ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਾਈਫ - ਸਰਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਪੈਂਸ਼ਨ

UIN: 111N088V02

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 1E

null

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

 • ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤਾਂ ਬਣਾਓ
 • ਨਿਯਮਿਤ ਸਧਾਰਨ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ
 • ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਾਈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਟ੍ਰੈਡਿਸ਼ਨਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

*ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਲਾਭ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ/ਵੇਸਟਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ'। "

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ਼ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਬੋਨਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਤਾਂ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ – ਸਧਾਰਨ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸਾਂ ਨਾਲ
 • ਲਚਕਤਾ – ਸੰਚਯ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਰਾਹੀਂ

ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹੋ

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਟ੍ਰੈਡਿਸ਼ਨਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਪਾਸੇ ਦਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ)

 • ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟਰਮ ਰਾਈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਸਧਾਰਨ ਉੱਤਰਭੋਗੀ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਸੰਚਯ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
 • ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ

ਫਾਇਦੇ (ਪਾਸੇ ਦਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ)

ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈਯਕੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨੀ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਸਧਾਰਨ ਰਿਵਰਸਨੀ ਬੋਨਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ; ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ @ 2.50% ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ @2.75% ਗਾਰੰਟਿਡ ਸਧਾਰਨ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਬੋਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਲਚਕਤਾ
 • ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ਸਥਗਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੋਵੇ।
 • ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
ਵੇਸਟਿੰਗ ਲਾਭt:
ਵੇਸਟਿੰਗ ਉਮਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਵੇਸਟਿੰਗ ਲਾਭ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਪਲਸ ਵੇਸਟਿਡ ਸਿੰਪਲ ਰਿਵਰਸੋਨਰੀ ਬੋਨਸ ਪਲਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:
 • ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਐਨੂਇਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
 • ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਿਊਟ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਐਨੂਇਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
 • ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡੇਫਰਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
 • ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ਡੇਫਰਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੋਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੌਤ ਲਾਭ:
ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੌਤ ਲਾਭ ਕਮਾਈ 0.25% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੇਸਟਿਡ ਰਿਵਰਸਨੀ ਬੋਨਸ ਪਲਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105% ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੂੰ ਭੁਗਾਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਲ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ:
 • ਉਕੇਪੁਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰ ਤੇ ਐਨੂਇਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਐਨੂਇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਨੂਇਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਨੂਇਟੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਐਨੂਇਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

• ਰਾਈਡਰ ਲਾਭ
ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟਰਮ ਰਾਈਡਰ (UIN111B014V02) ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

• *ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

^ਉਮਰ ਦੇ ਸਭ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
# 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲਿਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ECS) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ (SSS), 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ
**ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ 0.25% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

1E.ver.04-10/17 WEB PUN

**4% ਅਤੇ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ । ਬੋਨਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੋਨਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।.

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in