ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ | ਗਰੁੱਪ ਐਨੂਅਟੀ | ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਸਵਰਨ ਜੀਵਨ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਵਰਨ ਜੀਵਨ

UIN: 111N049V04

null

ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਐਨੁਇਟੀ ਪਲਾਨ।

 • ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਐਨੁਇਟੀ ਪਲਾਨ।
 • ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਐਨੁਇਟੀ ਦਰਾਂ
 • ਐਨੂਇਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਿਸਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਵਰਨ ਜੀਵਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ
 • • ਭਰੋਸਾਯੇਗਤਾ – ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ
 • • ਸਮਰੱਥਾਯੋਗਤਾ – ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਐਨੁਇਟੀ ਦਰਾਂ
 • • ਲਚਕਤਾ –ਐਨੁਇਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰੇਂਜ

ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਐਨੁਇਟੀ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਐਨੁਇਟੀਆਂ
 • ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਐਨੁਇਟੀ ਦਰਾਂ
 • ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਲਟੀਪਲ ਐਨੁਇਟੀ ਵਿਕਲਪ
 • ਸਕੀਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੀਤੇ ਵਿਕਲਪ
 • ਐਨੁਇਟੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ

ਲਾਭ

ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੋ
 • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਐਨੁਇਟੀ/ਪੈਂਸ਼ਨ ਲਾਭ
ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ
 • ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰ ਹਾਇਅਰ ਐਨੁਇਟੀ/ਪੈਂਸ਼ਨ
ਲਚਕਤਾ
 • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
 • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੁਇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੁਇਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ:

ਸਿੰਗਲ ਐਨੁਇਟੀ
 • ਲਾਈਫ ਐਨੁਇਟੀ
 • ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਲਾਈਫ਼ ਐਨੁਇਟੀ
 • ਬੈਲੈਂਸ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਲਾਈਫ਼ ਐਨੁਇਟੀ
 • 5 ਤੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਨੁਇਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੁਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
 • ਲਾਈਫ਼ ਐਨੁਇਟੀ ਵਧਾਉਣਾ (ਆਮ ਵਾਧਾ)
ਜੁਆਇੰਟ ਐਨੁਇਟੀ
 • ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ਼ (ਆਖਰੀ ਉੱਤਰਜੀਵੀ) ਐਨੁਇਟੀ
 • ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ਼ (ਆਖਰੀ ਉੱਤਰਜੀਵੀ) ਐਨੁਇਟੀ
 • 5 ਤੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ਼ ਐਨੁਇਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ਼ (ਆਖਰੀ ਉੱਤਰਜੀਵੀ) ਐਨੁਇਟੀ


ਪਲਾਨ ਲਾਭ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਨੁਇਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਵਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

65.ver.01-07-19 WEB PUN

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1800-103-4294(8.30 am ਤੋਂ 9.30 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY

56161