સ્માર્ટ વુમન એડવાન્ટેજ | બચત કમ મહિલા વીમા યોજના - એસબીઆઇ લાઇફ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ વુમન એડ્વાન્ટેજ

UIN: 111N106V01

Product Code: 2C

null

સ્ત્રીઓ જન્મજાત સ્માર્ટ હોય છે. તેઓની જેઓ જ સ્માર્ટ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન પ્રસ્તુત કરીએ છીએ.

 • મહિલા વિશિષ્ટ પ્લાન
 • થ્રી-ફોલ્ડ લાભો
 • ઇનબિલ્ટ પ્રીમિયમ માફી વિકલ્પ
 • ડ્યુઅલ પ્લાન વિકલ્પો
તમે, એક સ્ત્રી તરીકે, તમારા સગા અને વહાલાઓ માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવો. શું તમે તમને પોતાને ખૂબ-જરૂરી સંરક્ષણ અને નાણાકીય સુરક્ષા આપવા પર ધ્યાન ધર્યું છે?
એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ વુમન એડ્વાન્ટેજ વડે એક સિંગલ સ્ત્રીઓ-કેન્દ્રિત પ્લાન હેઠળ જીવન સુરક્ષા, બચત અને ક્રિટિકલ ઇલનેસ (CI) લાભના ત્રેવડા લાભો મેળવો. આ થ્રી-ફોલ્ડ ફાયદા સાથે, તમારી પાંખો ફેલાવો અને ઊંચાઈ સર કરો.

આ પ્લાનમાં સંખ્યાબંધ લાભો છે, જેમ કે -
 • સુરક્ષા – કોઈપણ સંભવિત ઘટનાના કિસ્સામાં તમારા કુટુંબના રક્ષણ માટે
 • વિશ્વસનીયતા - વ્યાપક કવરેજ મારફતે
 • લવચીકતા - બે પ્લાન્સ વચ્ચે પસંદ કરવાની અને ગર્ભાવસ્થા-સંબંધિત જટિલતાઓ અને બાળ જન્મ-સંબંધી અસામાન્યતાઓ સામે કવરેજની

તમારી વ્યક્તિગત અને પૉલિસી-સંબંધિત વિગતો અમારા નીચેના બેનિફિટ ઇલ્યુસ્ટ્રેટરમાં દાખલ કરો અને તમારા અને તમારા કુટુંબ બંને માટેનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરો.

તમને પોતાને સ્વતંત્રપણે વિશ્વ પર જુઓ.

હાઈલાઈટ્સ

null

એક પાર્ટિસિપેટિંગ વ્યક્તિગત પરંપરાગત એન્ડોમેન્ટ પ્લાન

સમતા, 30 વર્ષની માર્કેટિંગ સલાહકારે આ પ્લાન વડે તેણીનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કર્યું અને તેણીની સ્વાસ્થ્ય સંભાળની જરૂરિયાતોની પણ કાળજી લે છે, ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ-સંબંધિત ક્રિટિકલ ઇલનેસની. તમે પણ વ્યાપક કવરેજ પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમજ પરિપક્વતા લાભો મેળવવા માટે એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ વુમન એડ્વાન્ટેજ સાથે નોંધણી કરાવી શકો છો.

આ પ્લાનમાંથી તમે કેવી રીતે ફાયદો મેળવી શકો છો તે જોવા માટે નીચેની ફોર્મ ફીલ્ડ્સ બદલો.

Name:

DOB:

Gender:

Female

Discount:

Staff None

Kerala Resident:

Yes No

Let's finalize the policy duration you are comfortable with...

Policy Term

10 Years
15 Years

Plan

Platinum
Gold

A little information about the premium options...

Premium Frequency

Basic Sum Assured

2,00,000 10,00,000

Sum Assured Multiplier Factor


Let's finalize the rider options...

APC & CA Option:

APC & CA Sum Assured

Critical Illness Sum Assured


Reset

Base Sum Assured

CI Sum Assured


Premium frequency

Premium amount
(excluding taxes)


Premium Payment Term


Policy Term


Maturity Benefit

At assumed rate of returns** @ 4%


or
@ 8%

Give a Missed Call

સુવિધાઓ

 • જીવન વીમા કવરેજ
 • ચાલુ પૉલિસીઓ માટે મોટા તબકકાની CI ની ઘટનામાં ઇનબિલ્ટ પ્રીમિયમ માફી લાભ
 • નિયમિત બોનસ (જો કોઈ હોય તો), સમ એશ્યોર્ડ સાથે પરિપક્વતા પર
 • બે પ્લાન વિકલ્પો* - ગોલ્ડ અને પ્લેટિનમ
 • મૃત્યુ કવર અને CI કવરના સ્તરને પસંદ કરો
 • વધારાની ગર્ભાવસ્થા જટિલતા અને જન્મગત અસંગતિ (APC&CA)નો વિકલ્પ

ફાયદાઓ

સુરક્ષા

 • તમારા કુટુંબની નાણાકીય જરૂરિયાતોની ખાતરી
 • તમારા સ્વાસ્થ્યનું સંરક્ષણ કરવા માટે નાણાકીય સુરક્ષા
 • કોઈપણ ગર્ભાવસ્થા સંબંધિત જટિલતાઓ અને બાળ જન્મ સંબંધિત અસામાન્યતાઓ ઉદ્ભવે તો તે કિસ્સામાં વધારાનું કવરેજ મેળવો

વિશ્વસનીયતા

 • સંરક્ષણ, બચત અને CI લાભોના વ્યાપક, થ્રી-ફોલ્ડ લાભોનો આનંદ લો
 • મોટા તબક્કાની ક્રિટિકલ ઇલનેસના કિસ્સામાં, આગળની પ્રીમિયમ ચુકવણીઓ કરવાની કોઈપણ જરૂરિયાત સિવાય પ્લાન લાભો પ્રાપ્ત કરવાનું ચાલુ રાખો.

લવચીકતા

 • તમારી પસંદગી અનુસાર CI નું સ્તર અથવા મૃત્યુ કવર પસંદ કરો
 • બે અલગ પ્લાન રૂપો - ગોલ્ડ અને પ્લેટિનમ માંથી પસંદ કરો - સ્ત્રીઓ-સંબંધિત CI માટે અથવા સ્ત્રીઓ-સંબંધિત અને અન્ય કવર્ડ CI બંને માંથી પસંદ કરી શકો છો

કર લાભો મેળવો ~

મેચ્યુરિટી બેનિફિટ (ચાલુ પૉલિસીઓ માટે):

પરિપક્વતા સુધી લાઇફ એશ્યોર્ડની હયાતી પર, મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડની રકમ* + વેસ્ટેડ સરળ પ્રત્યાવર્તી બોનસ + ટર્મિનલ બોનસ જો કોઈ હોય તો તે ચુકવવામાં આવશે.
* અહીં, મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડની રકમ પરિપક્વતા પર ગેરેંટીડ સમ એશ્યોર્ડની રકમની જેટલી હોય છે.

 

મૃત્યુ લાભ (ચાલુ પૉલિસીઓ માટે):

લાઇફ એશ્યોર્ડની દુર્ભાગ્યપૂર્ણ મૃત્યુની ઘટનાના કિસ્સામાં, 'મૃત્યુ પર સમ એશ્યોર્ડ સાથે', વેસ્ટેડ સરળ પ્રત્યાવર્તી બોનસેસ વત્તા ટર્મિનલ બોનસ (જો કોઈ હોય તો) અથવા ચુકવેલ પ્રીમિયમોનાં 105%, જે પણ વધુ હોય તે લાભાર્થીને ચુકવવાપાત્ર હશે. જ્યાં, મૃત્યુ પર સમ એશ્યોર્ડની રકમ નીચેનાથી વધુ હોય છે:

 • વાર્ષિક પ્રીમિયમથી 10 ગણી,
 • પરિપક્વતા પર ગેરેંટીડ સમ એશ્ય્રોર્ડ,
 • મૃત્યુ પર ચુકવવા માટેની સંપૂર્ણ વીમાકૃત રકમ, જે SAMF x પરિપક્વતા પર મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડ છે.

પૉલિસી મૃત્યુ લાભની ચુકવણી પર સમાપ્ત કરવામાં આવશે.

ક્રિટિકલ ઇલનેસ બેનિફિટ (ચાલુ પૉલિસીઓ માટે):

ગંભીરતાનાં તબક્કાનાં આધારે ચુકવવાપાત્ર છે:-

 • CI ના ઓછા તબક્કે, CI સમ એશ્યોર્ડનાં 25% સુધી લાભ ચુકવવાપાત્ર છે.
 • CI નાં મોટા તબક્કે, CI સમ એશ્યોર્ડનાં 100% માંથી પૉલિસી હેઠળ કોઈપણ CI દાવાઓની અગાઉની ચુકવણી બાદ કરીને રકમ ચુકવવાપાત્ર છે.
 • CI નાં પ્રગત તબક્કે, CI સમ એશ્યોર્ડનાં 150% માંથી પૉલિસી હેઠળ કોઈપણ CI દાવાઓની અગાઉ ચુકવણી બાદ કરીને રકમ ચુકવવાપાત્ર છે.

જ્યાં CI સમ એશ્યોર્ડ = SAMF x પરિપક્વતા પર ગેરેંટીડ સમ એશ્યોર્ડ છે.
CI સમ એશ્યોર્ડ અને મૃત્યુ પરની સંપૂર્ણ વીમાકૃત રકમ સમાન હોય છે.

ઇન-બિલ્ટ લાભ:

 • પ્રીમિયમ માફી લાભ (ચાલુ પૉલિસીઓ માટે): એકવાર કંપની દ્વારા CI ના મોટા તબક્કા હેઠળ દાવો સ્વીકારાયા પછી, તબીબી સ્થિતિનાં નિદાનની તારીખથી, પૉલિસી માટે APC&CA વિકલ્પ પ્રીમિયમ જો કોઈ હોય તો તે સહિત તમામ ભાવિ પ્રીમિયમો બાકીની પૉલિસી ટર્મ માટે માફ કરવામાં આવશે. બાકીના પૉલિસી લાભો સમગ્ર પૉલિસી ટર્મ દરમિયાન ચાલુ રહેશે.
 • એડિશ્નલ પ્રેગનન્સી કોમ્પ્લિકેશન અને કંજેનિટલ એનોમેલિસ (એપીસીઅનેસીએ)નો વિકલ્પ: ગર્ભાવસ્થા સંબંધિત જટિલતાઓ અને બાળ જન્મ સંબંધિત અસામાન્યતાઓ સામે સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે જે માટે સમ એશ્યોર્ડ મૂળભૂત સમ એશ્યોર્ડના 20% નિશ્ચિત હોય છે. આ લાભ વિકલ્પની મુદત દરમિયાન ફક્ત એકવાર અથવા 45 ની ઉંમર સુધી એકવાર, જે પણ પહેલાં હોય તેમાં ચુકવવાપાત્ર છે. આ વિકલ્પ માટે ચુકવવાપાત્ર પ્રીમિયમ પણ સમાપ્ત થાય છે.

~કરવેરા લાભો:

 • ભારતમાં લાગુ આવક વેરા કાયદા મુજબ તમે આવક વેરા લાભ/છૂટ માટે પાત્ર છો, જે સમય-સમય પર પરિવર્તનને પાત્ર છે. તમે વધુ માહિતી માટે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો:
  http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. કૃપા કરીને વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારની સલાહ લો.

કવરેજ, વ્યાખ્યાઓ, પ્રતીક્ષા સમય, ક્રિટિકલ ઇલનેસ (CI) કવરની બાકાતગી વગેરે અને APC & CA વિકલ્પ અંગેની વિગતો માટે, કૃપા કરીને વેચાણ બ્રોશરનો સંદર્ભ લો. અન્ય જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પર વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ કરતા પહેલાં વેચાણ બ્રોશર ધ્યાનપૂર્વક વાંચો.
એસબીઆઇ લાઇફ - સ્માર્ટ વુમન એડ્વાન્ટેજના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પરની વધુ વિગતો માટે, નીચેના દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
**ઉંમરને લગતા તમામ સંદર્ભો છેલ્લા જન્મ દિવસ મુજબની ઉંમર પ્રમાણે છે.
## માસિક મોડ માટે, 3 મહિનાનું પ્રીમિયમ અગ્રિમ ચુકવવાનું રહેશે અને રીન્યુઅલ પ્રીમિયમ ચુકવણી ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સિસ્ટમ (ECS) અથવા સ્ટેંડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ (જ્યાં ચુકવણી કાં તો બેંક એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ ડેબિટ દ્વારા અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા કરવામાં આવે છે) દ્વારા થશે, માસિક સેલરી સેવિંગ સ્કીમ (SSS) માટે, 2 મહિનાનું પ્રીમિયમ અગ્રિમ ચુકવવાનું રહેશે અને રીન્યુઅલ પ્રીમિયમ ચુકવણી ફક્ત પગાર કપાત મારફતે જ મંજૂર હશે.
^ તે કિસ્સાઓમાં જ્યાં APC&CAવિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવ્યો હોય, પૉલિસી ટર્મ યોગ્ય રીતે પસંદ થવી જોઈએ, જેથી કરીને વિકલ્પની પરિપક્વતાએ મહત્તમ ઉંમરનો ભંગ થાય નહીં.

2C.ver.03-10/17 WEB GUJ

**વળતરના અનુમાનિત દરો અનુક્રમે ૪% અને ૮% દ.વ. લાગુ થતા બધાં જ ચાર્જિસ ધ્યાનમાં લીધા પછી માત્ર આ દરે દૃષ્ટાંતરૂપ સીનારિયો છે. બોનસ દરો બોનસ જમા થવાના મુદત દરમિયાન સ્થિર રહેવાનું અનુમાન છે, જ્યારે વાસ્તવિક બોનસ કંપનીના રોકાણ અનુભવ આધારે બદલાય શકે છે. આ ગૅરંટેડ નથી અને તે વળતરની ઉચ્ચ અથવા નિમ્ન મર્યાદા નથી. વળતરો ભાવિ રોકાણ કામગીરી સહિત અન્ય કેટલાંક પરિબળો પર આધારિત રહે છે.

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.

Call us toll free at

1800 267 9090(દરરોજ 9:00 am થી 9:00 pm સુધી ઉપલબ્ધ)

અમને ઇમેઇલ કરો

info@sbilife.co.in