എംപ്ലോയീ പെൻഷൻ സ്‌കിം | ഗ്രൂപ്പ് ആന്വിറ്റി | എസ്ബിഐ ലൈഫ് സ്വർണ ജീവൻ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്വർണ്ണ ജീവൻ

UIN: 111N049V04

null

ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റി പ്ലാൻ.

 • ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റികൾ
 • ഗ്രൂപ്പ് എഫ‌ക്റ്റ് കാരണം മെച്ചപ്പെട്ട ആന്വിറ്റി നിരക്കുകൾ
 • ആന്വിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വിപുലമായ സൗകര്യം
ലിങ്കുചെയ്യാത്തതും പങ്കാളിത്തരഹിതവുമായ ഗ്രൂപ്പ് ആന്വിറ്റി പ്ലാൻ
 

ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്നതിനായി, നിങ്ങളുടെ നഷ്‌ടസാധ്യത കുറയ്‌ക്കുന്നതും മികച്ച രീതിയിൽ മാനേജുചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു പെൻഷൻ പദ്ധതി തിരയുകയാണോ?
എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ – സ്വർണ ജീവൻ, ലയബിലിറ്റിയുടെ കൈമാറ്റത്തിലൂടെ ജീവനക്കാർക്കുള്ള പെൻഷൻ പദ്ധതി നിയന്ത്രിക്കാൻ തൊഴിലുടമകളെ സഹായിക്കുന്നു.

ഈ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് –
 • സുരക്ഷ – നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്ന പെൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ ലയബിലിറ്റി കൈമാറാൻ കഴിയുന്നതിലൂടെ
 • വിശ്വാസ്യത – വിരമിക്കുന്നതിന് ശേഷം ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പെൻഷൻ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ
 • താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ് – ഗ്രൂപ്പ് എഫ‌ക്‌റ്റ് കാരണമുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ആന്വിറ്റി നിരക്ക്
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – ആന്വിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകളുടെ വിപുലമായ നിര

ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ബാധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച ഭയം അകറ്റുക; അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെയും ജീവനക്കാരുടെയും കഴിവുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

ലിങ്കുചെയ്യാത്തതും പങ്കാളിത്തരഹിതവുമായ ഗ്രൂപ്പ് ആന്വിറ്റി പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ

 • പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ മുഖേന നഷ്‌ടസാധ്യതയുടെ കാര്യം കാര്യക്ഷമമായി മാനേജുചെയ്യുന്നു
 • ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റികൾ
 • ഗ്രൂപ്പ് എഫ‌ക്റ്റ് കാരണം മെച്ചപ്പെട്ട ആന്വിറ്റി നിരക്കുകൾ
 • ഒറ്റയ്‌ക്കും സംയുക്തവുമായ ലൈഫിന് കീഴിൽ ഒന്നിലേറെ ആന്വിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • പദ്ധതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • ആന്വിറ്റി ഇടവേള തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • നിങ്ങളുടെ പെൻഷൻ ബാധ്യതകളുടെ നിയന്ത്രണം കൈമാറുക
 • വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ജീവനക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വം ലഭിക്കുന്നു
വിശ്വാസ്യത
 • നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരെ അവരുടെ ജീവിതശൈലികൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന നിശ്ചിതമായ ആന്വിറ്റി/പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ്
 • ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാൻ മുഖേന നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ആന്വിറ്റി/പെൻഷൻ പരിരക്ഷ
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ആനുകൂല്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം
 • തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായകമായ ആന്വിറ്റികൾ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു
ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വ്യത്യസ്‌തമായ ആന്വിറ്റി ഓപ്‌‌ഷനുകൾ:

സിംഗിൾ ആന്വിറ്റി
 • ലൈഫ് ആന്വിറ്റി
 • പർച്ചേസ് മൂല്യം തിരികെ നൽകുന്നതിനൊപ്പമുള്ള ലൈഫ് ആന്വിറ്റി
 • പർച്ചേസ് മൂല്യം തിരികെ നൽകുന്നതിനൊപ്പമുള്ള ലൈഫ് ആന്വിറ്റി
 • 5 മുതൽ 35 വർഷം വരെ സുനിശ്ചിത ആന്വിറ്റിയും അതിന് ശേഷം ജീവിതകാലത്തേക്ക് നൽകുന്ന ആന്വിറ്റിയും
 • വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ലൈഫ് ആന്വിറ്റി (അടിസ്ഥാന വർദ്ധനവ്)
ജോയിന്റ് ആന്വിറ്റി
 • ജോയിന്റ് ലൈഫ് (അവസാനം ശേഷിക്കുന്ന വ്യക്തി) ആന്വിറ്റി
 • പർച്ചേസ് മൂല്യം തിരികെ നൽകുന്നതിന്റെ കൂടെയുള്ള ജോയിന്റ് ലൈഫ് (അവസാനം ശേഷിക്കുന്ന വ്യക്തി) ആന്വിറ്റി
 • 5 മുതൽ 35 വർഷം വരെ സുനിശ്ചിതമായ ജോയിന്റ് ലൈഫ് ആന്വിറ്റിയും, അതിനുശേഷമുള്ള ജോയിന്റ് ലൈഫ് (അവസാനം ശേഷിക്കുന്നയാൾ) ആന്വിറ്റിയും


പ്ലാനിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആന്വിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കും.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്വർണ്ണ ജീവന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

65.ver.01-07-19 WEB MAL

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1800-103-4294(8.30 am മുതൽ 9.30 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY

56161