ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਸਮਾਰਟ ਬਚਤ - ਉੱਤਮ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਅਸ਼ੌਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਬੱਚਤ

UIN: 111N108V02

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 2D

null

ਕੁੱਛ ਅਪਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ, ਕੁੱਛ ਅਪਨੇ ਲੀਏ।

 • ਲਿਮਿਟਿਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ
 • ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ
 • ਓਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੇਵਰ ਬੈਨੀਫਿੱਟ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਏਂਡੋਵਮੈਂਟ ਔਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ-ਮਿਆਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ।

ਇਹ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ – ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਸਧਾਰਨ ਉੱਤਰਭੋਗੀ ਬੋਨਸਾਂ ਨਾਲ
 • ਲਚਕਤਾ – ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਚੁਣਨ ਲਈ

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀਆਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ!

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਏਂਡੋਵਮੈਂਟ ਔਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ਼
 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਸਧਾਰਨ ਉੱਤਰਭੋਗੀ ਬੋਨਸ
 • ਇਨਬਿਲਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੇਵਰ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿਕਲਪ
 • ਦੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰੇਂਜ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁਣੋ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਵਿਕਲਪ ਏ : ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਵਿਕਲਪ
  • ਵਿਕਲਪ ਬੀ : ਇਨ-ਬਿਲਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ (ਏਡੀ ਅਤੇ ਟੀਪੀਡੀ)ਲਾਭ ਨਾਲ ਏਂਡੋਮੈਂਟ ਵਿਕਲਪ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਨਿਯਮਿਤ ਸਧਾਰਨ ਉੱਤਰਭੋਗੀ ਬੋਨਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰੋ
 • ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਵੇਵਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਲਪ ਬੀ ਲਈ)
ਲਚਕਤਾ
 • ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਚੁਣੋ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ

ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉੱਤਰਜੀਵੀਤਾ 'ਤੇ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮ ਐਸ਼ੋਰਡ$ + ਵੈਸਟਿਡ ਸਿੰਪਲ ਰਿਵਰਸਨੀਰ ਬੋਨਸ + ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

$ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮ ਐਸ਼ੋਰਡ = ਮੂਲ ਕੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ

ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਲਾਭ
ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ + ਪੱਕੇ ਸਰਲ ਪਰਤਵੇਂ ਬੋਨਸ + ਅੰਤਿਮ ਬੋਨਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।
  ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ$$ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105% ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

$$ਵਾਰਸ਼ੀਕ੍ਰਿਰਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕ ਪਾਲਸੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮੋਡਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਲੋਡਿੰਗਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਨ ਬਿਲਟ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ (ਏਡੀ ਐਂਡ ਟੀਪੀਡੀ) ਲਾਭ, ਕੇਵਲ ਵਿਕਲਪ ਬੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ ।
ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ,
 • ਏਡੀ ਅਤੇ ਟੀਪੀਡੀ## ਲਮ-ਸਮ ਪਲਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ
 • ਮੌਤ ਲਾਭ 'ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਲਾਭ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
 • ਏਡੀ ਅਤੇ ਟੀਪੀਡੀ## ਲਮ-ਸਮ ਪਲਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ
 • ਸਭ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
 • ਮੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਰਪਣ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
##ਏਡੀ ਅਤੇ ਟੀਪੀਡੀ ਲਾਭ (ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਹੋਵੇਗਾ:
 • (ਮੂਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ
 • ਰੁਪਏ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 50,00,000 ਇਹ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ 50,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
  ਇਹ ਕੈਪ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
  ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ 'ਤੇ।
*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਬੱਚਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
^ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
#ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਡ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨੇਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਨੁਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲਿਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ECS) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ (SSS), 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ

2D.ver.01-05-19 WEB PUN

**4% ਅਤੇ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ । ਬੋਨਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੋਨਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in