ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨਏਸ ਪਲਾਨ ਔਨਲਾਈਨ - ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦੋ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਪੂਰਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾ

UIN: 111N110V01

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ : 2F

null

ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ

 • ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਵੱਧਦੇ** ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ
 • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੇਵਰ ਲਾਭ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਤੇ
 • ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
Calculate Premium
ਨੌਨ ਲਿੰਕਡ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ

ਜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਪੂਰਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਪਲਾਨ, ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਟੋ-ਰੀਬੈਲੰਸ ਲਾਈਫ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ।

ਇਹ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ :
 • ਸੁਰੱਖਿਆ - ਮੌਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਸਰਲਤਾ - ਹਰ ਪਾਲਸੀ ਵਰ੍ਹੇ-ਗੰਢ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਕਵਰ ਨੂੰ ਰੀਬੈਲੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
 • ਭਰੋਸਾ - : ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 36 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸੇਸ (ਬਿਮਾਰੀਆਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਫ਼ ਸਟੇਜ ਰੀਬੈਲੰਸਿੰਗ ਖ਼ੂਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਅਜ਼ਮਾਓ।

 

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

Individual, Non-participating, Non-linked health insurance product

Buy Online Calculate Here
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੀਬੈਲੰਸਿੰਗ
 • ਵਿਆਪਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਕਵਰੇਜ
 • ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
 • ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ :
 • ਮੌਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਓ
 • ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਕਵਰ ਹਰ ਪਾਲਸੀ ਵਰ੍ਹੇ-ਗੰਢ ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਸਰਲਤਾ :
 • ਹਰ ਪਾਲਸੀ ਵਰ੍ਹੇ-ਗੰਢ ਤੇ ਲਾਈਫ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਕਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਭਰੋਸਾ :
 • 36 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ।
 • ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ 36 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਲਾਈਫ਼ ਸਟੇਜ ਰੀਬੈਲੰਸਿੰਗ :

ਲਾਈਫ਼ ਸਟੇਜ ਰੀਬੈਲੰਸਿੰਗ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ (CI) ਕਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਵਰ ਨੂੰ ਰੀਬੈਲੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

Aਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ (SA) ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ (SA) ਅਤੇ CI SA ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 80:20 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਅਗਲੀ ਪਾਲਸੀ ਵਰ੍ਹੇ-ਗੰਢ ਤੇ CI SA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਵਾਧਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ CI SA ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ।


ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ SA ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ CI ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕੇਵਲ ਪਾਲਸੀ ਵਰ੍ਹੇ-ਗੰਢ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੂਲ ਰਕਮ (ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ SA + CI SA) ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ।ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ :

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ^ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
 
• ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ (CI) ਲਾਭ
ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ^ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । CI ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲਾਭ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
 • ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਲਾਭ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਜੀਵਨ ਸਮਾਂ
  ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਜੀਵਤਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਲਾਭ ਅਦਾਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਲਾਭ ਅਦਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
 • ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਲਾਭ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
  ਜੋਖਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਲਾਭ ਅਦਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
  ਧਿਆਨ ਦਿਓ - ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 36 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।
   

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ
Oਇਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ CI ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲਾਭ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ । ਇਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਈਫ਼ ਸਟੇਜ ਰੀਬੈਲੰਸਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਮਾਨ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ SA ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ : ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।

ਕਰ ਲਾਭ*  

^ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਪਾਲਸੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ।
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਪੂਰਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੱਤਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ।

$ਹਰ ਥਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਮੱਤਲਬ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ।

#ਮਾਸਿਕ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਗਾਊਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ESC) ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ ।

ਮਾਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਐਸਐਸਐਸ) ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਵਲ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ।

## ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਵਲ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈ।

2F.ver.02-01/18 WEB PUN


ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।.

**ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਲਸੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਰੀਬੈਲੰਸਿੰਗ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਕਵਰ । ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੂਲ ਰਕਮ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ ।

*ਕਰ ਲਾਭ :
ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਾਭਾਂ/ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ।
 

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1800-103-4294(8.30 am ਤੋਂ 9.30 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY PS

56161