എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സരൾ പെൻഷൻ പ്ലാൻ | ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റിട്ടയർമെന്റ് പോളിസികളിൽ ഒന്ന്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സരൾ പെൻഷൻ

UIN: 111N088V02

Product Code: 1E

null

റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷവും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നത് തുടരൂ.

 • റിട്ടയർമെന്റ് സമ്പാദ്യം നിർമ്മിക്കൂ
 • ക്രമമായുള്ള ലളിതമായ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ
 • ഓപ്‌ഷണൽ റൈഡറിലൂടെയുള്ള ലൈഫ് പരിരക്ഷ
വ്യക്തിഗത, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, നോൺ ലിങ്ക്‌ഡ്, ട്രെഡീഷണൽ പെൻഷൻ പ്ലാൻ

"ഇത് ഒരു പെൻഷൻ ഉൽപ്പന്നമാണ്. സറണ്ടർ ചെയ്യൽ, പൂർണ്ണമായ പിൻവലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി/വെസ്‌റ്റിംഗ് എന്നിവയിലൂടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ, വരുമാന നികുതി നിയമ പ്രകാരം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഈടാക്കലുകൾ കഴിച്ച് ആന്വിറ്റിയുടെ രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാകും’. "

നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിക്കുന്നതിനിടെ, ഇതേ ജീവിത ശൈലി അതുപോലെ നിലനിർത്തേണ്ടത് എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സുവർന്ന വർഷങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ആവശ്യമായത്ര പണം സംരക്ഷിക്കുക. എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സരൾ പെൻഷൻ മുഖേന നിങ്ങളുടെ ഭാവിയും വർത്തമാന കാലം പോലെ സുഖകരമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ക്രമമായ ബോണസുകളിലൂടെ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ സുഗമമായി നിറവേറ്റാനാവും.

ഈ റിട്ടയർമെന്റ് പോളിസി ഇനിപ്പറയുന്നവ നൽകുന്നു –
 • സുരക്ഷ – നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള സമ്പാദ്യം
 • വിശ്വാസ്യത – ലളിതമായ റിവേഷനറി ബോണസുകൾ മുഖേന
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – വെസ്‌റ്റിംഗ് തീയതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമാഹരണ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം

ടെൻഷന് ഗുഡ്‌ബൈ പറഞ്ഞ് പെൻഷന് ഹലോ പറയൂ.

ചുവടെയുള്ള ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണം ഉപയോഗിക്കൂ, തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും പരിരക്ഷ നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകൂ.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

വ്യക്തിഗത, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, നോൺ ലിങ്ക്‌ഡ്, ട്രെഡീഷണൽ പെൻഷൻ പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ (ഓരോ വശങ്ങളിലായി നൽകുന്നതാണ്)

 • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – പ്രിഫേർഡ് ടേം റൈഡർ മുഖേന റിട്ടയർമെന്റ് സമ്പാദ്യം നിർമ്മിക്കുകയും ലൈഫ് പരിരക്ഷയ്‌‌ക്കുള്ള ഓപ്‌ഷൻ നേടുകയും ചെയ്യുക
 • പോളിസി ടേമിലുടനീളം ലളിതമായ റിവേഷനറി ബോണസ് സ്വീകരിക്കുക
 • സമാഹരണ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ
 • വെസ്‌റ്റുചെയ്യുന്ന തീയതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ

നേട്ടങ്ങൾ (ഓരോ വശങ്ങളിലായി നൽകുന്നതാണ്)

സുരക്ഷ
 • നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പുനൽകിയിരിക്കുന്ന പരിരക്ഷ
 • റിട്ടയർമെന്റ് വർഷങ്ങളിൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു
വിശ്വാസ്യത
 • പോളിസി ടേമിലുടനീളം, ക്രമവും ലളിതവുമായ റിവേഷനറി ബോണസുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക; ഇൻഫോഴ്‌സ് പോളിസികളിൽ ആദ്യ 5 വർഷത്തേക്ക്‌, ആദ്യ മൂന്നു വർഷം @ 2.50% എന്ന ക്രമത്തിലും തുടർന്നുള്ള രണ്ട് വർഷം @2.75% എന്ന ക്രമത്തിലും ഉറപ്പുനൽകിയിരിക്കുന്ന ലളിതമായ റിവേഷനറി ബോണസുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണിത്‌
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങൾ 55 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് സമ്പാദ്യം നിർമ്മിക്കാൻ സമാഹരണ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കുകയോ വെസ്‌റ്റുചെയ്യുന്ന തീയതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുക.
 • പരമാവധി വിപുലീകൃത കാലയളവ് 70 വയസ്സ് വരെ ആയിരിക്കും.
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
വെസ്‌റ്റിംഗ് ആനുകൂല്യം:
വെസ്‌റ്റിംഗ് ഏജ് എത്തുമ്പോൾ സം അഷ്വേർഡിന് തുല്യമായ വെസ്‌റ്റിംഗ് ആനുകൂല്യവും ഒപ്പം വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസും ടെർമിനൽ ബോണസുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയും ഞങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ പറയുന്ന ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്:
 • മുഴുവൻ പോളിസി ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റി ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്നതിന്
 • നിലവിലെ വരുമാന നികുതി നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം പോളിസി ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനോടുകൂടിയ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റി ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്നതിന്
 • മുഴുവൻ പോളിസി ആനുകൂല്യങ്ങളും ഒരു സിംഗിൾ പ്രീമിയം ഡിഫേർഡ് പെൻഷൻ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്
 • സ്വരൂപിക്കൽ കാലയളവ് നീട്ടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്‌റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 55 വയസിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ വെസ്‌റ്റിംഗ് തീയതി നീട്ടിവെയ്‌ക്കുന്നതിന്. പരമാവധി വിപുലീകൃത കാലയളവ് 70 വയസ് വരെ ആയിരിക്കും
മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം:
പോളിസി ഹോൾഡർ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മരണ ആനുകൂല്യം മൊത്തം അടച്ച പ്രീമിയങ്ങൾ 0.25% പ്രതിവർഷം എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കി സ്വരൂപിച്ചതിൽ ഉയർന്നതും ഒപ്പം വെസ്‌റ്റെഡ് റിവേർഷനറി ബോണസും ടെർമിനൽ ബോണസുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയും, അല്ലെങ്കിൽ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105% നോമിനിക്ക് നൽകും. നോമിനിക്ക് ഇനിപറയുന്ന ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്:
 • മുഴുവൻ ആനുകൂല്യവും മൊത്തം തുകയായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്
 • മുഴുവൻ ആനുകൂല്യമോ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമോ ഉപയോഗിച്ച് നിലവിലെ വിലയിൽ ഒരു ആന്വിറ്റി ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുക. ആന്വിറ്റി എസ്‌ബിഐ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വാങ്ങാൻ കഴിയൂ. ഈ ആന്വിറ്റി വാങ്ങുന്നതിന് ലഭ്യമായ ആന്വിറ്റി നിരക്കുകൾ തൽക്ഷണ ആന്വിറ്റി ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നിലവിലുള്ള ആന്വിറ്റി നിരക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും.

• റൈഡർ ആനുകൂല്യം
എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – പ്രിഫേർഡ് ടേം റൈഡറിലൂടെ (UIN111B014V02) നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് പരിരക്ഷ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്‌

*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ:
കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

ഇവ പ്ലാനിന്റെ ചുരുക്കം ചില സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണ്. അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സരൾ പെൻഷന്റെ അപകട സാദ്ധ്യതകളെയും വ്യവസ്ഥകളെയും നിബന്ധനകളെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

^വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.
# 3 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടയ്‌ക്കുകയും പുതുക്കൽ പ്രീമിയം ഇലക്‌ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്‌റ്റം (ECS) അല്ലെങ്കിൽ സ്‌റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്‌ട്രക്ഷൻ (ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ ഡയറക്‌റ്റ് ഡെബിറ്റ് വഴിയാണ് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ] വഴി അടയ്‌ക്കുകയും വേണം)
പ്രതിമാസ സാലറി സേവിംഗ് സ്കീമിന് (SSS), 2 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടച്ചിരിക്കണം, പുതുക്കൽ പ്രീമിയം സാലറി ഡിഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ
**സം അഷ്വേർഡ് എന്നത് എപ്പോഴും മൊത്തം അടച്ച പ്രീമിയങ്ങൾ 0.25% പ്രതിവർഷം എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കി സ്വരൂപിച്ചതിൽ ഉയർന്നതോ തുല്യമോ ആയിരിക്കും

1E.ver.04-10/17 WEB MAL

**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ബോണസ് സമ്പാദ്യ കാലയളവിൽ ബോണസ് നിരക്കുകൾ സ്ഥിരമായി അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപ അനുഭവത്തെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർഥ ബോണസിൽ വ്യത്യാസം വരാം. (ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല). ഭാവിയിലെ നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനശേഷി ഉൾപ്പെടെ അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലഭിക്കുന്ന ആദായങ്ങൾ.

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.
റൈഡറുകൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്റൈഡർബ്രോഷർവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in