ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਾਈਫ - ਸਮਾਰਟ ਸ਼ੀਲਡ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਟਰਮ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਸ਼ੀਲਡ

UIN: 111N067V05

Product Code: 45

null

ਅਨੰਦਪੂਰਨ ਪਲ। ਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ।

 • ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ
 • ਤਿੰਨ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪ
 • ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਇਨਾਮ
 • ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਛੋਟ
ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਪਿਊਰ ਮਿਆਦੀ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਸ਼ੀਲਡ, ਇੱਕ ਪਿਊਰ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਇਹ ਮਿਆਦੀ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ
 • ਲਚਕਤਾ – ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰੋ
 • ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ – ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਰਾਈਡਰ ਲਾਭਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਅਜ਼ਮਾਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਪਿਊਰ ਮਿਆਦੀ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • • ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
 • • ਪਿਊਰ ਮਿਆਦੀ ਪਾਲਨ ਜੋ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਲੇਬਲ ਟਰਮ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਕ੍ਰਿਜ਼ਿੰਗ ਟਰਮ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ
 • • ਤਿੰਨ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ
ਲਚਕਤਾ
 • ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ
ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਾਈਡਰ
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼-ਕ੍ਰਿਟੀ ਕੇਅਰ 13 ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ ਰਾਈਡਰ
 • ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਛੋਟਾਂ
 • ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਛੋਟ
 • ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
  ਮੌਤ ਲਾਭ:
  ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾਧਾਰਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
  • ਲੇਬਲ ਟਰਮ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ: ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੁੱਲ ਬੀਮਤ ਰਕਮ ਲੇਬਲ ਸਮ ਐਸ਼ੋਰਡ ਚੁਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਇਨਕ੍ਰਿਜ਼ਿੰਗ ਟਰਮ ਐਸ਼ੌਰੈਂਸ @ 5%: ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੁੱਲ ਬੀਮਤ ਰਕਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 5% ਸਲਾਨਾ 'ਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਜ਼ਿੰਗ ਟਰਮ ਐਸ਼ੌਰੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
  ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ:
  ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
  ਰਾਈਡਰ:
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਟ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ (UIN: 111B015V02)
   ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਾਈਡਰ (UIN: 111B016V02)
   ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਟਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਈਡਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਲਾਭ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ।
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼-ਕ੍ਰਿਟੀ ਕੇਅਰ 13 ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ ਰਾਈਡਰ (UIN: 111B025V02)
   ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਈਡਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ।

  ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਰਾਈਡਰ ਕੁੱਲ ਬੀਮਤ ਰਕਮ ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਾਈਡਰ ਲੇਬਲ ਟਰਮ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਨਕ੍ਰਿਜ਼ਿੰਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਈਡਰ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨਕ੍ਰਿਜ਼ਿੰਗ ਟਰਮ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
  *ਟੈਕਸ ਲਾਭ

  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

  ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
  ^ ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  # ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਡ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਨੁਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲਿਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ECS) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।
  ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ (SSS), 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।

  45.ver.01-10-18 WEB PUN

  ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
  ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।.

  *ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
  ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
  ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

  ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

  1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

  ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

  info@sbilife.co.in