ਗਰੁੱਪ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ | ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸੰਪੂਰਣ ਸੁਰਕਸ਼ਾ

UIN: 111N040V03

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 1E

null

ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਗਰੁੱਪ ਮਿਆਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ।

 • ਬਾਜਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਉੱਚ ਡਿਗ੍ਰੀ
 • ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰੇਂਜ
ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਗਰੁੱਪ ਮਿਆਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ (OYRGTA)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਹੋਣਯੋਗ ਸਮੂਹ ਮਿਆਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਲ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਭ ਪੇਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ
 • ਲਚਕਤਾ – ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਸਰਲਤਾ – ਅਸਾਨ ਔਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਗਰੁੱਪ ਮਿਆਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ (OYRGTA)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • ਫੋਰਮਲ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਲਾਭ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ
 • ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
 • ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਭ
ਲਚਕਤਾ
 • ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰੇਂਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ-ਇੰਪਲੋਈ, ਬੋਰੋਵਰ-ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ, ਐਫਿਨਿਟੀ, ਆਦਿ, ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ
 • ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਮੌਤ, ਸਿੱਕਨੈਸ, ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੱਲਨੈਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 8 ਰਾਈਡਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
 • ਬਦਲਣਯੋਗਤਾ, ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੌਤ ਲਾਭ ਨਿਪਟਾਨ, ਅਤੇ ਟਰਮਿਨਲ ਇੱਲਨੈੱਸ ਲਾਭ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਵਿਉਂਤਬੱਧਤਾ
ਸਰਲਤਾ
 • ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰੋ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
ਮੌਤ ਲਾਭ: ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਸਕੀਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ

ਰਾਈਡਰ ਲਾਭ:ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ/ਕਟੌਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
* ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ

72.ver.02-06/17 WEB PUN

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।.

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in