ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਾਈਫ - ਸਰਲ ਸ਼ੀਲਡ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉੱਤਮ ਟਰਮ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਸ਼ੀਲਡ

UIN: 111N066V02

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 47

null

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

 • ਤਿੰਨ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
 • ਦੋ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪ
 • ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
 • ਵੱਡੀ ਕੁੱਲ ਬੀਮਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੀਵਨਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਪਿਊਰ ਮਿਆਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੈ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਸ਼ੀਲਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਿਊਰ ਮਿਆਦੀ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਸ਼ੀਲਡ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –q
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ
 • ਲਚਕਤਾ – ਤਿੰਨ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ
 • ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ – ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਰਾਈਡਰ ਲਾਭਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੋ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਪਿਊਰ ਮਿਆਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
 • ਤਿੰਨ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਦੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ – ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
 • ਦੋ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾਂ
 • ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਛੋਟਾਂ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਲਚਕਤਾ
 • ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵਾਰਵਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ
 • ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਦੋ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਓ
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ
  • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਾਈਡਰ
 • ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਬੱਚਤਾਂ
 • ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
ਮੌਤ ਲਾਭ:
 • ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾਧਾਰਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ:
 • ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਈਡਰ:
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਟ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਰਾਈਡਰ (UIN: 111B015V02) ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਾਈਡਰ (UIN: 111B016V02)ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਟਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਈਡਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
*ਟੈਕਸ ਲਾਭ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
^ ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
# ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਡ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਨੁਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲਿਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ECS) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ (SSS), 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਨੁਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।

47.ver.03-06/17 WEB PUN

ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।.

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in