ಗುಂಪು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ| ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ - SBI ಲೈಫ್
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಗುಂಪು ಯೋಜನೆಗಳು

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ

111G102V01

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹330 ರಲ್ಲಿ₹2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿಮಾತ್ರಜೀವು ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು

  • ವಾಯಿದೆ/ವಿಮಾತ್ಯಾಗದ ಪ್ರಯೋಜನ:
  • *ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
 • ಅವಧಿ ಯೋಜನೆ|
 • ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯೋಜನೆ|
 • ಗುಂಪು ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆ|
 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ|
 • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ

111N040V04

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಎನ್ನುವುದು ವಾರ್ಷಿಕವಾದ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಗುಂಪು ಟರ್ಮ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು

  • ಮರಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
  • ರೈಡರ್ ಪ್ರಯೋಜನ
  • *ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
 • ಗುಂಪು ಟರ್ಮ್ ವಿಮೆ|
 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ|
 • ಉದ್ಯೋಗದಾತ-ಉದ್ಯೋಗಿ|
 • ಉದ್ಯೋಗದಾತ-ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲದೆ

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ವರ್ಣ ಜೀವನ್

111N049V04

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ವರ್ಣ ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ಯೋದಾತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು

  • ಏಕ ವರ್ಷಾಶನ
  • ಜಂಟಿ ವರ್ಷಾಶನ
 • ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ಯೂಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್|
 • ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ಯೂಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್|
 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸ್ವರ್ಣ ಜೀವನ|
 • ಗ್ರೂಪ್ ಪೆನ್ಶನ್

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
ರೈಡರ್ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೈಡರ್ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

#ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ಆವರ್ತನೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.