ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ - ਸਮਾਰਟ ਹਮਸਫਰ | ਸੰਯੁਕਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਹਮਸਫਰ

UIN: 111N103V02

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 1W

null

ਖੁਸ਼ੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਅਦੇ।

 • ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ
 • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਛੋਟ ਲਾਭ
 • ਵਾਧੂ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪ
 • ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਛੋਟ
ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ਼ ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਪਲਾਨ

ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਭਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਸਮਾਰਟ ਹਮਸਫਰ, ਬੱਚਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ।

ਇਹ ਬੱਚਤ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ –ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ –ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਛੋਟ ਲਾਭ ਰਾਹੀਂ
 • ਲਚਕਤਾ – ਵਾਧੂ ਰਾਈਡਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਸਰਲਤਾ – ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ਼ ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • ਬੱਚਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾਹੈ
 • ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਐਸ਼ੋਰਡ ਬੋਨਸ
 • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਛੋਟ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਈਡਰ ਬੈਨੀਫਿੱਟ
 • ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਲਚਕਤਾ
 • ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
 • ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਚੁਣੋ
ਸਰਲਤਾ
 • ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਨੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੀਮਿਤ ਕਰੋ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ :

ਜੇਕਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ + ਵੇਸਟਿਡ ਸਿੰਪਲ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ + ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੌਤ ਲਾਭ:
ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ:
 • ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ: ਜੀਵਿਤ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ A ਜਾਂ B ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ।
  • ਮੌਤ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ:
   ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੂਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ* 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (ਏਪੀ) ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ:
   ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ 10 ਗੁਣਾ ਏਪੀ
   ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ 7 ਗੁਣਾ ਏਪੀ
  • ਮੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105% ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
   *ਮੂਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟਿਡ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਅੱਗੇ, ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਭ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਮੌਤ:
 • ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ: ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ A ਜਾਂ B ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਮੌਤ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ:
   ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ + ਪੱਕੇ ਸਰਲ ਪਰਤਵੇਂ ਬੋਨਸ + ਅੰਤਿਮ ਬੋਨਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।
   ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੂਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ* 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (ਏਪੀ) ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ:
   ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ 10 ਗੁਣਾ ਏਪੀ
   ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ 7 ਗੁਣਾ ਏਪੀ
  • ਮੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105% ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ।
   *ਮੂਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟਿਡ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਈਡਰ ਲਾਭ:
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਾਈਡਰ (UIN:111B015V02) ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਡਰ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਈਡਰ ਕਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੱਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
 • ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
 • ਉਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
 • ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰਦੇ ਹਨ

ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਡਰ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਈਡਰ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਰਾਈਡਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ।
*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ## ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਹਮਸਫਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
** ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
### ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਡ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਨੁਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲਿਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ECS) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ (SSS), 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ
^ਪਾਲਿਸੀ ਪਲਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਦੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੰਗਰ ਲਾਈਫ਼ ਪਲਸ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਮਰ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1W.ver.03-10/17 WEB PUN

**4% ਅਤੇ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ । ਬੋਨਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੋਨਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।.

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in