എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സ്മാർട്ട് പവർ ഇൻഷ്വറൻസ് | വികലാംഗ പരിരക്ഷയോടെയുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് പവർ ഇൻഷ്വറൻസ്

UIN: 111L090V01

Product Code: 1C

null

വിപണിയിലെ സാഹചര്യം എന്തുതന്നെയായാലും, നിങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരി എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും.

 • രണ്ട് പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • തനത് ‘ട്രിഗർ ഫണ്ട് ഓപ്‌ഷൻ’
 • ആക്‌സിലറേറ്റഡ് ടോട്ടൽ & പെർമനെന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റ്
 • ഭാഗിക പിൻവലിക്കലുകളിലൂടെ ലിക്വിഡിറ്റി
ഒരു നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

“ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉടമ്പടിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ യാതൊരു ലിക്വിഡിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പോളിസി ഹോൾഡറിന് അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച ധനം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ/പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല"

ഒരു നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

ഒരു മാർക്കറ്റ്-ലിങ്ക്‌ഡ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാനിലുള്ള ക്രമമായുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികാസൂത്രണം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? കൂടിയ പ്രീമിയങ്ങൾ നിങ്ങളെ തടയുകയാണോ?

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - സ്‌മാർട്ട് പവർ ഇൻഷ്വറൻസിനൊപ്പം, മിതമായ പ്രീമിയങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ സമ്പാദിക്കൽ ആരംഭിക്കുക. നിലവിലുള്ള നിക്ഷേപ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായുള്ള ആദായം നേടുക.

ഈ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് –
 • സുരക്ഷ – നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തികമായി പരിരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ
 • വിശ്വാസ്യത – നിങ്ങളുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക വഴി
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – നിക്ഷേപിച്ച പണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടാനുസരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്
 • താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ് – മിതമായ പ്രീമിയങ്ങളിലൂടെ
 • ലിക്വിഡിറ്റി – നിങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ നിറവേറ്റാൻ, ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതലുള്ള ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ

ചുവടെയുള്ള ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണം പരീക്ഷിച്ച് ഈ പ്ലാനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയെന്ന് കാണുക.

മികച്ച ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ ക്രമമായി സമ്പാദിക്കൽ ആരംഭിക്കുക.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

ഒരു നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ
 
 • ഇൻബിൽറ്റ് ആക്‌സിലറേറ്റഡ് ടോട്ടൽ & പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റിയ്‌ക്കൊപ്പം (TPD) നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക
 • വർദ്ധിക്കുന്ന പരിരക്ഷാ ഓപ്‌‌ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
 • ട്രിഗർ ഫണ്ട്, സ്‌മാർട്ട് ഫണ്ട് എന്നീ രണ്ട് ഫണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകൾ, ലെവൽ പരിരക്ഷാ ഓപ്‌ഷൻ വർദ്ധിക്കുന്ന പരിരക്ഷാ ഓപ്‌‌ഷൻ എന്നീ രണ്ട് പ്ലാൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ – ഇവയിൽ ഏതിലെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കുക.
 • മിതമായ പ്രീമിയങ്ങൾക്കൊപ്പം മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് റിട്ടേണുകൾ
 • ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതലുള്ള ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ
പ്രയോജനങ്ങൾ
സുരക്ഷ
 • പ്രതികൂലമായ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
വിശ്വാസ്യത
 • സുഖകരമായി ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • ട്രിഗർ ഫണ്ട് ഓപ്‌ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്ക് വാങ്ങി കൂടുതൽ വിലയ്‌ക്ക് വിൽക്കുകയോ 7 സ്‌മാർട്ട് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക
താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ്
 • നാമമാത്രമായ പ്രീമിയങ്ങളിലൂടെ ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള സാധ്യത
ലിക്വിഡിറ്റി
 • സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ നടത്താനാവും
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്:
 • പോളിസി ടേം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഫണ്ട് വാല്യൂ നൽകും
മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം:
 • മരണം സംഭവിച്ച തീയതി വരെ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105% എങ്കിലും സഹിതം; ഫണ്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സം അഷ്വേർഡിൽ# ഉയർന്നത് നൽകും
ഉൽപ്പന്നത്തിനൊപ്പമുള്ള ആക്‌സലറേറ്റഡ് ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിലിറ്റി (TPD) ആനുകൂല്യം:
 • അപകടമോ അസുഖമോ കാരണമാണ് TPD എങ്കിൽ, ഉടനടി മരണ ആനുകൂല്യത്തിന്റെ 100% (മുകളിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം) നൽകുകയും ശേഷം പോളിസി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും.
*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

# മൊത്തം ഭാഗിക പിൻവലിക്കലുകൾ
അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
# മൊത്തം ഭാഗിക പിൻവലിക്കലുകൾ
അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് പവർ ഇൻഷ്വറൻസിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
* വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.

1C.ver.04-10/17 WEB MAL


**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല. യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെപ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. യൂണിറ്റ്‌ ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് പോളിസിയിൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രിമിയം മൂലധന വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ യും മൂലധന വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റുകളുടെ അറ്റ ആസ്തി മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെി/അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതും ആണ്.

എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി ലി. എന്നത് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനിയുടെ പേരും-എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സ്‌മാർട്ട് പവർ ഇൻഷ്വറൻസ് എന്നത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉടമ്പടിയുടെ പേരും മാത്രമാണ്. അത് യാതൊരു രീതിയിലും ഉടമ്പടിയുടെ ഗുണമേന്മയേയോ അതിന്റെഉ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടസാദ്ധ്യതകളെയും ബാധകമായ ചാർജ്ജുകളെയും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറിൽനിന്നോ ഇടനിലക്കാരിൽനിന്നോ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെന പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിയൽനിന്നോ ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക.

ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെയ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in