નિવૃત્તિ માટે વીમા પોલીસી | રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ | SBI લાઇફ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

વીમા વિશે જાણો

WE ARE HERE FOR YOU !

GET FINANCIALLY READY FOR THE BEST YEARS OF YOUR LIFE

Retirement should be about spending cherished moments, doing what you love. Financial worries and responsibilities should be things of the past, but with joint family system long gone and skyrocketing inflation rates, one has to start systematically investing towards a retirement corpus well in advance to reap the benefits of power of compounding.

Given the increase in life expectancy, rising healthcare and lifestyle costs, one has to ensure a steady flow of income post retirement. This is where investing early, in the right plan, can help.

LOOKING FOR INSURANCE PLANS FOR A WORRY-FREE/easygoing LIFE AFTER RETIREMENT?

Here's some food for thought

Look for flexibility in annuity payout

Look for plans that gives you the flexibility to choose payouts as per your financial need, like joint life annuity to ensure that your partner remains financially independent, life annuity with return of purchase price ensuring that you leave an estate for your children.

Protect your dependents future

To secure your partner's future, it is wise to consider investing in a plan that gives them income, even in your absence.

Make a provision for rising healthcare costs

Make sure you have provisioned for the rising health care costs for yourself and your partner by maintaining a corpus

કરવેરામાં છૂટનો ફાયદો માણો

તમે આવક વેરા અધિનિયમ, 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમો હેઠળ કરના લાભોનો આનંદ ઉઠાવી શકો છો

YOUR KEY FINANCIAL GOALS

 

1 Build a contingency fund

Build a contingency fund

 

2 Regular income post-retirement

Regular income post-retirement

 

3 Save for healthcare costs

Save for healthcare costs

 

4 Protect your partner

Protect your partner

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
કબૂલાત/કરાર, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને કબૂલાત/કરાર માહિતી પત્રિકા વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.