എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സരൾ മഹാ ആനന്ദ് | കുടുംബങ്ങൾക്ക് മികച്ച ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പോളിസികളിൽ ഒന്ന്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സരൾ മഹാ ആനന്ദ്

UIN: 111L070V02

Product Code: 50

null

സന്തോഷം എന്ന സമ്പത്തിലേക്ക് മെല്ലെ ചുവടുവയ്‌ക്കുക.

 • ലളിതമായ ചേരൽ പ്രക്രിയ
 • മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് റിട്ടേണുകൾ
 • ഒന്നിലധികം ഫണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസികൾക്ക് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ അഷ്വേർഡ് അഡീഷനുകൾ
യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

“ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉടമ്പടിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ യാതൊരു ലിക്വിഡിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പോളിസി ഉടമയ്‌ക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച ധനം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ/പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല"
യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

ഉയർന്ന പ്രീമിയങ്ങളും ചേരാനുള്ള നടപടിക്രമത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും, മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് പ്ലാനുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയാണോ?

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സരൾ മഹാ ആനന്ദിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് റിട്ടേണുകളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസിന്റെ പരിരക്ഷയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും ഇരട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ. മിതമായ പ്രീമിയങ്ങൾ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല വൈദ്യ പരിശോധനയുടെ ആവശ്യവുമില്ല, എസ്‌ബിഐ – ലൈഫ് – സരൾ മഹാ ആനന്ദ് സാമ്പത്തികമായി താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്‌.

ഈ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് –
 • സുരക്ഷ – നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭാവി പരിരക്ഷിക്കാൻ
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – നിങ്ങളുടെ റിസ്‌ക് അപ്പറ്റൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്
 • അനായാസത – തടസ്സ രഹിതമായ ചേരൽ നടപടിക്രമം
 • താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ് – ചെറിയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് റിട്ടേണുകളുടെ
 • ലിക്വിഡിറ്റി – ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതൽ ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾക്കൊപ്പം

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണം പരീക്ഷിച്ച് സന്തോഷം എന്ന സമ്പത്തിലേക്ക് ചെറിയ ചുവടുകൾ വയ്‌ക്കാൻ തുടങ്ങൂ.
ജീവിതം എന്നത് വെറുതെ ജീവിച്ചുതീർക്കാനുള്ളതാവരുത്, അത് ആഘോഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്!

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

ഒരു ഐടി സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഐശ്വര്യ, ഈ യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ് പ്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഭാവിയിലേക്കായി നിക്ഷേപം നടത്തി അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി.

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫോം ഫീൽഡുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സരൾ മഹാ ആനന്ദ് പ്ലാനിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

Name:

DOB:

Gender:

Male Female

Kerala Resident:

Yes No

Choose your policy term...

Policy Term


A little information about the premium options...

Premium Frequency Mode

Premium Amount

2,000 29,000

Sum Assured Multiplier Factor

7 20

No. of years elapsed since inception


How would you like to split your investment?

Equity Fund (%)

0 100

Bond Fund (%)

0 100

Balanced Fund (%)

0 100

Reset

Sum Assured


Premium frequency

Premium amount


Premium Payment Term


Policy Term


Maturity Benefit

At assumed rate of returns** @ 4%


or
@ 8%

Give a Missed Call
സവിശേഷതകൾ
 • നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ
 • മൂന്ന് നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് റൈഡറിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കലുകൾ
 • വൈദ്യ പരിശോധന ആവശ്യമില്ല^^
 • പതിനൊന്നാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതൽ അടയ്‌ക്കാനുള്ള പ്രീമിയം നാമമാത്രമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രീമിയം അലോക്കേഷൻ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതുമല്ല
 • ആറാമത്തെ വർഷം മുതൽ ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ മുഖേന ലിക്വിഡിറ്റി
പ്രയോജനങ്ങൾ
സുരക്ഷ
 • പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കൂ
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കൂ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് റൈഡറിനൊപ്പം
 • നിങ്ങളുടെ റിസ്‌ക് അപ്പറ്റൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപങ്ങൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ആസ്വദിക്കൂ
അനായാസത
 • തടസ്സ രഹിതമായ ചേരൽ നടപടിക്രമം ആസ്വദിക്കൂ
താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവ്
 • ചെറിയ സമ്പാദ്യങ്ങളിലൂടെ ധനസമ്പാദനത്തിന്റെ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
 • ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസിയ്‌ക്ക് വിധേയമായി, ക്രമമായ ഇടവേളകളിലുള്ള അഡീഷനുകൾക്കൊപ്പം നിക്ഷേപങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൂ.
ലിക്വിഡിറ്റി
 • ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതൽ ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകളിലൂടെ, അപ്രതീക്ഷിതമായി വരുന്ന സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്:
 • പോളിസി ടേം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഫണ്ട് വാല്യൂ നൽകും.
മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം:
 • മരണം സംഭവിച്ച തീയതി വരെ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105% എങ്കിലും സഹിതം; ഫണ്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സം അഷ്വേർഡിൽ# ഉയർന്നത് നൽകും
റൈഡർ ബെനഫിറ്റുകൾ:
 • എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് റൈഡർ (UIN: 111A019V02): അപകടം കാരണമാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അധിക മരണ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു.
*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

 • ^ വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും
 • ^^ പ്രൊപ്പോസൽ ഫോമിൽ പോളിസി ഹോൾഡർ തെറ്റായ പ്രസ്‌താവനകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യപരിശോധന രേഖകൾ ആവശ്യമില്ല
 • # മൊത്തം ഭാഗിക പിൻവലിക്കലുകൾ

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. റൈഡറുകൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് റൈഡർ ബ്രോഷർ വായിക്കുക.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സരൾ മഹാ ആനന്ദിന്റെ അപകട സാദ്ധ്യതകളേയും വ്യവസ്ഥകളേയും നിബന്ധനകളേയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
^ വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും

50.ver.04-10/17 WEB MAL


**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല. യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെപ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. യൂണിറ്റ്‌ ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് പോളിസിയിൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രിമിയം മൂലധന വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ യും മൂലധന വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റുകളുടെ അറ്റ ആസ്തി മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെി/അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതും ആണ്.

എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി ലി. എന്നത് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനിയുടെ പേരും-എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സരൾ മഹാ ആനന്ദ് എന്നത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉടമ്പടിയുടെ പേരും മാത്രമാണ്. അത് യാതൊരു രീതിയിലും ഉടമ്പടിയുടെ ഗുണമേന്മയേയോ അതിന്റെഉ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടസാദ്ധ്യതകളെയും ബാധകമായ ചാർജ്ജുകളെയും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറിൽനിന്നോ ഇടനിലക്കാരിൽനിന്നോ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെന പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിയൽനിന്നോ ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക.

ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെയ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in