ലോൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ | എസ ബീ അയി ലൈഫ് റിങ്ങ് രക്ഷ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – റിൻ രക്ഷ

UIN: 111N078V03

null

നിങ്ങളുടെ കുടുംബം കാലാകാലങ്ങളായി സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളല്ല.

 • നിങ്ങളുടെ വായ്‌പയ്‌ക്ക് സമഗ്ര ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ
 • വായ്‌പ സുരക്ഷാ കാലാവധിയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
 • സൗകര്യപ്രദമായ പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷനുകൾ
 • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ
ഗ്രൂപ്പ്, ക്രെഡിറ്റ് ലൈഫ്, ഡിക്രീസിംഗ് ടേം അഷ്വറൻസ്‌ പ്ലാൻ

പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബം നിങ്ങളുടെ ലോൺ തിരിച്ചടയ്‌ക്കലുകൾ കൈകര്യം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതിനെകുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആകുലതപ്പെടാറുണ്ടോ?

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – RiNn രക്ഷയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആകുലതകൾ ഒഴിവാക്കൂ. പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ വായ്‌പക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുകയും സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള കടങ്ങൾ കൊടുത്തുതീർക്കുകയും ചെയ്യും.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – RiNn രക്ഷ ഇനിപറയുന്നവ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു –
 • സുരക്ഷ - നിങ്ങളുടെ ലോൺ ബാധ്യതാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു
 • വിശ്വാസ്യത – നിങ്ങളുടെ വായ്‌പാ തുകയുടെ തിരിച്ചടവ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന ഉറപ്പിലൂടെ
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി - പരിരക്ഷാ സംഖ്യ, ലോൺ പരിരക്ഷാ കാലാവധി, പ്രീമിയം ഫ്രീക്വൻസി എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

കടങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടവർക്ക് അവസരം ഒരുക്കൂ!

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

ഗ്രൂപ്പ്, ക്രെഡിറ്റ് ലൈഫ്, ഡിക്രീസിംഗ് ടേം അഷ്വറൻസ്‌ പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ

 • ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ
 • വിവിധ വായ്‌പകൾ തിരിച്ചടയ്‌ക്കനായുള്ള സഹായി
 • സഹ കടക്കാർക്കുള്ള പരിരക്ഷ
 • കൂടുതലായുള്ള റൈഡർ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്ഷനുകളും പ്ലാൻ ഓപ്ഷനുകളും (ഗോൾഡും പ്ലാറ്റിനവും)
 • പരിരക്ഷാ കാലാവധി, പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കൽ കാലാവധി, ഫ്രീക്വൻസി എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി സമ്പദിച്ച പണം തുടർന്നും അവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവരെ പ്രാപ്തമാക്കുക
വിശ്വാസ്യത
 • സം അഷ്വേർഡിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ ലോൺ കുടിശ്ശിക തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുക
 • ഹൗസിംഗ് വായ്പകൾ, കാർ വായ്പകൾ, കാർഷിക വായ്പകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ, വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ എന്നിങ്ങനെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി വായ്പകൾ
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • പ്രാഥമിക കടക്കാരനു പുറമെ രണ്ടു സഹകടക്കാരനും കൂടെ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു
 • ആവശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5 അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷത്തിനിടയിലുള്ള സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ പ്രീമിയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • ആവശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5 അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷത്തിനിടയിലുള്ള സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ പ്രീമിയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  സാമ്പത്തിക പ്രാപ്‌തി അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതിമാസ, പാദവാർഷിക, അർദ്ധവാർഷിക അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക പ്രീമിയം ഓപ്ഷനുകൾ
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*

ഗ്രൂപ്പ് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റർ എന്ന നിലയ്‌ക്ക് ഈ പ്ലാനിനു കീഴിൽ ലഭ്യമായ ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ നിങ്ങളുടെ മാസ്‌റ്റർ പോളിസി ഹോൾഡറിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മാസ്‌റ്റർ പോളിസി ഹോൾഡർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. മാസ്‌റ്റർ പോളിസി ഹോൾഡറിന് ലഭ്യമായ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ/സവിശേഷതകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം:
നിങ്ങളുടെ ഇൻഷ്വറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ സം അഷ്വേർഡിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മരണ പരിരക്ഷ എന്നത് മരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വായ്‌പാ കുടിശ്ശികയായിരിക്കും.
എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ (UIN: 111B023V02) ആനുകൂല്യം:
കുടിശ്ശികയായ വായ്‌പാ തുക, അതായത്, അപകടം കാരണം ഇൻഷ്വർ ചെയ്‌ത അംഗം പൂർണമായോ എന്നെന്നേക്കുമായോ വികലാംഗനായിത്തീരുകയാണെങ്കിൽ മരണ ആനുകൂല്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ബാധകമായ സം അഷ്വേർഡ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതലായുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും നൽകുന്നതല്ല, അടിസ്ഥാന ഉൽപ്പന്നത്തിന് കീഴിലെ സം അഷ്വേർഡ് ഉടൻതന്നെ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ:
ഇന്ത്യയിലെ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾ ബാധകമായ ആദായ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ/ഒഴിവാക്കലുകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

അപകട സാധ്യത, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - RiNn രക്ഷയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ നിബന്ധനകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക.

ˆവയസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ റെഫറൻസുകളും കഴിഞ്ഞ ജൻമദിനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്

70.ver.02-06/17 WEB MAL

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.
റൈഡറുകൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്റൈഡർബ്രോഷർവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in