ഗ്രൂപ്പ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അണ്ഇറ്റി പ്ലാൻ | ഗൌരവ് ജീവൻ - എസ്ബിഐ ലൈഫ്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ – ഗൗരവ് ജീവൻ

UIN: 111N076V01

null

ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റി പ്ലാൻ.

 • അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റികൾ
 • ലളിതമായ ചേരൽ പ്രക്രിയ
 • മരണാനന്തര വരുമാന പരിരക്ഷയ്‌ക്ക് ഇണങ്ങുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
നോൺ-ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആന്വിറ്റി പ്ലാൻ

നിങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾ സ്ഥിരവും വിശ്വാസ്യവുമായ വരുമാനം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നോക്കുകയാണോ?
ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രതിവിധി ഉണ്ട്, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – ജീവൻ പ്ലാൻ, ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ, സർക്കാർ സംരംഭം, അവരുടെ ഏജൻസികൾ എന്നിവയ്‌‌ക്ക് പ്രത്യേകമായി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരുടെ ഭൂമിയാണോ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത്തരം സർക്കാർ ഏജൻസികൾ അവരുടെ ആന്വിറ്റി ബാധ്യത വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ – ഗൗരവ് ജീവൻ നൽകുന്നു –
 • സുരക്ഷ – നിങ്ങളുടെ ആന്വിറ്റി പേയ്മെന്റുകൾ മാറ്റുന്നതിലൂടെയുള്ള ബാധ്യത
 • വിശ്വാസ്യത – അംഗങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരവരുമാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂടെ
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – നിരവധി ആന്വിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ആന്വിറ്റി ബാധ്യത ഞങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആകുലതകൾ അകറ്റുക.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

നോൺ-ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആന്വിറ്റി പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ
 
 • പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ മുഖേന നഷ്‌ടസാധ്യതയുടെ കാര്യം കാര്യക്ഷമമായി മാനേജുചെയ്യുന്നു
 • അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റികൾ
 • തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ – മരണാനന്തര വരുമാന സംരക്ഷണം സഹിതമുള്ള ലെവൽ ടെംപററി ആന്വിറ്റിയും മരണാനന്തര വരുമാന സംരക്ഷണം സഹിതമുള്ള ഇൻക്രീസിംഗ് ടെംപററി ആന്വിറ്റിയും
 • ആന്വിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം
പ്രയോജനങ്ങൾ
സുരക്ഷ
 • നിങ്ങളുടെ ആന്വിറ്റി ബാധ്യതകളുടെ നിയന്ത്രണം കൈമാറുക
 • സ്ഥിര വരുമാനത്തിന്റെ പരിരക്ഷ അംഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു
വിശ്വാസ്യത
 • നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥിര വരുമാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വം നിലനിർത്താനായി അവരെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നു
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • ആന്വിറ്റി പേയ്‌മെന്റ് തവണകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • രണ്ട് ആന്വിറ്റി ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാം
 • താഴെയുള്ള രണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം:
  • മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ വരുമാന സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പമുള്ള ലെവൽ ടെംപററി ആന്വിറ്റി
  • മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ വരുമാന സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പമുള്ള ഇൻക്രീസിംഗ് ടെംപററി ആന്വിറ്റി

പ്ലാനിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആന്വിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കും.
അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – ഗൗരവ് ജീവന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

69.ver.03-06/17 WEB MAL

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in