ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ | ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰਸ @ 330 ਰੁਪਏ / ਸਾਲ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤਿ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

UIN: 111G102V01

null

ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਕੀ, ਜੋਤਿ ਭਵਿਸ਼ਿਆ ਕੀ

 • ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
 • ਕਿਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ

ਕੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਓਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ । ਨਾਮਮਾਤਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।

ਇਹ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਸਰਲਤਾ – ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਸਮਰੱਥਾਯੋਗਤਾ – ਸਭ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਗਰੁੱਪ ਮਿਆਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
 • ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਰਲੀਕਿਰਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਰਮ
 • ਇੱਕ ਬਾਜਵ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ₹2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ

ਲਾਭ

ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
ਸਰਲਤਾ
 • ਤੇਜ਼ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਓਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ । ਨਾਮਮਾਤਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।

ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*

ਪਰਿਪੱਕਤਾ/ਸਮਰਪਣ ਲਾਭ:
ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਜਾਂ ਸਮਰਪਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਾਖਲਾ:
ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਮਈ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ 2015 ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 31 ਮਈ 2016 ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਕੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਮੈਂਬਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ/ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਤਲਬ 330 ਰੁ: ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਬਾਈਕਾਟ:
ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋਖਮ ਸਕੀਮ (ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ (ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ/ਕਟੌਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ

ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤਿ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ

*ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ./ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ/ਸੈੱਸ/GST (ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ) ਅਤੇ/ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਵੀ/ਡਿਊਟੀ/ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

76.ver.04-08-18 WEB PUN

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1800-103-4294(8.30 am ਤੋਂ 9.30 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY

56161