પ્રતિસાદ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

પ્રતિસાદ

એસબીઆઇ લાઇફ ખાતે ગ્રાહક સંતુષ્ટિના ઉચ્ચ માનકોની ખાતરી આપવી એ અમારા મિશન નિવેદનોનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. ગ્રાહક સેવામાં ઉત્તમ પરિણામ આપવા, અમે તમારી ફરિયાદો અને સૂચનોને સંબોધવા માટે એક તાકીદ, સુલભ અને જવાબદેહી પદ્ધતિ રાખેલછે.

Submit complaint online

*mandatory fields

તમારી નજીકની એસબીઆઇ લાઇફ શાખા ખાતે

તમારી નજીકનીએસબીઆઇ શાખા અથવા ગ્રાહક સેવા ડેસ્ક ની મુલાકાત લો

અમારા આ ટોલ ફ્રી નંબર પર:

1800 267 9090
(Customer Service timings: 9:00 a.m. to 9:00 p.m., seven days a week)

ઈમેલ દ્વારા

અમને અહીં એક ઈમેલ મોકલો:
info@sbilife.co.in

એસએમએસ દ્વારા

56161 પર Solve SMS કરો

SBI Life Branch GRO (Grievance Redressal Officer) details

ટાઇમલાઇન: તમે 15 દિવસમાં અમારો જવાબ પ્રાપ્ત કરશો

પોસ્ટ દ્વારા

SBI Life Branch GRO (Grievance Redressal Officer) details

ટાઇમલાઇન: તમે 15 દિવસમાં અમારો જવાબ પ્રાપ્ત કરશો

Level 1

Mr. Vijay Raghavan
SVP & Chief of Client Relationship
.

SBI Life Insurance Company Limited 
Central Processing Centre 
7th Level (D Wing) & 8th Level, Seawoods Grand Central, 
Tower 2, Plot No R-1, Sector - 40, 
Seawoods, Nerul Node, 
Navi Mumbai - 400706 
Telephone No. 022-66456785 
Email - hcr@sbilife.co.in 

Level 2

Ms. Debashree Varma
Chief Operating Officer


SBI Life Insurance Company Limited 
Central Processing Centre 
7th Level (D Wing) & 8th Level, Seawoods Grand Central, 
Tower 2, Plot No R-1, Sector - 40, 
Seawoods, Nerul Node, 
Navi Mumbai - 400706 
Telephone No. 022-66456023 
Email - coosoffice@sbilife.co.in 
ટાઇમલાઇન: તમે 15 દિવસમાં અમારો જવાબ પ્રાપ્ત કરશો

અહીં મુલાકાત લો અથવા લખો

ટાઇમલાઇન: તમે 15 દિવસમાં અમારો જવાબ પ્રાપ્ત કરશો

કોઈ સૂચનો હોય, તો તે કિસ્સામાં, કૃપા કરીને નીચે મુજબ અમારો નિઃસંકોચ સંપર્ક કરો

Submit feedback online

*mandatory fields

ટપાલ દ્વારા

અમને અહીં લખો:
ક્લાયંટ રિલેશનશીપ
એસબીઆઇ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ સેન્ટર
7મું લેવલ (ડી વિંગ) & 8મું લેવલ, સીવૂડ્સ ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ ટાવર 2, પ્લોટ નં R-1, સેક્ટર - 40,
સીવૂડ્સ, નેરુલ નોડ,
નવી મુંબઈ-400 706

ઈમેલ દ્વારા

અમને અહીં એક ઈમેલ મોકલો: info@sbilife.co.in

તમારી નજીકની એસબીઆઇ લાઇફ શાખા ખાતે

તમારી નજીકની એસબીઆઇ શાખા અથવા ગ્રાહક સેવા ડેસ્કની મુલાકાત લો

અમારા આ ટોલ ફ્રી નંબર પર:

1800 267 9090
(Customer Service timings: 9:00 a.m. to 9:00 p.m., seven days a week)