ഉടനടിയുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ആന്വിറ്റി പദ്ധതികൾ - എസ്ബിഐ ലൈഫ് ആന്വിറ്റി പ്ലസ് പോളിസി വാങ്ങുക
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ – ആന്വിറ്റി പ്ലസ്

UIN: 111N083V07

Product Code: 22

null

നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റിന്‌ ശേഷമുള്ള ജീവിതം ആഘോഷിക്കാൻ 14 വഴികൾ.

 • ആന്വിറ്റിയിലൂടെ പതിവായ വരുമാനം
 • ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ
 • സിംഗിൾ പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ്‌
 • വലിയ പ്രീമിയങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ആന്വിറ്റി നിരക്കുകൾ
ഒരു വ്യക്തിഗത, നോൺ-ലിങ്ക്ഡ്, നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, ജനറൽ ആന്വിറ്റി പ്ലാൻ

റിട്ടയർമെന്റി നു ശേഷമുള്ളജീ വിതത്തെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു സങ്കൽപ്പമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന റിട്ടയർമെന്റ്്‌ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

സാമ്പത്തിക പരാധീനത കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സുവർണ്ണ വർഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനു നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എസ്ബിഐലൈഫ് – ആന്വിറ്റി പ്ലസിനു കഴിയും.

എസ്ബിഐ ലൈഫ് – ആന്വിറ്റി പ്ലസ് വഴി കേവലം ഒരു സിംഗിൾ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതിലൂടെ വിവിധ ആന്വിറ്റി ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും യോജിച്ചതു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവനും പതിവായ ആന്വിറ്റി/പെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു ലഭിക്കുന്നു.

ഈ റിട്ടയർമെന്റ്ന‌ സ്കീം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു -
 • സുരക്ഷ – സ്ഥിരമായ റിട്ടയർമെന്റ്/‌ വരുമാനത്തിലൂടെ
 • വിശ്വാസ്യത – ജീവിതകാലം മുഴുവനും സ്ഥിരമായ ആന്വിറ്റി/പെൻഷൻ
 • സ്വാതന്ത്യ്രം – ആന്വിറ്റി ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണി

നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന റിട്ടയർമെന്റിഗനു വേണ്ടി തയ്യാറാകാൻ ഈ പ്ലാനിന് എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ താഴെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.
 

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

ഒരു ട്രെഡീഷണൽ, നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റി പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ

 • ജീവിതകാലത്തേക്ക്‌ മുഴുവൻ പതിവായ വരുമാനം
 • ഇഷ്യൂ ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ സ്ഥിരമായ ആന്വിറ്റി
 • ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ ചേർക്കാനുള്ള ചോയ്‌സ്
 • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ - ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത്‌ ബെനിഫിറ്റ്‌ റൈഡർ ഉൾപ്പെടെ ആന്വിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകളുടെ വിപുമായ നിരയും തിരഞ്ഞെടുക്കലും
 • ആന്വിറ്റി പേഔട്ട്‌ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്‌ഷനുകൾ

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ്‌ ആസ്വദിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം
വിശ്വാസ്യത
 • നിങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ നിറവേറ്റാനുള്ള പതിവായ വരുമാനം
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുടും‌ബാംഗത്തിനായി ഒരു ആന്വിറ്റി/പെൻഷൻ ഉറപ്പാക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനയ്‌ക്കനുസരിച്ച്‌ ഒരു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലുള്ള വരുമാനം നേടുക
 • ആന്വിറ്റി അഡ്വാൻസിംഗിനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
വ്യത്യസ്‌ത തരം ആന്വിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്:
ലൈഫ് ആന്വിറ്റി (ഒരു വ്യക്തി): ആന്വിറ്റന്റിന് ഒരു സ്ഥിരമായ നിരക്കിൽ ആന്വിറ്റി തുക, ആജീവനാന്തം. ഇനിപ്പറയുന്ന ഓപ്‌ഷനുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം:
 • ആജീവനാന്ത വരുമാനം
 • ക്യാപ്പിറ്റൽ1 റീഫണ്ടിനൊപ്പം ആജീവനാന്ത വരുമാനം
 • ക്യാപ്പിറ്റൽ1 റീഫണ്ടിനൊപ്പമുള്ള ഭാഗികമായ ആജീവനാന്ത വരുമാനം

ബാലൻസ് ക്യാപ്പിറ്റൽ2റീഫണ്ടിനൊപ്പമുള്ള ആജീവനാന്ത വരുമാനം: ആജീവനാന്തം ഒരു സ്ഥിരമായ നിരക്കിൽ ആന്വിറ്റി നൽകുന്നതാണ്. മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ക്യാപ്പിറ്റലിൽ ബാക്കിയുള്ള തുക (ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ) നൽകുന്നതാണ്.

3% അല്ലെങ്കിൽ 5% എന്ന വാർഷിക വർദ്ധനവോടെ ആജീവനാന്ത വരുമാനം: പൂർത്തിയായ ഓരോ വർഷവും ആന്വിറ്റി തുക പ്രതിവർഷം 3% അല്ലെങ്കിൽ 5% എന്ന ലഘു പലിശ നിരക്കിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ആന്വിറ്റന്റിന് ആജീവനാന്തം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിലെ എല്ലാ ആന്വറ്റി തുകകളും ഉടൻ തന്നെ നിർത്തുകയും ഉടമ്പടി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും

5, 10, 15, 20 വർഷത്തെ സുനിശ്ചിത കാലയളവിനൊപ്പം ശേഷം ജീവിതകാലത്തേക്ക് ആജീവനാന്ത വരുമാനം:

 • 5, 10, 15, 20 വർഷത്തെ ചുരുങ്ങിയ നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കും ശേഷം ജീവിതകാലത്തേക്കും സ്ഥിരമായ നിരക്കിൽ ആന്വിറ്റി നൽകുന്നതാണ്.

ലൈഫ് ആന്വിറ്റി (രണ്ട് വ്യക്‌തികൾ): ആന്വിറ്റന്റുമാർക്ക് ആജീവനാന്തം ഒരു സ്ഥിരമായ നിരക്കിൽ ആന്വിറ്റി തുക നൽകുന്നത് തുടരും. താഴെപ്പറയുന്ന ഓപ്‌ഷനുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം:

 • ലൈഫ് ആൻഡ് ലാസ്‌റ്റ് സർവൈവർ - 50% അല്ലെങ്കിൽ 100% വരുമാനം
 • ലൈഫ് ആൻഡ് ലാസ്‌റ്റ് സർവൈവർ - ക്യാപ്പിറ്റൽ1 തിരിച്ചു നൽകുന്നതിനൊപ്പം 50% അല്ലെങ്കിൽ 100% വരുമാനം
NPS - കുടുംബ ഓപ്‌ഷൻ : ഈ ഓപ്‌ഷൻ NPS സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാർക്ക്‌ മാത്രം പ്രത്യേകമായുള്ളതാണ്‌, കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് NPS ഫ്ലയർപരിശോധിക്കുക.

1ക്യാപ്പിറ്റൽ എന്നാൽ പോളിസിക്ക്‌ കീഴിലുള്ള പ്രീമിയം (റൈഡർ പ്രീമിയം, നികുതികൾ, സെസ്സ്, GST, മറ്റ്‌ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലെവികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഒഴികെ) എന്നാണ്‌ അർത്ഥമാക്കുന്നത്

2ബാലൻസ്‌ കാപ്പിറ്റൽ = ഇന്നുവരെ നടത്തിയ പ്രീമിയം ((റൈഡർ പ്രീമിയം, നികുതികൾ, സെസ്സ്, GST, മറ്റ്‌ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലെവികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഒഴികെ‌)– ആന്വിറ്റി പേഔട്ടുകൾ. ഇത്‌ നെഗറ്റീവ്‌ ആണെങ്കിൽ, മരണാനന്തര ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ലഭിക്കില്ല.

തിരഞ്ഞെടുത്ത ആന്വിറ്റി ഓപ്‌ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ആന്വിറ്റി നൽകുന്നത്, ഓരോ ഓപ്‌ഷന്‌ കീഴിലുമുള്ള വിശദമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്‌ ഉൽപ്പ‌ന്ന ബ്രോഷർ പരിശോധിക്കുക

 

*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ:
ഇന്ത്യയിലെ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾ ബാധകമായ ആദായ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ/ഒഴിവാക്കലുകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശി ക്കാം. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. റൈഡറുകൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് റൈഡർ ബ്രോഷർ വായിക്കുക.

കൂടുതൽ അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – റിട്ടയർ സ്‌മാർട്ടിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയ്‌ക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

 

* വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.

22.ver.02-01-20 WEB MAL

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.
റൈഡറുകൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്റൈഡർബ്രോഷർവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

NRI/OCI-യ്ക്കു നൽകുവാനുള്ള ആന്വിറ്റികൾ TDSനും കോർപ്പസിന്റെ റീപാട്രിയേഷനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും വിധേയമാണ്. ഇത് ബാധകമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്കും IRDAI/PFRDA/RBI-യുടെ നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥകൾ‌ക്കും വിധേയമായിരിക്കും, PFRDA-യുടെ 17 ഡിസംബർ 2019 തീയതിയിലെ സർക്കുലർ ന.: PFRDA/2019/24/PDES/5 കാണുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in