ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ - ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫਸ਼ਕਤੀ | ਰਿਟਰਨ ਦੀ 50% ਦਰ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸ਼ਕਤੀ

UIN: 111N038V03

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ : 095

null

ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦ, ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ 50% ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ

 • ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
 • ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਇਕ ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਨਾ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦ, ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ 50% ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ

ਇਕ ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਨਾ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦ, ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ 50% ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ (ਐਮਐਫ਼ਆਈ) ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਨਜੀਓ) ਹੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪਲਾਨਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ -ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 50% ਵਾਪਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ -ਸ਼ਕਤੀ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ -
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ – ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ 50% ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ
 • ਸਹੂਲਤ –ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ
 • ਸਮਰੱਥਾਯੋਗਤਾ–ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿਓ

ਆਰਥਿਕ ਸੁਵੰਤਤਰਤਾ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ 50% ਦੀ ਵਾਪਸੀ
 • ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਜੋ 2,00,000 ਰੁ: ਤਕ ਸੀਮਤ (ਕੈਪਡ) ਹਨ ।
 • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ

ਲਾਭ

ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਖਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ 50% ਵਾਪਸੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਲਾਭ
ਲਚਕਤਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ
ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ
 • ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੌਤ ਲਾਭ:
ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਭ :
ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਤੇ, ਭਰੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 50% (ਲਾਗੂ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
 • ਸਮਰਪਣ
  ਪਾਲਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਪਾਲਸੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ।
 • ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਾਂ 
  ਪ੍ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
 • ਪੇਡ-ਅੱਪ ਮੁੱਲ 
  ਜੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਾਏ ਗਏ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ/ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਗਏ ਹੋਣ ।
 • ਬਹਾਲੀ 
  ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਅਣਭਰਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ।
 • ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ
  ਜੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ), ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ।
  ਜੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ), ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁੱਖ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
 • ਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾ
  ਇਸ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ।
 • ਰੋਕਾਂ
  • ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ:
   ਜੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਲਾ, ਜੋਖਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਕ ਭਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ 80%, ਜਾਂ ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

$ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਹਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਆਖ਼ਰੀ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ।
**ਕਰ ਅਤੇ ਮਸੂਲ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ।
^ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਲਘੂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ 2,00,000 ਰੁ. ਕੈਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

95.ver.01-03/18 WEB PUN

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in