ਸਮਾਰਟ ਵੂਮੈਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ | ਬੱਚਤਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ - ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਾਈਫ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਵੂਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ਼

UIN: 111N106V01

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 2C

null

ਮਹਿਲਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 • ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਖਾਸ ਪਲਾਨ
 • ਤਿੰਨ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ
 • ਇਨਬਿਲਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਛੋਟ ਵਿਕਲਪ
 • ਡੂਅਲ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ
ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਵੂਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਨ, ਵੂਮੈਨ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ, ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੱਲਨੈਸ (ਸੀਆਈ) ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਿੰਨ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਭਰੋ।

ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਭ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ –ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ
 • ਲਚਕਤਾ –ਗਰਭਾਵਸਥਾ-ਸਬੰਧਿਤ ਗੁੰਝਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ-ਸਬੰਧਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਪਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ-ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਵਾਇਤੀ ਐਡੋਵਮੈਂਟ ਪਲਾਨ

ਸਮਤਾ, ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ, ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਵੂਮੈਨ-ਸਬੰਧਿਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੱਲਨੈਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਵੂਮੈਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਵਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਲਾਨ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Name:

DOB:

Gender:

Female

Discount:

Staff None

Kerala Resident:

Yes No

Let's finalize the policy duration you are comfortable with...

Policy Term

10 Years
15 Years

Plan

Platinum
Gold

A little information about the premium options...

Premium Frequency

Basic Sum Assured

2,00,000 10,00,000

Sum Assured Multiplier Factor


Let's finalize the rider options...

APC & CA Option:

APC & CA Sum Assured

Critical Illness Sum Assured


Reset

Base Sum Assured

CI Sum Assured


Premium frequency

Premium amount
(excluding taxes)


Premium Payment Term


Policy Term


Maturity Benefit

At assumed rate of returns** @ 4%


or
@ 8%

Give a Missed Call

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਮੇਜਰ ਸਟੇਜ ਸੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਬਿਲਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਛੋਟ ਲਾਭ
 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਨਾਲ, ਨਿਯਮਿਤ ਬੋਨਸ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ)
 • ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ* – ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਪਲੈਟਿਨਮ
 • ਡੈੱਥ ਕਵਰ ਅਤੇ ਸੀਆਈ ਕਵਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਚੁਣੋ
 • ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਗੇਂਟੀਅਲ ਐਨੋਮੋਲਿਸ (ਏਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏ) ਦਾ ਵਿਕਲਪ

* ਖਾਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੱਲਨੈਸ (ਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲਾਭ

ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਬੰਧਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ

 • ਵਿਆਪਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਆਈ ਲਾਭਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ
 • ਮੇਜਰ ਸਟੇਜ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੱਲਨੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਲਚਕਤਾ

 • ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਆਈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਵਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 • ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰੋ– ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਪਲੈਟਿਨਮ – ਵੂਮੈਨ-ਸਬੰਧਿਤ, ਜਾਂ ਵੂਮੈਨ-ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੋ

ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ~ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ (ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ):

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਦੀ ਉੱਤਰਜੀਵਿਤਾ 'ਤੇ, ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ *+ ਵੇਸਟਿਡ ਸਿੰਪਲ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ + ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਇੱਥੇ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਗਾਰੰਟਿਡ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਤ ਲਾਭ (ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ):

ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 'ਮੌਤ 'ਤੇ ਵੇਸਟਿਡ ਸਿੰਪਲ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ) ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ' ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105%, ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੋਵੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ, ਮੌਤ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ,
 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ
 • ਮੌਤ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਬੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ SAMF x ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਮੂਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਤ ਲਾਭ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੱਲਨੈਸ ਲਾਭ (ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ):

ਉਹ ਤਿਖਣਤਾ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ:-

 • ਸੀਆਈ ਦੀ ਮਾਈਨਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਲਾਭ ਸੀਆਈ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦਾ 25% ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੀਆਈ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀਆਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਭ ਸੀਆਈ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦਾ 100% ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੀਆਈ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀਆਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਭ ਸੀਆਈ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦਾ 150% ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸੀਆਈ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ = SAMF x ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਸੀਆਈ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਕਮ ਬੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ-ਬਿਲਟ ਬੈਨੀਫਿੱਟ:

 • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਛੋਟ ਲਾਭ (ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ): ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਈ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏ ਸਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਭ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
 • ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਗੇਂਟੀਅਲ ਐਨੋਮੋਲਿਸ (ਏਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏ) ਵਿਕਲਪ: ਜੋ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦੀ 20% ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁੰਝਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ 45 ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

~ਟੈਕਸ ਲਾਭ:

 • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
  http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੱਲਨੈਸ (ਸੀਆਈ) ਕਵਰ ਅਤੇ ਏਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਕਵਰੇਜ਼, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ, ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ।
ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਵੂਮੈਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
** ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
## ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਡ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਗਾਊਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਵਲ ਇਲਕਟ੍ਰੈਨਿਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ECS) ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੈਲਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (SSS) ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈ
^ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਉੱਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

2C.ver.03-10/17 WEB PUN

**4% ਅਤੇ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ । ਬੋਨਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੋਨਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in