൽ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യം എന്നിവ മുഖേനയുള്ള അധിക കസ്‌റ്റമൈസേഷൻ
അനായാസത
 • ലളിതമായ ഒരു അപേക്ഷാ ഫോം വഴി നിങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളെ എൻറോൾ ചെയ്യുക
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം: സ്‌കീം നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള സം അഷ്വേർഡ് ലഭിക്കുന്നതാണ്

റൈഡർ ആനുകൂല്യം: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് റൈഡർ ബ്രോഷർ പരിശോധിക്കുക

*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ: ഇന്ത്യയിലെ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾ ബാധകമായ ആദായ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ/ഒഴിവാക്കലുകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.
* അവസാന ജന്മദിനം പ്രകാരമാണ് വയസ്സ്

72.ver.02-06/17 WEB MAL

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.
റൈഡറുകൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്റൈഡർബ്രോഷർവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in