എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സ്മാർട്ട് എലൈറ്റ് | ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് എലൈറ്റ്

UIN: 111L072V02

Product Code: 53

null

ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പരമാവധി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയർന്ന വരുമാനക്കാർക്ക്

 • ഫണ്ടുകളുടെ വിപുലമായ നിര
 • ഇരട്ട പരിരക്ഷാ ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • സൗകര്യപ്രദമായ പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റുകൾ
യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

“ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉടമ്പടിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ യാതൊരു ലിക്വിഡിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പോളിസി ഉടമയ്‌ക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച ധനം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ/പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല"

ധന സമ്പാദന ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന മാർഗങ്ങൾ തേടുകയാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മികച്ച സൗകര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാരം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്.

മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് റിട്ടേണുകളും നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ മാനേജുചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഉയർന്ന നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കി നിങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന സവിശേഷതകളും മുഖേന സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, HNI-കൾക്ക് (ഹൈ നെറ്റ് വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്) മാത്രമായി രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് എലൈറ്റ് സഹായിക്കുന്നു.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് എലൈറ്റ് നൽകുന്നത്:
 • സുരക്ഷ – നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു
 • ഫ്ലെ‌ക്‌സിബിലിറ്റി – ഒരു പരിമിത കാലയളവിലേക്കോ ഒറ്റത്തവണയായോ പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കാനും ഫണ്ടുകളുടെ വിപുലമായ നിരയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും
 • ലിക്വിഡിറ്റി – ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതൽ ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾക്കൊപ്പം

ചുവടെയുള്ള ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് ഈ പ്ലാനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനാകുമെന്ന് കാണുക.

ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഏറ്റവും മികച്ചത് മാത്രം തേടുക!

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ

 • ഇരട്ട പരിരക്ഷാ ഓപ്‌ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ് – ഗോൾഡ് ഓപ്‌ഷനും പ്ലാറ്റിനം ഓപ്‌ഷനും
 • ഇൻബിൽറ്റ് ആക്‌സിഡെന്റൽ ബെനഫിറ്റ് പരിരക്ഷ
 • പരിമിത - ഒറ്റത്തവണ പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽ നയിക്കാൻ സ്വിച്ച്, റീഡയറക്ഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ
 • ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതൽ ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കടുംബത്തെ സാമ്പത്തികമായി സംരക്ഷിക്കുന്നു
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • വിപണിയിലെ മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പ്ലാൻ പരി‌ഷ്‌കരിക്കുക
ലിക്വിഡിറ്റി
 • ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതലുള്ള ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അപ്രതീക്ഷിത ചിലവുകൾ നിറവേറ്റുക
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*

മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്:

പോളിസി ടേം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഫണ്ട് വാല്യൂ നൽകും.

മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം:

 • ഗോൾഡ് ഓപ്‌ഷന്:

മരണം സംഭവിച്ച തീയതി വരെ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105%-മോ ഫണ്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സം അഷ്വേർഡിൽ#ഉയർന്നത് നൽകും.

 • പ്ലാറ്റിനം ഓപ്‌ഷന്:

മരണം സംഭവിച്ച തീയതി വരെ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105% എങ്കിലുമോ ഫണ്ട് വാല്യൂവും സം അഷ്വേർഡും നൽകും.

ഇൻബിൽറ്റ് ബെനഫിറ്റ്:

 • ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ആൻഡ് ആക്‌സിഡെന്റൽ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി (ആക്‌സിഡെന്റൽ ബെനഫിറ്റ്):

അപകട മരണത്തിനോ അപകട TPD-യ്‌ക്കോ ഒരു അധിക ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു

*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ
കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമായ, നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5.. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

# മൊത്തം ഭാഗിക പിൻവലിക്കലുകൾ

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് എലൈറ്റിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
* വയസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.

53.ver.04-10/17 WEB MAL


**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല. യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെപ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. യൂണിറ്റ്‌ ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് പോളിസിയിൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രിമിയം മൂലധന വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ യും മൂലധന വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റുകളുടെ അറ്റ ആസ്തി മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെി/അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതും ആണ്.

എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി ലി. എന്നത് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനിയുടെ പേരും-എസ്ബിഐ ലൈഫ് -  സ്‌മാർട്ട് എലൈറ്റ് എന്നത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉടമ്പടിയുടെ പേരും മാത്രമാണ്. അത് യാതൊരു രീതിയിലും ഉടമ്പടിയുടെ ഗുണമേന്മയേയോ അതിന്റെഉ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടസാദ്ധ്യതകളെയും ബാധകമായ ചാർജ്ജുകളെയും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറിൽനിന്നോ ഇടനിലക്കാരിൽനിന്നോ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെന പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിയൽനിന്നോ ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക.

ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെയ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in