ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਭ ਨਿਵੇਸ਼ - ਉੱਤਮ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ | ਪੂਰਣ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸ਼ੁਭ ਨਿਵੇਸ਼

UIN: 111N055V03

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 35

null

ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੁਣੋ

 • ਪੂਰੇ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਐਡ-ਆਨ ਲਾਭ
 • ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬਹਾਅ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਲਾਭ
 • ਤਿੰਨ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪ
ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਲਾਭ ਏਂਡੋਵਮੈਂਟ ਔਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?
ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ ਅਤੇ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਬੱਚਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸ਼ੁਭ ਨਿਵੇਸ਼, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੱਚਤ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ – ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਸਧਾਰਨ ਉੱਤਰਭੋਗੀ ਬੋਨਸਾਂ ਨਾਲ
 • ਲਚਕਤਾ – DMP (ਡੈਫਰਡ ਮੈਚਿਊਰਟੀ ਪੇਮੈਂਟ) ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ
 • ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ – ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਰਾਈਡਰ ਲਾਭਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਲਾਭ ਏਂਡੋਵਮੈਂਟ ਔਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ
 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਸਧਾਰਨ ਉੱਤਰਭੋਗੀ ਬੋਨਸ
 • ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ – ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਈਫ਼ ਨਾਲ ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ
 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ, ਉੱਕੇ-ਪੁੱਕੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
 • ਤਿੰਨ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸਧਾਰਨ ਉੱਤਰਭੋਗੀ ਬੋਨਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਨਾ
ਲਚਕਤਾ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ
 • ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਓ
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟਰਮ ਰਾਈਡਰ
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ:

ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ:

ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਵਿਕਲਪ
 • ‘ਐਨਡਾਉਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ + ਵੇਸਟਿਡ ਸਿੰਪਲ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ + ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
 • ਮੁਲਤਵੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਐਨਡਾਉਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੀਵਨ-ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਵਿਕਲਪ
 • ‘ਐਨਡਾਉਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੂਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ + ਵੇਸਟਿਡ ਸਿੰਪਲ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ + ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
 • ਮੁਲਤਵੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • 100 ਵੇਂ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ: ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੌਤ ਲਾਭ:

ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ: ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ:

ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਵਿਕਲਪ:
 • ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ :
  • ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ: ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ A ਜਾਂ B ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ:
   • A. ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ + ਪੱਕੇ ਸਰਲ ਪਰਤਵੇਂ ਬੋਨਸ
    + ਅੰਤਿਮ ਬੋਨਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।
    ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੂਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ:
    ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
    10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 5
    10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ 10 7
   • B. ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105%।
  • ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ: ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ : ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ + ਵੇਸਟਿਡ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ + ਅੰਤਿਮ ਬੋਨਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੂਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ:
ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ < 45 ਸਾਲ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ > = 45 ਸਾਲ
1.25 1.10
 
ਜੀਵਨ-ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਵਿਕਲਪ
 • ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ:
  • ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਲਾਭ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੌਤ:
  • ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਤਵੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ, ਜੇਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਘਟਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਲਾਭ

ਮੁਲਤਵੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਕਲਪ :
ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਵਕਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡੋਵਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਬੋਨਸਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ 5, 10, 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਵਕਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਬੋਨਸ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਕਫ਼ਿਆਂ (ਸਾਲਾਨਾ/ਛਿਮਾਹੀ/ਤਿਮਾਹੀ/ਮਾਸਿਕ) ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ : -
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟਰਮ ਰਾਈਡਰ (UIN:111B014V02): ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟਰਮ ਰਾਈਡਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ (UIN: 111B015V02): ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ (UIN 111B016V02)ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਈਡਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੈਕਸ ਲਾਭ*:

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸ਼ੁਭ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
*ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
#ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਡ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨੇਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਨੁਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲਿਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ECS) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ (SSS), 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ

35.ver.03-10/17 WEB PUN

**4% ਅਤੇ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ । ਬੋਨਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੋਨਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।.

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in