എസ്ബിഐ ലൈഫ് സി എസ് സി സരൾ സഞ്ജയ് | വേരിയബിൾ ഇൻഷൂറൻസ് പ്ലാൻ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – CSC സരൾ സഞ്ചയ്

UIN: 111N099V01

Product Code: 1T

null

ചെറിയ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ, സന്തോഷത്തോടൊപ്പം പരിരക്ഷയും നേടൂ.

 • ജീവിത പരിരക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങൾ
 • പാദവാർഷിക പലിശ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ
 • ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം
വ്യക്തിഗത, നോൺ ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, വേരിയബിൾ ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നം

കോൺട്രാക്‌റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ ഈ പ്ലാൻ യാതൊരു ലിക്വിഡിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പോളിസി ഹോൾഡറിന് 5-മത്തെ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഈ പ്ലാനിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പരിരക്ഷ നേടാനും ടേമിന്റെ അവസാനം അഷ്വേർഡ് ബെനഫിറ്റുകൾ നേടാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?


എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – CSC സരൾ സഞ്ചയ്‌ക്കൊപ്പം സമ്പാദ്യത്തിന്റെയും ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷയുടെയും ഇരട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നത് –
 • സുരക്ഷ – പ്രതികൂലമായ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തികമായി പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്
 • വിശ്വാസ്യത – നിങ്ങളുടെ പോളിസി അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള പാദവാർഷിക പലിശ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളുടെ
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – നിങ്ങളുടെ പോളിസി അക്കൗണ്ട് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്
 • അനായാസത –ഓൺ സ്‌പോട്ട് ഇൻഷ്വറൻസിനൊപ്പം
 • ലിക്വിഡിറ്റി –ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതലുള്ള ഭാഗികമായ പി‌ൻവലിക്കലുകൾ

ആനന്ദകരമായ ഒരു ജീവിതം പടുത്തുയർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിൽ ചെറിയ സമ്പാദ്യങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

വ്യക്തിഗത, നോൺ ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, വേരിയബിൾ ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നം

സവിശേഷതകൾ
 
 • സേവിംഗ്‌സ് പ്ലാൻ സഹിതമുള്ള ഒരു ഇൻഷ്വറൻസ്
 • പാദവാർഷികമായുള്ള പലിശ ചേർക്കലുകൾ, പോളിസി ടേമിൽ ഉടനീളം
 • ടോപ്പ് അപ്പ് സൗകര്യം
 • ആധാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോളിസി അപേക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങൾ
 • ഭാഗികമായി പി‌ൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതൽ ലഭ്യമാണ്
പ്രയോജനങ്ങൾ
സുരക്ഷ
 • ഒരു പ്ലാനിന് കീഴിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെയും ഇരട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കൂ
വിശ്വാസ്യത
 • നിങ്ങളുടെ പണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോളിസി ടേമിൽ ഉടനീളം, പ്രതിവർഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1% എന്ന ഫ്ലോർ നിരക്ക്
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരേ പോളിസിയിൽ കൂടുതൽ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തീരുമാനിക്കൂ
 • നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാനുസരണം ഒരു പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
അനായാസത
 • നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം
 • നിങ്ങളുടെ പോളിസി തൽക്ഷണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും CSC-യെ സമീപിക്കുക
ലിക്വിഡിറ്റി
 • പണത്തിനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതൽ ഭാഗികമായ പി‌ൻവലിക്കലുകൾ നടത്തുക
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം
ലൈഫ് അഷ്വേർഡ് പോളിസി ടേമിനിടയിൽ പോളിസി പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുവടെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം A, B, C, D എന്നതിൽ ഉയർന്നത് ഞങ്ങൾ നൽകും:
 • സം അഷ്വേർഡ്
 • ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മരണ ദിവസം വരെ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105%.
 • ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മരണ ദിവസം വരെ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ കൂട്ടുപലിശ പ്രതിവർഷം 1.00% എന്ന ക്രമത്തിൽ.
 • നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത പോളിസി അക്കൗണ്ടിലെ ബാക്കി തുക (IPA)
മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്
ലൈഫ് അഷ്വേർഡ് പോളിസി ടേം അതിജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, A അല്ലെങ്കിൽ B എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ഏതാണോ അത് ഇനിപറയുന്നത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്,
 • ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രീമിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മെച്യൂരിറ്റി തീയതി വരെ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ കൂട്ടുപലിശ പ്രതിവർഷം 1.00% എന്ന ക്രമത്തിൽ ഭാഗിക പിൻവലിക്കലുകൾ എന്തെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ കുറച്ച്.
 • മെച്യൂരിറ്റി തീയതി പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ IPA-യിലെ ബാലൻസ്.

ടേമിന്റെ അവസാനം നിങ്ങളുടെ പോളിസി ഇൻ-ഫോഴ്‌സാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ.
കുറിപ്പ്: മരണ ആനുകൂല്യത്തിന്റെയും മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റിന്റെയും കാര്യത്തിൽ, നാലിലൊന്നിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അഡ്വാൻസിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പലിശ തുക IPA‌-യിലെ ബാലൻസിൽ നിന്ന് കുറയ്‌ക്കുന്നതാണ്.
*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ
 • പ്രീമിയം അടച്ചത് പരിഗണിച്ച് 1961 ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ 80C വകുപ്പ് പ്രകാരം നികുതി കിഴിവ് ലഭ്യമാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അടച്ച പ്രീമിയം ആക്‌ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ സം അഷ്വേർഡിന്റെ 10% കവിയുകയാണെങ്കിൽ നികുതി ആനുകൂല്യം സം അഷ്വേർഡിന്റെ 10% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തും.
 • പോളിസി ടേമിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും വർഷത്തിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട പ്രീമിയം ആക്‌ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ സം അഷ്വേർഡിന്റെ 10% കവിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതിന് വിധേയമായി 1961 ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ 10(10D) വകുപ്പ് പ്രകാരം നികുതി ഒഴിവാക്കൽ ലഭ്യമാണ്.
 • നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ളതും കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതുമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

റിസ്‌ക്ക് ഘടകങ്ങൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വാങ്ങൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കുക.
എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – CSC സരൾ സഞ്ചയിന്റെ അപകട സാദ്ധ്യതകളേയും വ്യവസ്ഥകളേയും നിബന്ധനകളേയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
* വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും

1T.ver.02-06/17 WEB MAL

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in