ഫീഡ്‌ബാക്ക്‌
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ഫീഡ്‌ബാക്ക്‌

എസ്‌ബിഐ ലൈഫിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്‌താവനയിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഉപയോക്താവിന്റെ സംതൃപ്‌തിയിൽ ഉയർന്ന നിലവാര ഉറപ്പാക്കുക എന്നത്. മികച്ച ഉപയോക്തൃ സേവന നൽകുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ പരാതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേഗതയേറിയതും അനായാസം സമീപിക്കാവുന്നതും പ്രതികരണാത്മകവുമായ ഒരു സംവിധാനം ഞങ്ങളൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

Submit complaint online

*mandatory fields

നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള എസ്‌ബിഐ‌ ലൈഫ്‌ ശാഖയിൽ

നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള എസ്‌ബിഐ ശാഖ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്തൃ സേവന ഡെസ്‌കോ സന്ദർശിക്കുക

ഞങ്ങളുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ

1800 267 9090
(Customer Service timings: 9:00 a.m. to 9:00 p.m., seven days a week)

ഇമെയിൽ വഴി

ഈ വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയയ്‌ക്കൂ:
info@sbilife.co.in

SMS വഴി

56161-ലേക്ക് Solve എന്ന് SMS ചെയ്യുക

SBI Life Branch GRO (Grievance Redressal Officer) details

സമയക്രമം: 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ലഭിക്കും

SBI Life Branch GRO (Grievance Redressal Officer) details

സമയക്രമം: 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ലഭിക്കും

Level 1

Mr. Vijay Raghavan
SVP & Chief of Client Relationship
.

SBI Life Insurance Company Limited 
Central Processing Centre 
7th Level (D Wing) & 8th Level, Seawoods Grand Central, 
Tower 2, Plot No R-1, Sector - 40, 
Seawoods, Nerul Node, 
Navi Mumbai - 400706 
Telephone No. 022-66456785 
Email - hcr@sbilife.co.in 

Level 2

Ms. Debashree Varma
Chief Operating Officer


SBI Life Insurance Company Limited 
Central Processing Centre 
7th Level (D Wing) & 8th Level, Seawoods Grand Central, 
Tower 2, Plot No R-1, Sector - 40, 
Seawoods, Nerul Node, 
Navi Mumbai - 400706 
Telephone No. 022-66456023 
Email - coosoffice@sbilife.co.in 
സമയക്രമം: 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ലഭിക്കും

ഇനിപ്പറയുന്നവ സന്ദർശിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യൂ

സമയക്രമം: 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ലഭിക്കും

നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുവടെയുള്ള പോലെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല:

Submit feedback online

*mandatory fields

ഇമെയിൽ വഴി

ഈ വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയയ്‌ക്കൂ:
info@sbilife.co.in

നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള എസ്‌ബിഐ‌ ലൈഫ്‌ ശാഖയിൽ

നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള എസ്‌ബിഐ ശാഖ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്തൃ സേവന ഡെസ്‌കോ സന്ദർശിക്കുക

ഞങ്ങളുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ

1800 267 9090
(Customer Service timings: 9:00 a.m. to 9:00 p.m., seven days a week)