ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਾਈਫ - ਸਮਾਰਟ ਸਵਾਧਾਨ ਪਲੱਸ | ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਸਵਾਧਨ ਪਲਸ

UIN: 111N104V01

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 1Z

null

ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।

 • ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ
 • ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ
ਕੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ?

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਨਾਮਾਤਰ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਸਵਾਧਨ ਪਲਸ ਨਾਲ, ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਪਲਾਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ – ਮੂਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ^ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਰਾਹੀਂ
 • ਲਚਕਤਾ – ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਸਰਲਤਾ – ਅਸਾਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ

ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ।
ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਨੌਨ-ਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਟਰਮ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ^ ਦੀ 100% ਵਾਪਸੀ
 • ਨਿਯਮਿਤ, ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
 • ਛੋਟੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਲਾਭ

ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ^ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਲਚਕਤਾ
 • ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸਰਲਤਾ
 • ਇੱਕ ਸਰਲੀਕਿਰਤ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਝੰਜਟ ਮੁਕਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ^^ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ
^ ਮੂਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ।

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ (ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ):
ਉੱਤਰਜੀਵੀਤਾ 'ਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਮੂਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੌਤ ਲਾਭ (ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ):
ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਮੌਤ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਰਕਮ:
ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (ਐਸਪੀ) ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ: (ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ# ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (ਮੂਲ) ਦਾ 1.25 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ) ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ (LPPT) / ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (RP) ਪਾਲਿਸੀਆਂ: (ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ# ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ##ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105%) ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ

#ਜਿੱਥੇ, ਮੂਲ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

q ##ਜਿੱਥੇ, ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮਅਮ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ, ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਸਵਾਧਨ ਪਲਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

* ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ
**ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਡ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਨੁਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲਿਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ECS) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ (SSS), 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਨੁਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।

1Z.ver.02-06/17 WEB PUN

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in