ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੀਮਾ | ਕੈਪਅਸ਼ੋਰ ਗੋਲਡ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਕੈਪਐਸ਼ੋਰ ਗੋਲਡ

UIN: 111N091V01

null

ਇੱਕ ਫੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦ

 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ ਹੱਲ
 • ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 • ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਟੀਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਕਵਰੇਜ਼ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਕੈਪਐਸ਼ੋਰ ਗੋਲਡ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ/ਟ੍ਰੱਸਟਾਂ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਪੀਐਸਯੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਲੀਵ ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪੂਲਡ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵਾਪਸੀਆਂ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ–ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਟੀਮ
 • ਲਚਕਤਾ – ਸਕੀਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਬਦਲਣਯੋਗ, ਨੋਨ-ਲਿੰਕਡ ਨੋਨ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ
 • ਸਕੀਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰੇਂਜ; ਡਿਫਾਇੰਡ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਡਿਫਾਇੰਡ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿੱਡ
 • ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਰਵਾਰਤਾ

ਲਾਭ

ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵਾਪਸੀਆਂ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਲਚਕਤਾ
 • ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਰਵਾਰਤਾ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
ਸਕੀਮ ਲਾਭ
ਸਕੀਮ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਸਤੀਫਾ, ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਮੈਬਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਭਮੈਂਬਰ
ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਛੋਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ/ਕਟੌਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਕੈਪਐਸ਼ੋਰ ਗੋਲਡ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ

73.ver.02-06/17 WEB PUN

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1800-103-4294(8.30 am ਤੋਂ 9.30 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY

56161