ਫੀਡਬੈਕ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਫੀਡਬੈਕ

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

Submit complaint online

*mandatory fields

ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ

ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀਐਸਬੀਆਈ ਸ਼ਾਖਾਜਾਂਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਡੈਸਕ'ਤੇ ਜਾਓ

ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ:
info@sbilife.co.in

ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ

1800 267 9090
(Customer Service timings: 9:00 a.m. to 9:00 p.m., seven days a week)

ਐਸਐਮਐਸ ਦੁਆਰਾ

56161 'ਤੇ Solve ਲਿਖ ਕੇ SMS ਕਰੋ

SBI Life Branch GRO (Grievance Redressal Officer) details

ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ

SBI Life Branch GRO (Grievance Redressal Officer) details

ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ

Level 1

Mr. Vijay Raghavan
SVP & Chief of Client Relationship
.

SBI Life Insurance Company Limited 
Central Processing Centre 
7th Level (D Wing) & 8th Level, Seawoods Grand Central, 
Tower 2, Plot No R-1, Sector - 40, 
Seawoods, Nerul Node, 
Navi Mumbai - 400706 
Telephone No. 022-66456785 
Email - hcr@sbilife.co.in 

Level 2

Ms. Debashree Varma
Chief Operating Officer


SBI Life Insurance Company Limited 
Central Processing Centre 
7th Level (D Wing) & 8th Level, Seawoods Grand Central, 
Tower 2, Plot No R-1, Sector - 40, 
Seawoods, Nerul Node, 
Navi Mumbai - 400706 
Telephone No. 022-66456023 
Email - coosoffice@sbilife.co.in 
ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖੋ

ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਝਿਜਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

Submit feedback online

*mandatory fields

ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ:
info@sbilife.co.in

ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ

ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀਐਸਬੀਆਈ ਸ਼ਾਖਾਜਾਂਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਡੈਸਕ'ਤੇ ਜਾਓ

ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ

1800 267 9090
(Customer Service timings: 9:00 a.m. to 9:00 p.m., seven days a week)