ਗਰੁੱਪ ਤਤਕਾਲ ਐਨੂਅਟੀ ਪਲਾਨ | ਗੌਰਵ ਜੀਵਨ - ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗੌਰਵ ਜੀਵਨ

UIN: 111N076V01

null

ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਐਨੁਇਟੀ ਪਲਾਨ।

 • ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਐਨੁਇਟੀਆਂ
 • ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਮੌਤ 'ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਕਲਪ
ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਐਨੁਇਟੀ ਪਲਾਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ?
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗੌਰਵ ਜੀਵਨ ਪਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੂਮਾਲਿਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨੁਇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗੌਰਵ ਜੀਵਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੁਇਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ – ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਆਮਦਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ
 • ਲਚਕਤਾ – ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨੁਇਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ

ਆਪਣੀ ਐਨੁਇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਐਨੁਇਟੀ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਐਨੁਇਟੀਆਂ
 • ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ – ਮੌਤ 'ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਅਸਥਾਈ ਐਨੁਇਟੀ ਅਤੇ ਮੌਤ 'ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਐਨੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ
 • ਐਨੁਇਟੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਆਪਣੀਆਂ ਐਨੁਇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੋ
 • ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨੰਦ ਦਿਓ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਆਮਦਨੀ ਲਾਭ
ਲਚਕਤਾ
 • ਐਨੁਇਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚੁਣੋ
 • ਦੋ ਐਨੁਇਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
 • ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
  • ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਲੈਵਲ ਅਸਥਾਈ ਐਨੁਇਟੀ
  • ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦੀ ਅਸਥਾਈ ਐਨੁਇਟੀ

ਪਲਾਨ ਲਾਭ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਨੁਇਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਗੌਰਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

69.ver.03-06/17 WEB PUN

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in