ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പോളിസി ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് & മെച്യുരിറ്റി - എസ്ബിഐ ലൈഫ്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ക്ലെയിമുകളും മെച്യൂരിറ്റിയും

ക്ലെയിം അറിയിക്കലും സെറ്റിൽമെന്റ് നടപടിയും

ആശങ്കകളില്ലാത്ത ഒരു ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് എസ്‌ബിഐ ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആസ്വദിക്കാനാകും. ക്ലെയിം അറിയിക്കലിലൂടെയും സെറ്റിൽമെന്റ് നടപടിയിലൂടെയും ഈ ലക്ഷ്യം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അർഹതപ്പെട്ട ക്ലെയിം എമൗണ്ട്, നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനോ എത്രയും വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തുന്നു.

ലളിതമായ ഒരു 3-ഘട്ട ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് നടപടി ആണ് ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത്‌
Claim Settlement Process is a simple 3 step process:

File Claim Online

Living Benefits Death Claims

എസ്‌ബിഐ‌ ലൈഫ്‌ ശാഖയിൽ

കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച ക്ലെയിം ഫോം ഈ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ സഹിതം ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്‌ക്കുക

എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്.

എട്ടാം നില, സീവുഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ,ടവർ 2,

സെക്‌ടർ 40, പ്ലോട്ട് നം.R-1, സീവുഡ്‌സ്, നേറുൾ നോഡ്,

നവി മുംബൈ- 400706

എസ്‌ബിഐ‌ ലൈഫ്‌ ശാഖയിൽ

കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച ക്ലെയിം ഫോം ഈ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ സഹിതം ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്‌ക്കുക

ഇമെയിൽ വഴി

claims@sbilife.co.in
സമയക്രമം: ശരിയായ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ലഭിച്ച് 30 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

File Claim online


Address should not exceed more than 500 characters

Important:

Document type allowed for upload Documents JPEG,TIF,PDF,PNG
(max file size upto 1MB)
(Max 8 Pages, Max size 5 MB)
(Max 4 Pages , Max size 3 MB)
(Max 2 Pages, Max size 2 MB)
(Max 2 Pages, Max size 2 MB)
(Max 2 Pages, Max size 2 MB)
(Max 8 pages, Max size 5 MB)
(Max 4 Pages , Max size 3 MB)
(Max 6 Pages , Max size 4 MB)
(Max 4 Pages , Max size 3 MB)

Important:

1. Please send the hard copies of the documents mentioned in the "Claim Document Process" to your nearest SBI Life Branch

2. The Claim will be registered only on receipt of physical documents at any of our SBILife Branch

I accept the above mentioned conditions and the information provided in the above form is true to the best of my knowledge.

Update Bank Details

എസ്‌ബിഐ‌ ലൈഫ്‌ ശാഖയിൽ

ഓരോ തരം ക്ലെയിമിനൊപ്പവും സമർപ്പിക്കേണ്ട ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്‌ ചുവടെയുള്ള വിഭാഗത്തിൽ വ്യക്തമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്‌ക്ക് പുറമേ, ക്ലെയിം സ്വീകാര്യയോഗ്യമാണോ എന്ന്‌ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ മറ്റ്‌ ഡോക്യുമെന്റുകളും ആവശ്യപ്പെടാം. ക്ലെയിം അറിയിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ വഴിയോ മെയിൽ വഴിയോ ഇവ സമർപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് ശാഖ സന്ദർശിക്കുക

എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്.

എട്ടാം നില, സീവുഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ,ടവർ 2,

സെക്‌ടർ 40, പ്ലോട്ട് നം.R-1, സീവുഡ്‌സ്, നേറുൾ നോഡ്,

നവി മുംബൈ- 400706

സമയക്രമം: ശരിയായ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ലഭിച്ച് 30 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

എസ്‌ബിഐ‌ ലൈഫ്‌ ശാഖയിൽ

നിങ്ങൾ/നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നൽകുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകളും ലൈഫ് അഷ്വേർഡ്, പ്രൊപ്പോസൽ ഫോമിൽ ഞങ്ങൾക്ക്‌ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി എല്ലാ ക്ലെയിമുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതാണ്‌.
 
ക്ലെയിമിനെ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ പോളിസി വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്ലെയിം എമൗണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്‌.
 
ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് നടപടിയിൽ ഉടനീളം, ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലും ഡോക്യുമെന്റുകൾ വേഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾക്ക്/നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സേവനം എപ്പോഴും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്‌.
 
ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യൂ - info@sbilife.co.in

എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്.

എട്ടാം നില, സീവുഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ,ടവർ 2,

സെക്‌ടർ 40, പ്ലോട്ട് നം.R-1, സീവുഡ്‌സ്, നേറുൾ നോഡ്,

നവി മുംബൈ- 400706

സമയക്രമം: ശരിയായ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ലഭിച്ച് 30 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

സമർപ്പിക്കേണ്ട ഡോക്യുമെന്റുകൾ

നിർബന്ധമായ ഡോക്യുമെന്റുകൾ

 • ക്ലെയിം ഫോം
  • അസ്സൽ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ്
  • പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന്‌ ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ* മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • അവകാശിയുടെ നിലവിലുള്ള വിലാസത്തിന്റെ രേഖ
  • അവകാശിയുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച, തിരിച്ചറിയലിനുള്ള രേഖ
  • ഡയറക്‌ട് ക്രെഡിറ്റ് മാൻഡേറ്റ് ഫോം (ഡൗൺലോഡ് ചിഹ്നം)
  • അവകാശിയുടെ സാധുതയുള്ള## ബാങ്ക് പാസ്‌ബുക്ക്/പ്രീ-പ്രിന്റുചെയ്‌ത പേരും പ്രീ-പ്രിന്റുചെയ്‌ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്‌റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കിയ ചെക്ക്‌

അധിക ഡോക്യുമെന്റുകൾ

 • ക്ലെയിം ഫോം
 • Hospital treatment certificate
 • Employer’s certificate (for salaried individuals)
  • • FIR-ന്റെ/പഞ്ച്‌നാമ റിപ്പോർട്ടിന്റെ/പോസ്‌റ്റുമോർട്ടത്തിന്റെ പകർപ്പ്#
  • • ഇൻക്വസ്‌റ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ/പൊലീസ് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ/കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ/മജിസ്‌ട്രേറ്റ് വിധിയുടെ പകർപ്പ്#

  # അസ്വാഭാവിക മരണം ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആവശ്യമായത് (അപകടം / ആത്മഹത്യ / കൊലപാതകം
  *ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്:
  i) ബാങ്ക് മാനേജർ ii) ഗസറ്റഡ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥ/ൻ iii) മജി‌സ്‌ട്രേറ്റ് iv) ഹൈ‌സ്‌കൂൾ ഹെഡ്‌ മാസ്‌റ്റർ v) ഹെഡ്‌ പോസ്‌റ്റ്‌മാസ്‌റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സബ്‌ പോസ്‌റ്റ്‌മാസ്‌റ്റർ vi) എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥ/ൻ
  i) ബാങ്ക് മാനേജർ ii) ഗസറ്റഡ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥ/ൻ iii) മജി‌സ്‌ട്രേറ്റ് iv) ഹൈ‌സ്‌കൂൾ ഹെഡ്‌ മാസ്‌റ്റർ v) ഹെഡ്‌ പോസ്‌റ്റ്‌മാസ്‌റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സബ്‌ പോസ്‌റ്റ്‌മാസ്‌റ്റർ vi) എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥ/ൻ
# Required only in case of Unnatural Death (Accident / Suicide / Murder) *Death certificate to be attested from any of the following officials: i) Bank Manager ii) Gazetted Officer iii) Magistrate iv) Headmaster of High School v) Head Postmaster or Sub-Postmaster vi) Officer of SBI Life ## Updated passbook / Statement with latest entry being within one month of submission date

നിർബന്ധമായ ഡോക്യുമെന്റുകൾ

 • ക്രെഡിറ്റ് ലൈഫ് ക്ലെയിം ഫോം
 • മൈക്രോ-ഇൻഷ്വറൻസ് ക്ലെയിം ഫോം
 • സ്വർണ ജീവൻ ക്ലെയിം ഫോം
 • സമ്പൂർണ സുരക്ഷാ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി നോൺ ELDI സ്‌കീം ക്ലെയിം ഫോം
 • സമ്പൂർണ സുരക്ഷാ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി ELDI സ്‌കീം ക്ലെയിം ഫോം
 • സമ്പൂർണ സുരക്ഷാ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ക്ലെയിം ഫോം
 • സമ്പൂർണ സുരക്ഷാ നോൺ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി സ്‌കീം ക്ലെയിം ഫോം
 • ഡയറക്‌ട് ക്രെഡിറ്റ് മാൻഡേറ്റ് ഫോം
  • ക്ലെയിം ഫോം
  • ഇൻഷ്വറൻസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയ അസ്സൽ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ* പകർപ്പ്
  • ബാങ്കർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (സൂപ്പർ സുരക്ഷയ്‌ക്കു മാത്രം – ഹോം ലോൺ, കാർ ലോൺ, ട്രാക്‌ടർ ലോൺ പോളിസികൾ)
  • അവകാശിയുടെ നിലവിലുള്ള വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ്
  • അവകാശിയുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ രേഖ
  • അവകാശിയുടെ സാധുതയുള്ള## ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് / ബാങ്ക് സ്‌റ്റേറ്റ്മെന്റ് / റദ്ദാക്കിയ ചെക്ക്
  • ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് സ്‌റ്റേറ്റ്മെന്റ് / ലോൺ അക്കൗണ്ട് സ്‌റ്റേറ്റ്മെന്റ് (എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് ലൈഫ് വിഷയങ്ങളിലും)
  *ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്
  i) ബാങ്ക് മാനേജർ ii) ഗസറ്റഡ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥ/ൻ iii) മജി‌സ്‌ട്രേറ്റ് iv) ഹൈ‌സ്‌കൂൾ ഹെഡ്‌ മാസ്‌റ്റർ v) ഹെഡ്‌ പോസ്‌റ്റ്‌മാസ്‌റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സബ്‌ പോസ്‌റ്റ്‌മാസ്‌റ്റർ vi) എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥ/ൻ
  ## അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത പാസ്‌ബുക്ക് / സ്‌‌റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്, ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനറ എൻട്രി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലായിരിക്കണം

അധിക ഡോക്യുമെന്റുകൾ

 • മെഡിക്കൽ അറ്റൻഡന്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ ചികിത്സ നടത്തിയതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • തൊഴിൽ ദാതാവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (വരുമാനമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം)
  • • FIR-ന്റെ/പഞ്ച്‌നാമ റിപ്പോർട്ടിന്റെ/പോസ്‌റ്റുമോർട്ടത്തിന്റെ പകർപ്പ്#
  • • ഇൻക്വസ്‌റ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ/പൊലീസ് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ/കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ/മജിസ്‌ട്രേറ്റ് വിധിയുടെ പകർപ്പ്#
  #അസ്വാഭാവിക മരണം ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആവശ്യമായത് (അപകടം / ആത്മഹത്യ / കൊലപാതകം)
# Required only in case of Unnatural Death (Accident / Suicide / Murder) *Death certificate to be attested from any of the following officials: i) Bank Manager ii) Gazetted Officer iii) Magistrate iv) Headmaster of High School v) Head Postmaster or Sub-Postmaster vi) Officer of SBI Life ## Updated passbook / Statement with latest entry being within one month of submission date

വ്യക്തിഗത മെച്യൂരിറ്റി

 • മെച്യൂരിറ്റി ഡിസ്‌ചാർജ് വൗച്ചർ
 • ഡയറക്‌ട് ക്രെഡിറ്റ് മാൻഡേറ്റ് ഫോം
  • അസ്സൽ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ്
  • പരിരക്ഷയെടുത്തയാളുടെ നിലവിലെ വിലാസം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖ
  • ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ
  • ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ സാധുതയുള്ള## ബാങ്ക്‌ പാസ്‌ബുക്ക്/ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്/ക്രോസ്സുചെയ്‌ത ചെക്ക്
  • പാൻ‌ കാർഡ്‌ (1961-ലെ ആദായ നികുതി നിയമം, 194DA വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള TDS ബാധകമാണെങ്കിൽ)*

പെൻഷൻ മെച്യൂരിറ്റി

 • മെച്യൂരിറ്റി ഡിസ്‌ചാർജ് വൗച്ചർ
  • അസ്സൽ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ്
  • ഓപ്‌ഷൻ ഷീറ്റ് (അവസാന തീയതിക്ക് 3 മാസം മുമ്പ് എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് ശാഖയിൽ ലഭ്യമാണ്)
  • ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ നിലവിലെ വിലാസം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖ
  • ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ
  • ഡയറക്‌ട് ക്രെഡിറ്റ് മാൻഡേറ്റ് ഫോം (ഡൗൺലോഡ് ചിഹ്നം)
  • ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ സാധുതയുള്ള## ബാങ്ക്‌ പാസ്‌ബുക്ക്/ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്/ക്രോസ്സുചെയ്‌ത ചെക്ക്
  • പാൻ‌ കാർഡ്‌ (1961-ലെ ആദായ നികുതി നിയമം, 194DA വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള TDS ബാധകമാണെങ്കിൽ)*
  ## അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത പാസ്‌ബുക്ക് / സ്‌‌റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്, ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനറ എൻട്രി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലായിരിക്കണം

ആന്വിറ്റി (വ്യക്തിഗതവും ഗ്രൂപ്പും)

 • നിയമപ്രകാരം അംഗീകാരം ഉണ്ടെന്ന്‌ തെളിയിക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌

സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റ്‌സ്

 • ഡയറക്‌ട് ക്രെഡിറ്റ് മാൻഡേറ്റ് ഫോം
  • ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ നിലവിലെ വിലാസം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖ#
  • ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ#
  • Life Assured’s Valid## Bank pass book/bank statement/crossedcheque
  • ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ സാധുതയുള്ള## ബാങ്ക്‌ പാസ്‌ബുക്ക്/ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്/ക്രോസ്സുചെയ്‌ത ചെക്ക്*
  • പാൻ‌ കാർഡ്‌ (1961-ലെ ആദായ നികുതി നിയമം, 194DA വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള TDS ബാധകമാണെങ്കിൽ)*

  *ആദായ നികുതി നിയമം 1961-ലെ, 194DA വകുപ്പ് ബാധകമാകുന്ന സാഹചര്യം
  • 01/01/2003-നും 31/03/2012-നും ഇടയ്‌ക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നതും ആന്വൽ പ്രീമിയം, അടിസ്ഥാന തുകയുടെ 20%-ത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നതുമായ പോളിസികൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ
  • 01/04/2012 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതും ആന്വൽ പ്രീമിയം, അടിസ്ഥാന തുകയുടെ 10%-ത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നതുമായ പോളിസികൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ
  • മുഴുവൻ പോളിസികളിലെയും മൊത്തം പേഔട്ടുകൾ (SB / മെച്യൂരിറ്റി / സറണ്ടർ / ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കൽ) ഒരുമിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ
  # പോളിസി ആരംഭിക്കുന്നത്‌ 01/08/2006-ന് മുമ്പോ ആന്വലൈസ്‌ഡ് പ്രീമിയം10000 രൂപയിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം
  ## അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത പാസ്‌ബുക്ക് / സ്‌‌റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്, ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന എൻട്രി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലായിരിക്കണം

NRI-കളിൽ നിന്നുള്ള അധിക ഡോക്യുമെന്റുകൾ

## Updated passbook / Statement with latest entry being within one month of submission date # Only when the date of commencement of the policy is prior to 01/08/2006 and the annualized premium is more than Rs.10,000/- ## Updated passbook / Statement with latest entry being within one month of submission date