എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സരൾ ഇൻഷ്വർവെൽത്ത് പ്ലസ് | Lowest Premium ULIP Policy
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സരൾ ഇൻഷ്വർവെൽത്ത് പ്ലസ്

UIN: 111L124V01

ഉൽപന്നകോഡ് : 2H

എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സരൾ ഇൻഷ്വർവെൽത്ത് പ്ലസ്

സമ്പാദ്യമായി മാറുന്ന ഒരു ഇഎംഐ*

 • ലളിതമായ പ്രതിമാസ ഇൻഷുറൻസ്
 • 8 വ്യത്യസ്ത ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം
 • വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രതിമാസ പിൻവലിക്കൽ
 • ലോയൽറ്റി അഡീഷൻസ്
 • ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രം

*ಲೈಫ್ ಕವರೇಜ್ (ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ)ಗಾಗಿ ಸುಲಭ ಮಾಸಿಕ ವಿಮೆ


യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ്, നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ


"ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷൂറൻസ് പ്രൊഡക്ടുകൾ ഉടമ്പിടിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ പണമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അഞ്ചാം വർഷത്തിന്റെട അവസാനം വരെ പോളിസി ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ പോളിസികൾ സറണ്ടർ ചെയ്യാനോ/ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷൂറൻസ് പ്രൊഡക്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തുക പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ പിൻവലിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല."

ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കലും വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രതിമാസ പിൻവലിക്കലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു യുലിപ്പ് പ്ലാനിനൊപ്പം ചേരൂ, വളർച്ച ആസ്വദിക്കൂ.

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത യൂലിപ്പ് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നിന്നും പരമാവധി നേട്ടം കൈവരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ?

എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സരൾ ഇൻഷ്വർവെൽത്ത് പ്ലസ് പ്ലാൻ അതും അതിലധികവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:
 • സുരക്ഷ - ആകസ്മിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കു സുരക്ഷിതത്വം
 • ലാളിത്യം - വ്യവസ്ഥാപിതമായ വളർച്ചയ്ക്കായി പ്രതിമാസ പ്രീമിയങ്ങൾ
 • സ്വാതന്ത്യ്രം - റിസ്ക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം അനുസരിച്ച് 8 വ്യത്യസ്ത ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം
 • വിശ്വാസ്യത - പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പോളിസികൾക്ക് 6-ാം പോളിസി വർഷം മുതൽ ഓരോ പോളിസി വർഷത്തിന്റെ യും ഒടുവിൽ ഉറപ്പായ ലോയൽറ്റി അഡിഷൻസ്
 • ലിക്വിഡിറ്റി - 6-ാം പോളിസി വർഷം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സു മുതൽ ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രം

ഈ യുലിപ്പ് പ്ലാനിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെപ പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.

മുഖ്യ സവിശേഷതകൾ

എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സരൾ ഇൻഷ്വർവെൽത്ത് പ്ലസ്

Unit linked, non-participating, insurance plan

സവിശേഷതകൾ

 

 • ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള ലളിതമായ പ്രതിമാസ ഇൻഷുറൻസ്
 • റിസ്ക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം അനുസരിച്ച് 8 വ്യത്യസ്ത ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം
 • പതിവായ വരുമാനം നൽകുന്നതിനായി 11-ാം പോളിസി വർഷം മുതൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രതിമാസ പിൻവലിക്കൽ
 • പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പോളിസികൾക്ക് 6-ാം പോളിസി വർഷത്തിന്റെ അവസാനം മുതൽ ലോയൽറ്റി അഡിഷൻസ് വഴി ഫണ്ട് വാല്യു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
 • പോളിസി വർഷം മുതൽ ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രം
 • നിലവിലുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നികുതി ഇളവുകൾ *

പ്രയോജനങ്ങൾ


സുരക്ഷ

 • ആകസ്മിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെസ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ

സ്വാതന്ത്യ്രം

 • റിസ്ക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യവും സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയും അനുസരിച്ച് പല ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം

വിശ്വാസ്യത

 • പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പോളിസികൾക്ക് 6-ാം പോളിസി വർഷം മുതൽ ലോയൽറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ലിക്വിഡിറ്റി

 • ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രം, കൂടാതെ
 • നിങ്ങളുടെ പതിവു ചെലവുകൾക്കായി വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രതിമാസ പിൻവലിക്കൽ
മച്ച്യുരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് (പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പോളിസികൾക്കു മാത്രം):
 • മച്ച്യുരിറ്റി തീയതിയിൽ നിലവിലുള്ള എൻഎവി പ്രകാരമുള്ള ഫണ്ട് വാല്യു, ഒരുമിച്ചോ പോളിസിഹോൾഡർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സെറ്റിൽമെന്റ്ി‌ ഓപ്ഷൻ വഴി തവണകളായോ വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ് (പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പോളിസികൾക്കു മാത്രം):
 • മരണ വിവരം കമ്പനിയെ അറിയിക്കുന്ന തീയതിയിലെ ഫണ്ട് വാല്യു, അല്ലെങ്കിൽ സം അഷ്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നേ തീയതി വരെ അടച്ചിട്ടുള്ള ആകെ പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105% എന്നിവയിൽ ഏതാണോ കൂടുതലുള്ളത്.


തുടക്കത്തിൽ 8 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് :
പോളിസിക്കു കീഴിലുള്ള പരിരക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മരണം സംഭവിക്കുന്നപക്ഷം മരണ വിവരം കമ്പനിയെ അറിയിക്കുന്ന തീയതിയിലെ ഫണ്ട് വാല്യു നൽകപ്പെടുന്നതാണ്.

## ഇൻഷ്വർ ചെയ്യപ്പെട്ടയാളുടെ മരണത്തിനു തൊട്ടു മുമ്പുള്ള 2 വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകളുടെ പരിധി വരെ സം അഷ്വേർഡ് കുറയ്ക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

^APW equals an amount equal to partial withdrawals if any in the last 2 years immediately preceding the death of the Life assured. However, on attainment of age 60 years , all the partial withdrawals made within 2 years before attaining age 60 years and all the partial withdrawals made after attaining age 60 years will be reckoned for adjusting out of the sum assured to determine actual sum payable on death.

നഷ്ടസാധ്യതകൾ, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്, ഒരു വിൽപന നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ദയവായി സെയിൽസ് ലഘുലേഖ ശദ്ധ്രിച്ചു വായിക്കുക.
For more details on risk factors, terms and conditions of SBI Life - Saral InsureWealth Plus, read the following documents carefully.
*പ്രായത്തിന്റെവ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ജന്മദിനത്തിൽ ഉള്ളത്.

2H.ver.01-01-19 WEB MAL

**Assumed rates of returns @4% and @8% p. a., are only illustrative scenarios at these rates after considering all applicable charges. These are not guaranteed and they are not higher or lower limits of returns. Unit Linked Life Insurance products are subject to market risks. The various funds offered under this contract are the names of the funds and do not in any way indicate the quality of these plans and their future prospects or returns.


യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ഉല്പന്നങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്.

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് പോളിസിയിൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രിമിയം മൂലധന വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഫണ്ടിന്റെന പ്രവർത്തനത്തിന്റെവയും മൂലധന വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റുകളുടെ അറ്റ ആസ്തി മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെന/അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതും ആണ്.

എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി ലി. എന്നത് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനിയുടെ പേരും-എസ്ബിഐ ലൈഫ്-സരൾ ഇൻഷ്വർവെൽത്ത് പ്ലസ് എന്നത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉടമ്പടിയുടെ പേരും മാത്രമാണ്. അത് യാതൊരു രീതിയിലും ഉടമ്പടിയുടെ ഗുണമേന്മയേയോ അതിന്റെമ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടസാദ്ധ്യതകളെയും ബാധകമായ ചാർജ്ജുകളെയും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറിൽനിന്നോ ഇടനിലക്കാരിൽനിന്നോ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെം പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റ്റിൽനിന്നോ ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക.

ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയേയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

For more details on risk factors, terms and conditions please read the sales brochure carefully before concluding a sale.

*Tax Benefits:
Tax benefits are as per Income Tax Laws & are subject to change from time to time. Please consult your Tax advisor for details.
You are eligible for Income Tax benefits/exemptions as per the applicable income tax laws in India, which are subject to change from time to time. You may visit our website for further details here. Please consult your tax advisor for details.

Call us toll free at

1800 267 9090(Available from 9:00 am to 9:00 pm everyday)

E-mail us at

info@sbilife.co.in